Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1003/12.1.1995 Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατεφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-1995 ]

ΠΟΛ.1003/12.1.1995
Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατεφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994


Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α')

1003514/1028/Β0012/ΠΟΛ. 1003/12.1.1995

ΠΟΛ 1003

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2214/1994.
  2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994.
  3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν οι εκδότριες

εταιρίες που έχουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ανώνυμες
μετοχές, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών ή και
ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) και των οποίων, τα αρμόδια όργανα έχουν λάβει την
απόφαση για την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατ'εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 24 του ν.2214/1994.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν οι ανώνυμες εταιρίες που έχουν
μετοχές ανώνυμες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για τη μετατροπή των
μετοχών τους σε ονομαστικές, ως ακολούθως:
Α) Τμήμα Πρώτο
Πρόγραμμα μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές με αντίστοιχη έκδοση
αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών μετοχών
Α) Η Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων (στο εξής "ΑΕΑΠΟΘ") θα καταρτίσει
Πρόγραμμα Μετατροπής Ανωνύμων Μετοχών σε Ονομαστικές με αντίστοιχη Εκδοση
Αποθετηρίων Εγγράφων Ονομαστικών Μετοχών (στο εξής "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"), στο οποίο θα
συμπεριλάβει όλες τις εκδότριες εταιρίες, των οποίων τα αρμόδια όργανα έχουν
λάβει την απόφαση για την ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών τους που είναι
εισηγμένες στο "Χ.Α.Α." κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 24 του
ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'). Στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" αυτό θα συμπεριληφθεί και καθοριστεί
από την "ΑΕΑΠΟΘ" για κάθε μία από τις εκδότριες εταιρίες χωριστά, η ακριβής
Ημερομηνία Παράδοσης του Μετοχολογίου της κάθε εκδότριας εταιρίας στην
"ΑΕΑΠΟΘ", η ακριβής Ημερομηνία Μετατροπής των Ανωνύμων Μετοχών της κάθε
εκδότριας εταιρίας σε Ονομαστικές με αντίστοιχη Εκδοση Ονομαστικών Αποθετηρίων
Εγγράφων και η ακριβής Ημερομηνία Παράδοσης στην κάθε εκδότρια εταιρία των
Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων που θα εκδοθούν από την "ΑΕΑΠΟΘ" με βάση το
παραδοθέν Μετοχολόγιο της κάθε εκδότριας εταιρίας.
Β) Το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" που θα καταρτίσει η "ΑΕΑΠΟΘ" και θα κοινοποιήσει με δικαστικό
επιμελητή σε κάθε μία χωριστά από τις εκδότριες εταιρίες που θα περιλαμβάνονται
σε αυτό, θα είναι οριστικό και δεν θα δύναται να τροποποιηθεί ως προς οιοδήποτε
από τα στοιχεία του.
Γ) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις εκδότριες εταιρίες έχει περισσότερες
από μία κατηγορίες ανωνύμων μετοχών εισηγμένες στο "Χ.Α.Α.", η συγκεκριμένη
εταιρία θα καταρτίσει και παραδώσει στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά τη συγκεκριμένη
Ημερομηνία Παράδοσης του Μετοχολογίου της, όπως αυτή θα καθορίζεται για τη
συγκεκριμένη εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", τόσα Μετοχολόγια, όσες είναι και
οι κατηγορίες μετοχών που έχει
Δ) Σε κάθε περίπτωση η Ημερομηνία Παράδοσης Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων,
όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", δεν
θα είναι μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Μετατροπής των Ανωνύμων Μετοχών σε
Ονομαστικές, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά, επακριβώς και αντίστοιχα για
κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", δυναμένων και να συμπίπτουν χρονικά για
κάθε εκδότρια εταιρία.
Β) Τμήμα Δεύτερο
Πρόσκληση των μετόχων
Α) Οι εκδότριες εταιρίες, των οποίων τα αρμόδια όργανα έχουν λάβει την απόφαση
για την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου
24 του ν.2214/1994 και στις οποίες θα κοινοποιηθεί το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" κατά τα
ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο Τμήμα Πρώτο παραπάνω, θα προσκαλέσουν τους
μετόχους τους, κατόχους ανωνύμων μετοχών, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής
(φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα), όπως εντός
ορισμένης προθεσμίας - και πάντως πριν από την Ημερομηνία Παράδοσης
Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία χωριστά στο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" -, προσέλθουν και καταθέσουν τις μετοχές τους αυτές στις εκδότριες
εταιρίες, σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους
περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους προκειμένου οι εκδότριες εταιρίες να
καταρτίσουν τα αντίστοιχα Μετοχολόγια. Τα Μετοχολόγια αυτά οι εκδότριες
εταιρίες θα παραδώσουν, ακολούθως, στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά τη συγκεκριμένη
Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται για κάθε εκδότρια
εταιρία χωριστά στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", ώστε να εκδοθούν από την "ΑΕΑΠΟΘ" τα
ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα επ'ονόματι των μετόχων των εκδοτριών εταιριών, τα
οποία και οι εκδότριες εταιρίες θα παραλάβουν κατά τη συγκεκριμένη Ημερομηνία
Παράδοσης Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων, όπως αυτή θα καθορίζεται για κάθε
εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", προκειμένου να τα διανείμουν στους μετόχους
τους.
Β) Η πρόσκληση των μετόχων από τις εκδότριες εταιρίες θα γίνει με κάθε πρόσφορο
μέσο (π.χ. με δημοσιεύσεις δια του τύπου μία ή περισσότερες φορές κατά τη κρίση
της κάθε εκδότριας εταιρίας).
Γ) Οι εκδότριες εταιρίες κατά την προσέλευση σε αυτές των κατόχων ανωνύμων
μετοχών τους, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (φυσικά σώματα μετοχών ή και
ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν όλα τα στοιχεία
των κατόχων ανωνύμων μετοχών, τα οποία και θα καταχωρούνται στο οικείο
Μετοχολόγιο (ή Μετοχολόγια, εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει περισσότερες της
μίας κατηγορίες μετοχών), προκειμένου αφενός το(τα) μετοχολόγιο(α) κάθε
εκδότριας εταιρίας να τηρείται(ούνται) ορθά και αφετέρου να είναι εφικτή η εκ
μέρους της "ΑΕΑΠΟΘ" προσήκουσα και έγκαιρη εκτύπωση των ονομαστικών αποθετηρίων
εγγράφων κάθε εκδότριας εταιρίας και η παράδοσή τους σε κάθε εκδότρια εταιρία
σύμφωνα με το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ".
Δ) Τα στοιχεία αυτά που θα εξατομικεύουν τους κατόχους ανωνύμων μετοχών κάθε
εκδότριας εταιρίας, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (φυσικά σώματα μετοχών ή
και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα), απαραίτητα και για την έκδοση ονομαστικών
αποθετηρίων εγγράφων, μαζί με λοιπά αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση του
Μετοχολογίου κάθε εκδότριας εταιρίας, αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω το Τμήμα
ΤΡΙΤΟ.
Ε) Το(τα) Μετοχολόγιο(α) που θα καταρτίσει κάθε εκδότρια εταιρία και με βάση
το(τα) οποίο(α) θα εκδοθούν τα ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα από την "ΑΕΑΠΟΘ"
επάγεται(ονται) σημαντική έννομη συνέπεια για τις εκδότριες εταιρίες, δεδομένου
ότι και επί εισηγμένων στο "Χ.Α.Α." ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5,
παράγραφος 2, του ν.δ.3330/1955, έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος
θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο ονομαστικών μετόχων ως τοιούτος.
Ζ) Και μετά την Ημερομηνία Μετατροπής, - η οποία δύναται και να συμπίπτει με
την Ημερομηνία Παράδοσης Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων - και μέχρι
συμπληρώσεως χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Μετατροπής,
όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", θα
είναι δυνατή η μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές με έκδοση ονομαστικών
αποθετηρίων εγγράφων από την "ΑΕΑΠΟΘ", για όσους από τους κατόχους ανωνύμων
μετοχών, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (φυσικά σώματα μετοχών ή και ανώνυμα
αποθετήρια έγγραφα), δεν προσήλθαν στις εκδότριες εταιρίες εγκαίρως, δηλαδή
πριν από την Ημερομηνία Παράδοσης του Μετοχολογίου στην "ΑΕΑΠΟΘ", όπως αυτή θα
καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω στο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. Ωστόσο, από την επομένη
της Ημερομηνίας Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια
εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", οι μετοχές της κάθε εκδότριας εταιρίας που θα
περιλαμβάνεται στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", θα διαπραγματεύονται αποκλειστικά και μόνο ως
ονομαστικές, συναπτομένων των σχετικών χρηματιστηριακών ή, όπου αυτό
επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγών αποκλειστικά και μόνο επί ονομαστικών μετοχών, για τις οποίες θα
έχουν εκδοθεί τα ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα. Επίσης, από την επομένη της
Ημερομηνίας Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια
εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", επί των μετοχών των εκδοτριών αυτών εταιριών, ως
ονομαστικών πλέον, για τις οποίες θα έχουν εκδοθεί τα ονομαστικά αποθετήρια
έγγραφα, θα συνάπτεται και κάθε άλλου είδους κύρια ή παρεπόμενη σύμβαση ή
μονομερής δικαιοπραξία σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του κοινού
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της κληρονομικής διαδοχής.
Γ) Τμήμα Τρίτο
Διαδικασία έκδοσης ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων λόγω της
μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές
Προς διευκόλυνση των εκδοτριών εταιριών και από άποψη ορθής μεθοδολογίας τα
θέματα διαδικασίας έκδοσης ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων διακρίνονται σε
τρεις κατηγορίες ανάλογα με το εάν οι εκδότριες εταιρίες έχουν αποκλειστικά και
μόνο φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών, οιασδήποτε κατηγορίας, που έχουν εισαχθεί
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Πρώτη Κατηγορία) ή φυσικά σώματα ανωνύμων
μετοχών και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, οιασδήποτε κατηγορίας, που έχουν
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Δεύτερη Κατηγορία) ή αποκλειστικά και
μόνο ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, οιασδήποτε κατηγορίας που έχουν εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Τρίτη Κατηγορία).
Κάθε εκδότρια εταιρία θα πρέπει να ακολουθήσει απαρέγκλιτα την αντίστοιχη
διαδικασία της κατηγορίας στην οποία ανήκει με βάση το παραπάνω κριτήριο.
Οι εκδότριες εταιρίες που εμπίπτουν στη Δεύτερη και Τρίτη Κατηγορίες θα πρέπει
να τηρήσουν πιστά και όσα προβλέπονται για τις εκδότριες εταιρίες της Πρώτης
Κατηγορίας.
Ειδικότερα:
(Γ-1) Εκδότριες Εταιρίες Πρώτης Κατηγορίας
Ως προς τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε όσες από τις Εκδότριες Εταιρίες
έχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών (μετοχών στο
κομιστή), οιασδήποτε κατηγορίας, που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και δεν έχουν αποθετήρια έγγραφα στο κομιστή (ανώνυμα αποθετήρια
έγγραφα).
Κάθε εκδότρια εταιρία που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να
καταθέσει στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά την συγκεκριμένη Ημερομηνία Παράδοσης
Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία στο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" τα ακόλουθα:
Ι) Το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της υπό τη μορφή ενός ή περισσοτέρων,
εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει περισσότερες της μιας κατηγορίες μετοχών
συνολικού(ών) μετοχικού(ών) τίτλου(ων) (GLOBAL SECURITY). Ο(Οι) μετοχικός(οί)
αυτός(οί) τίτλος(οι) θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία της εκδότριας εταιρίας, το
σύνολο του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και όλα τα στοιχεία που
φέρουν οι τίτλοι ονομαστικών μετοχών (αύξοντα αριθμό τίτλου, αριθμό μετοχών,
από... έως..., αριθμό μετοχών στους οποίους διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο,
ονομαστική αξία της μετοχής, μνεία της Αποφάσεως της Γ.Σ. των μετόχων με την
οποία αποφασίσθηκε η μετατροπή και της εγκριτικής του Υπουργού Εμπορίου
Απόφασης, ιδιόχειρες υπογραφές των προσώπων που υπογράφουν τους μετοχικούς
τίτλους - του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός Συμβούλου - ημερομηνία εκδόσεως, τόπο
εκδόσεως, επ'ονόματι: αποθετήρια έγγραφα με αριθμούς από .... έως και ....
