1066243/1322/Α0012/18.7.2007

Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

18 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066243/1322/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων ασφαλιστικών εισφορών.


Σε απάντηση της από 4.7.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται από τα ασφαλιστικά ταμεία στους ασφαλισμένους, λόγω διακοπής της ασφάλισής τους, για διάφορους λόγους, δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (Σχετ. τα 1087192/1850/Α0012/1.10.2003 και 1092966/2154/Α0012/16.11.2006 έγγραφά μας).

2. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι σας επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού «...» Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. και άλλων Τραπεζών, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης σας από την Τράπεζα «...».Στις εισφορές αυτές που σας επιστράφηκαν το παραπάνω Ταμείο παρακράτησε φόρο εισοδήματος 20%. Περαιτέρω, με τη βεβαίωση που σας χορήγησε, τα ποσά αυτά δηλώθηκαν από εσάς στη δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2007 (στον κωδ. 507) ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήματος Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 20% στις επιστρεφόμενες ασφαλιστικές εισφορές, συνεπώς το Ταμείο θα προβεί σε ανάλογη ανακλητική - τροποποιητική προσωρινή δήλωση και οριστική δήλωση (Ε7), αξιώνοντας την επιστροφή του αντίστοιχου φόρου. Περαιτέρω, θα εκδώσει νέα βεβαίωση στην οποία το ποσό αυτό θα εμφανίζεται ως αφορολόγητο και ο παρακρατηθείς φόρος θα μηδενίζεται, έτσι ώστε να προβείτε σε ανακλητική - τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2007 με βάση τα νέα στοιχεία (κωδ. 507=0 και κωδ. 605=0).
Τέλος, το ταμείο καλείται σε ανάλογες περιπτώσεις να μη χορηγεί βεβαίωση για τις εισφορές αυτές που επιστρέφονται για την αιτία αυτή, καθόσον δεν θεωρούνται εισόδημα.

Taxheaven.gr