1055029/1065/Α0012/22.6.2007

Δεδουλευμένες αποδοχές που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος που ανάγονται.

22 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Ιουνίου .2001
Αριθ. πρωτ.: 1055029/1065/Α0012

ΘΕΜΑ: Δεδουλευμένες αποδοχές που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος που ανάγονται.

ΣΧΕΤ.: Το από 2.6.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του. Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 57 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τoις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του (το ποσοστό αυτό ήταν 2,5% έως και το 2004).

3. Με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 83 του ιδίου νόμου μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους, αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο ,υποβάλλεται στον-προϊστάμενο της αρμόδιας, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

4. Από όσα μας κάνετε γνωστά με το ερώτημά σας, η εταιρεία «...» απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ενώ σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων εργασίας προβλέπεται η καταβολή μηνιαίου μισθού, ποσοστών προμήθειας και πριμ παραγωγικότητας. Ύστερα από έλεγχο διαπιστώσατε ότι «υπήρξε σφάλμα στη φόρμουλα υπολογισμού των ποσοστών προμήθειας και του πριμ παραγωγικότητας». Η διοίκηση της εταιρείας μετά τη διαπίστωση του λάθους προτίθεται να προβεί με ίδια πρωτοβουλία στην αναδρομική καταβολή στους παραπάνω εργαζομένους της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων και των οφειλομένων ποσών που αντιστοιχούν σε δεδουλευμένες αποδοχές αναγόμενες στα έτη 2002,2003,2004,2005 και 2006.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καταβολή των οφειλόμενων ποσών αφορά αναδρομικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (παρακράτηση 20%) τα οποία φορολογούνται στα έτη χρήσης, που ανάγονται με αντίστοιχες συμπληρωματικές δηλώσεις από τους δικαιούχους για τα έτη αυτά, χωρίς να επιβληθούν από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Τέλος, τα ποσά αυτά πρέπει να αναγραφούν στον Πίνακα 11 των βεβαιώσεων αποδοχών, κατ' έτος.

Taxheaven.gr