κ.λπ.
Ο(οι) μετοχικός(οί) αυτός(οί) τίτλος(οι) δεν απαιτείται να είναι τίτλος(οι)
προδιαγραφών ασφαλείας, όπως οι προδιαγραφές ασφαλείας ορίζονται από τον
Κανονισμό Εκτύπωσης Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
ΙΙ) Αναλυτική κατάσταση (Μετοχολόγιο), ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον η εκδότρια
εταιρία έχει περισσότερες από μία κατηγορία μετοχές (γραφογραφημμένη
μηχανογραφική), υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της εκδότριας
εταιρίας ή τους νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτηθέντες υπαλλήλους της εκδότριας
εταιρίας και μαγνητικό μέσο (δισκέτα) που θα περιλαμβάνει τους μετόχους
ονομαστικώς και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου. Η κατάσταση αυτή ή οι
καταστάσεις αυτές, σε περίπτωση πλειόνων της μίας κατηγοριών μετοχών και το
μαγνητικό μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Α/Α σειράς.
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχου
Ονομα πατρός ή συζύγου (για φυσικά πρόσωπα)
Επάγγελμα
Κατοικία (Διεύθυνση)
Εθνικότητα
Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμό Διαβατηρίου ή Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου
Χαρακτηρισμό φυσικού ή νομικού προσώπου
Σύνολο τίτλων και σύνολο μετοχών
Αριθμούς μετοχών (από... έως...)
Πολλαπλότητα τίτλου
Η ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω στοιχείων που θα
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην προαναφερόμενη κατάσταση ή καταστάσεις που θα
παραδώσει κάθε εκδότρια εταιρία στην "ΑΕΑΠΟΘ" σύμφωνα με το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", καθώς
και η πλήρης σύμπτωση των στοιχείων της καταστάσεως και του μαγνητικού μέσου
είναι καθοριστικής σημασίας προαπαιτούμενα για την εκ μέρους της "ΑΕΑΠΟΘ"
έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση της εκτύπωσης των ονομαστικών αποθετηρίων
εγγράφων κάθε εκδότριας εταιρίας σύμφωνα με το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ". Για το λόγο αυτό οι
εκδότριες εταιρίες θα πρέπει να λαμβάνουν από τους κατόχους ανωνύμων μετοχών
κατά την κατάρτιση του Μετοχολογίου τους όλα τα στοιχεία που τους εξατομικεύουν
και αναφέρονται παραπάνω.
ΙΙΙ) Βεβαίωση της εταιρίας ότι το περιεχόμενο και τα στοιχεία της Καταστάσεως
και του μαγνητικού μέσου (δισκέτας), (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ) είναι ταυτόσημα.
IV) Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της
εκδότριας εταιρίας που απεφάσισε τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε
ονομαστικές κατ'επιταγή της διατάξεως του άρθρου 24 του ν.2214/1994 μαζί με
αντίγραφο της Ανακοίνωσης του Υπουργείου Εμπορίου προς το Εθνικό Τυπογραφείο
περί Καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της σχετικής εγκριτικής Αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ή, αν τούτο δεν
έχει εκτυπωθεί, το ΤΑΠΕΤ και το κωδικό δημοσιεύματος ΦΕΚ).
V) Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. που αναφέρεται στην ισχύουσα
εκπροσώπηση της εκδότριας εταιρίας μαζί με αντίγραφο της σχετικής Ανακοίνωσης
του Υπουργείου Εμπορίου προς το Εθνικό Τυπογραφείο περί της Καταχώρησης της
εγκριτικής Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου στο ΜΑΕ και το αντίστοιχο ΦΕΚ (ή, αν
τούτο δεν έχει εκτυπωθεί, το ΤΑΠΕΤ και τον κωδικό δημοσιεύματος ΦΕΚ).
