Αποτελέσματα live αναζήτησης

1089849/1710/Α0012/21.9.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1089849/1710/Α0012/21.9.2007
Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.

1089849/1710/Α0012/21.9.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089849/1710/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος και από το οποίο (ακαθάριστο εισόδημα) εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

4. Με το ερώτημά σας, μας κάνετε γνωστό ότι είσθε μισθωτός της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και εισπράξατε αμοιβές ως μέλος διαιτητικών δικαστηρίων που εξετάζει διαφορές μεταξύ της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, τα έξοδα της διαιτησίας ορίζονται (από τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού ύψους της αμοιβής καθενός από τα μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου και της γραμματέως.
Επίσης η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και η λειτουργία του διέπεται από το ν.3560/56 και ειδικότερα από το άρθρο 27 αυτού.

5. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι οι αμοιβές διαιτησίας που λαμβάνετε για τη συμμετοχή σας σε διοικητικά δικαστήρια αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.2α του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (κωδ. 501 και 517 της Δήλωσης Φορ. Εισοδήματος) ενώ κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτά, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (κωδ. 605 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).
Οι αμοιβές αυτές συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά σας (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες κ.λπ.) και υπόκεινται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις.

6. Επίσης, από τις ανωτέρω αμοιβές δεν μπορούν να εκπέσουν τα έξοδα διαιτησίας που επιδικάσθηκαν με βάση τις Διαιτητικές Αποφάσεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων, καθόσον απαραίτητες προϋποθέσεις αθροιστικά λαμβανόμενες για την έκπτωση αυτή είναι η τήρηση βιβλίων και η αναγραφή σε αυτά της σχετικής δαπάνης η οποία θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο καταβολής τους, γεγονός που δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή (σχετ. 1086822/2016/Α0012/5.12.2006 έγγραφό μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης