ΠΟΛ.1005/12.1.1995

Κοινοποίηση της αριθ. Δ.1439/773/28.12.1994 Ε.Δ.Υ.Ο. (σχετικά για τα μεταβατικά Τελωνειακά μέτρα που εφαρμόζονται από 1.1.1995 ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης)

12 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Κοινοποίηση της αριθ. Δ.1439/773/28.12.1994 Ε.Δ.Υ.Ο. (σχετικά για τα μεταβατικά Τελωνειακά μέτρα που εφαρμόζονται από 1.1.1995 ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης)

Ε.Δ.Υ.Ο. 1004111/169/41/Α0014/ΠΟΛ. 1005/12.1.1995

ΠΟΛ 1005

Ενόψει της εφαρμογής από 1.1.1995 της πράξης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωσή σας, την αριθ. Δ. 1439/773/28.12.1994 Ε.Δ.Υ.Ο. η οποία αναφέρεται σε "Μεταβατικά Τελωνειακά μέτρα στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης".

Δ.1439/773/28.12.1994

"Μεταβατικά Τελωνειακά μέτρα στα πλαίσια διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης την 1.1.1995

Ενόψει της εφαρμογής, από 1.1.1995, της Πράξης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Με την προσχώρηση των νέων αυτών κρατών μελών στην παραπάνω Ενωση, η διακίνηση των εμπορευμάτων τους μεταξύ της Κοινότητας, υπό τη σημερινή της σύνθεση και των εν λόγω κρατών - μελών, θα ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης προσχώρησης, από 1.1.1995, χωρίς την τήρηση των μέχρι σήμερα τελωνειακών διατυπώσεων, δηλ. χωρίς τη μεσολάβηση των Τελωνείων, εκτός αν, από κοινοτική διάταξη, ρητά προβλέπεται η τήρηση Τελωνειακών διατυπώσεων.

2. Για τα εμπορεύματα των κρατών αυτών που βρίσκονται την 31.12.1994 στη χώρα μας υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς (προσωρινή εναπόθεση, αποταμίευση, κ.λπ.) ή σε ελεύθερη ζώνη ή αποστέλλονται, με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, προ της 1.1.1995, από τα κράτη αυτά προς τη χώρα μας, εφαρμόζονται οι μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύουσες διατάξεις της Τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας (προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο, προσωρινή εναπόθεση, θέση υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, τελωνισμός, βεβαίωση της είσπραξης των επιβαρύνσεων, κ.λπ), ανεξάρτητα αν η υπαγωγή αυτών υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή η προσκόμιση των εμπορευμάτων αυτών στο Τελωνείο γίνεται μετά την 1.1.1995.

Δηλαδή, εμπόρευμα νέου κράτους μέλους που βρίσκεται στις 31.12.1994 σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή σε Ελεύθερη Ζώνη για να τεθεί σε ανάλωση, ο κάτοχος αυτού (κύριος), οφείλει να προβεί στον τελωνισμό του εμπορεύματος, κατά τα κεκανονισμένα, να καταβάλει στο Τελωνείο τις επ' αυτού επιβαρύνσεις και να χορηγηθεί από το Τελωνείο η απαιτούμενη άδεια παράδοσής του.

3. Επίσης, εμπόρευμα νέου κράτους μέλους που αποστέλλεται, προ της 1.1.1995, στη χώρα μας από κάποιο από τα προαναφερόμενα νέα κράτη μέλη με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, έστω και αν το εμπόρευμα αυτό έχει υπαχθεί στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομιστεί στο αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο και θα ζητηθεί η υπαγωγή του υπό οποιοδήποτε Τελωνειακό καθεστώς.

4. Η ίδια παραπάνω αντιμετώπιση θα γίνεται και για τα εμπορεύματα των προαναφερομένων νέων κρατών μελών για τα οποία εκδίδεται εκ των υστέρων T2L. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος προσκόμισης των εμπορευμάτων
στο Τελωνείο και όχι ο χρόνος έκδοσης εκ των υστέρων του T2L.

5. Τέλος, για τα εμπορεύματα που δεν τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία (εμπ/τα τρίτων χωρών) εφαρμόζονται κανονικά οι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.


Taxheaven.gr