VI) Εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (ή πρόσωπα), που για λογαριασμό της εκδότριας
εταιρίας:
α) θα υπογράψει(ουν) την Κατάσταση ή Καταστάσεις (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ).
β) Θα υπογράψει(ουν) τη Βεβαίωση (βλ. παραπάνω υπό ΙΙΙ).
γ) θα υπογράψει(ουν) το Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Παραλαβής των Αποθετηρίων
Εγγράφων Ονομαστικών Μετοχών κατά την Ημερομηνία Παραδόσεως Ονομαστικών
Αποθετηρίων Εγγράφων, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια
εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" και
δ) θα παραλάβουν με αποκλειστική ευθύνη τους και ιδίω κινδύνω και για
λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας από τα γραφεία της "ΑΕΑΠΟΘ" κατά την ίδια
Ημερομηνία Παραδόσεως Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων, όπως αυτή θα
καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", τα αποθετήρια
έγγραφα ονομαστικών μετοχών.
Η εξουσιοδότηση αυτή δύναται να παρασχεθεί και με Απόφαση του Δ.Σ. της
εκδότριας εταιρίας, οπότε, στην περίπτωση αυτή θα κατατεθεί στην "ΑΕΑΠΟΘ"
ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρίας. Σε κάθε
περίπτωση το υπό V) παραπάνω πρακτικό του Δ.Σ. είναι απαραίτητο να κατατεθεί
στην "ΑΕΑΠΟΘ".
VII) α) όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ) κάθε εκδότρια θα παραδώσει
στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά την Ημερομηνία Παραδόσεως του Μετοχολογίου, η οποία θα
καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", αναλυτική κατάσταση ή
καταστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ), που θα
περιλαμβάνει(ουν), μεταξύ άλλων, τους μετόχους ονομαστικώς και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου.
Στην αναλυτική αυτή κατάσταση ή καταστάσεις θα συμπεριληφθεί και η εκδότρια
εταιρία, στην επωνυμία της οποίας θα εκδοθεί ένα αποθετήριο έγγραφο ονομαστικών
μετοχών, ανά κατηγορία μετοχών - εφόσον έχει πλείονες της μίας -, το(τα)
οποίο(α) θα αντιπροσωπεύει(ουν), ποσοτικά το συνολικό αριθμό μετοχών κάθε
κατηγορίας μετοχών της εκδότριας εταιρίας - εφόσον έχει πλείονες της μίας -,
τις οποίες οι κάτοχοί τους, για οποιοδήποτε λόγο, δεν προσεκόμισαν στην
εκδότρια εταιρία για να εγγραφούν ως μέτοχοί της, ή οι οποίες, για οποιοδήποτε
άλλο λόγο, δεν προσκομίσθηκαν στην εκδότρια εταιρία.
Κατά συνέπεια, η αναλυτική κατάσταση ή καταστάσεις (ανάλογα με την περίπτωση
και παραπάνω υπό ΙΙ), που θα παραδοθεί (ούν) στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά την Ημερομηνία
Παραδόσεως Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια
εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", θα περιλαμβάνει (ουν), μεταξύ άλλων, τον αριθμό των
ονομαστικών μετοχών, οιασδήποτε κατηγορίας - εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει
πλειόνες της μίας κατηγορίες μετοχών - κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που
εγγράφηκε ως μέτοχος στο μετοχολόγιο (ή μετοχολόγια) της εκδότριας εταιρίας -
εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει πλείονες της μίας κατηγορίες μετοχών - για τις
οποίες θα εκδοθούν από την "ΑΕΑΠΟΘ" αντίστοιχα αποθετήρια έγγραφα επ' ονόματι ή
στην επωνυμία των μετόχων αυτών (φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάλογα με την
περίπτωση), καθώς και τον αριθμό των μετοχών της εκδότριας εταιρίας, οιασδήποτε
κατηγορίας - εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει πλείονες της μίας κατηγορίες
μετοχών - που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν προσκομίσθηκαν στην εκδότρια εταιρία,
μέχρι τη συμπλήρωση του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Για
τον αριθμό αυτό των μετοχών θα εκδοθεί στην επωνυμία της εκδότριας εταιρίας ένα
ή πλείονα ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα, σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρία
έχει περισσότερες κατηγορίες μετοχών.
