1063756/1252/Γ0012/27.6.2007

Φορολογική μεταχείριση του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ΕΕΑ στη Μ. Βρετανία.

27 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1063756/1252/Γ0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ΕΕΑ στη Μ. Βρετανία.

ΣΧΕΤ.: 1. Φ. 500/764/57505/1 Β/23.06.06 έγγραφο του «...» με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το Φ. 14/708/20.6.06 έγγραφο
2. Φ. 14/1888/15.12.2006
3. Φ. 14/306/20.2.2007
4. Φ. 14/737/21.5.20071


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην αλλοδαπή ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης από τον δικαιούχο.

Taxheaven.gr