1016029/297/Α0012/28.3.2007

Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

28 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1016029/297/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 10187/2664/2.2.07 έγγραφό σας, αναφορικά με τη φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών της κυρίας «...» σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1074983/1735/Α0012/21.8.06, 1115038/2225/Α0012/15.1.01 και 1018172/394/Α0012/20.2.96 έγγραφά μας) όταν δικαστική απόφαση δικαιώνει γενικά μισθωτούς ή συνταξιούχους ακυρώνοντας μόνο διοικητικές πράξεις, χωρίς να επιδικάζει ποσά για καταβολή στους δικαιούχους, δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. και κατά συνέπεια η περίπτωση δ' της παρ.4 του άρθρου 45 του ίδιου Κώδικα, σύμφωνα με την οποία το 20% των αναδρομικών αποδοχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο.

3. Με βάση τα παραπάνω και από τα στοιχεία που μας στείλατε προκύπτει ότι οι αποδοχές των ετών 1995 - 2004 που καταβλήθηκαν στην κυρία «...» αναδρομικά μέσα στο έτος 2006, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον δεν καταβάλλονται με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε..
Στις αποδοχές αυτές παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% (περίπτωση δ' παραγρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994).

4. Με βάση τη μία και μοναδική βεβαίωση αποδοχών (χρήση 1.1. - 31.12.2006) που εκδίδεται για τις ανωτέρω αναδρομικές αποδοχές των ετών 1995 - 2004 και στην οποία αναγράφονται τα ποσά αυτά σε διακεκριμένες σειρές κατά έτος, θα πρέπει η εν λόγω φορολογούμενη να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 1995 - 2004 στα οποία ανάγονται να φορολογηθούν οι αναδρομικές αυτές αποδοχές.

Taxheaven.gr