1024688/471/Α0012/29.3.2007

Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης συμμετοχής Δημοσίων Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

29 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1024688/471/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης συμμετοχής Δημοσίων Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.


Απαντώντας στο υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.14.2/1260/7.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 45 του. ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορήγησες επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάτε από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή ή ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Με το έγγραφό σας μας πληροφορείτε ότι τα μέλη που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας είναι μισθωτοί (1. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και Διοικητικοί υπάλληλοι. 2. Μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι) που η εκκαθάριση της μισθοδοσίας τους δεν γίνεται από την Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας αλλά από την Δ/νση Εκπ/σης που οργανικά ανήκουν.

4. Με βάση τα παραπάνω, οι αμοιβές που εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κατ' εντολής της Υπηρεσίας τους, συμμετέχουν σαν μέλη στα υπηρεσιακά συμβούλια της Περιφ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται συναθροιζόμενες με τις λοιπές αποδοχές.
Στις ανωτέρω αμοιβές σαν πρόσθετες αμοιβές που δεν συνεντέλλονται με τις λοιπές αποδοχές (περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994) διενεργείται παρακράτηση 20%.
Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του (συμφ. με το ίδιο άρθρο του ίδιου νόμου).

5. Τέλος χορηγείται βεβαίωση αποδοχών της παρ.3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 τόσο ο παρακρατηθείς φόρος όσο και ο αναλογών φόρος.


Taxheaven.gr