1064207/1275/Α0012/19.10.2007

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε μηχανικό με ιδιωτικό συμφωνητικό.

19 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1064207/1275/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε μηχανικό με ιδιωτικό συμφωνητικό.


Σε απάντηση σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού.

2. Περαιτέρω, με την 1002651/81/Α0012/ΠΟΛ.1054/11.2.2000 διαταγή μας, κοινοποιήθηκε η 777/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έκανε δεκτό ότι τα χρηματικά ποσά που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σε ιδιώτες που ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα (επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες) ως αποζημίωση για την απώλεια του εισοδήματός τους (διαφυγόν κέρδος) λόγω της ανικανότητας προς εργασία που επήλθε από τραυματισμό υπάγονται σε φόρο εισοδήματος κατά την ίδια κατηγορία (Δ' ή Ζ') σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994, αφού αυτή η αποζημίωση «αντικρίζει» το κέρδος που θα αποκόμιζαν οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, αν δε μεσολαβούσε ο τραυματισμός τους από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και συνεπώς δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας αυτών των ποσών ως φορολογητέου εισοδήματος από το λόγο ότι αυτά αναγνωρίστηκαν δικαστικώς.

3. Ακόμα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4 (του ίδιου νόμου).

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, τα χρηματικά ποσά που είτε επιδικάζονται είτε συμφωνούνται με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

5. Με το έγγραφό σας, μας επισυνάψατε ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήθηκε εξωδικαστικά, να καταβληθεί σε μηχανικό ελεύθερο επαγγελματία και μέτοχο Α.Ε. αποζημίωση από αλλοδαπή επιχείρηση.
Η αποζημίωση αυτή (50.000 ευρώ) δίδεται λόγω της απαξίωσης των μετοχών του επειδή δεν βρίσκεται στην εταιρική σύνθεση των αδειοδοτηθέντων εταιρειών για τη δημιουργία αιολικών πάρκων, λόγω απώλειας του εισοδήματος του εξαιτίας της ενασχόλησης του με την περιγραφόμενη στο ιδιωτικό συμφωνητικό αντιδικία και τέλος λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας της ανωτέρω αντιδικίας. Ακόμα, δίδεται ένα ποσό (75.000 ευρώ) κατά την έναρξη θεμελίωσης της πρώτης ανεμογεννήτριας του αιολικού πάρκου.

6. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα το ποσό που δίδεται για την απαξίωση των μετοχών του μηχανικού και για την έναρξη της λειτουργίας του αιολικού πάρκου (75.000 ευρώ), φορολογείται ως εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (παράγραφος 3 του παρόντος). Το ποσό που δίδεται λόγω απώλειας του εισοδήματός του, κατ' αναλογία της 777/99 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (παράγραφος 2 του παρόντος) και τέλος η αποζημίωση για ηθική βλάβη δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα του μηχανικού.

Taxheaven.gr