Ως προς τους κατόχους ανωνύμων μετοχών που τυχόν δεν εμφανισθούν εγκαίρως στις
εκδότριες εταιρίες και πάντως πριν από την Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου,
όπως αυτή θα καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία χωριστά στο ΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦ, θα
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω υπό γ).
β) Το (α) αποθετήριο (α) έγγραφο (α) που θα εκδοθεί (ούν) στην επωνυμία της
κάθε εκδότριας εταιρίας από την "ΑΕΑΠΟΘ" (και παραπάνω υπό α) θα είναι Τίτλος
(οι) Μη Μεταβιβάσιμος (οι), ένδειξη που μηχανικό μέσο θα επισημειωθεί στην πίσω
πλευρά του ονομαστικού αποθετηρίου εγγράφου και θα υπογραφεί από τους ήδη
εξουσιοδοτημένους προς υπογραφή ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων υπαλλήλους της
Υπηρεσίας Εκκαθαρίσεως των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Φύλαξης των Τίτλων
της "ΑΕΑΠΟΘ".
γ) Σε περίπτωση που, από την Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου, όπως αυτή θα
καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", η εκδότρια
εταιρία συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία που αφορούν σε κατόχους ανωνύμων μετοχών
που δεν είχαν περιληφθεί στην κατάσταση που είχε παραδοθεί στην "ΑΕΑΠΟΘ", κατά
την Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για
κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", η εκδότρια εταιρία θα προσκομίζει στην
"ΑΕΑΠΟΘ", μετά την Ημερομηνία Παράδοσης Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων, όπως
αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ": (1) Νέα
κατάσταση ή και μαγνητικό μέσο, με τα νέα αυτά στοιχεία και αναλόγου
περιεχομένου με την αρχική κατάσταση (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ), (2) βεβαίωση
αναλόγου περιεχομένου με την αρχική, όσον αφορά στα νέα στοιχεία (βλ. παραπάνω
υπό ΙΙΙ), (3) εξουσιοδότηση αναλόγου περιεχομένου με την αρχική (βλ. παραπάνω
υπό VI) και (4) το ονομαστικό αποθετήριο έγγραφο που εκδόθηκε στην επωνυμία της
εκδότριας εταιρίας, κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα και οριζόμενα υπό VII α)
και β) παραπάνω, το οποίο και, κατόπιν αιτήσεως της εκδότριας εταιρίας, θα
ακυρώνεται από την "ΑΕΑΠΟΘ" και στη θέση του θα εκδίδονται από την "ΑΕΑΠΟΘ" και
θα παραδίδονται στην εκδότρια εταιρία: (1) τα νέα ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα
σε πλήρη αρμονία και συμμόρφωση με τα στοιχεία της νέας κατάστασης ή και του
νέου μαγνητικού μέσου και (2) ένα νέο ονομαστικό αποθετήριο έγγραφο στην
επωνυμία της εκδότριας εταιρίας, με τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα (τίτλος
μη μεταβιβάσιμος κ.λπ.) και παραπάνω υπό VII α) και β), το οποίο, ωστόσο, θα
αντιπροσωπεύει αριθμό μετοχών ισοπόσως μειωμένο κατά τον αριθμό των μετοχών που
θα αντιπροσωπεύουν τα νέα ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα που θα εκδοθούν επ'
ονόματι των μετόχων, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στη νέα αυτή κατάσταση κατά
τα παραπάνω οριζόμενα.
VIII) Είναι πρόδηλο ότι η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται και στις περισσότερες
της μίας κατηγορίες μετοχών της εκδότριας εταιρίας, καθώς και σε κάθε περίπτωση
που θα εμφανίζονται στην εκδότρια εταιρία και άλλοι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών
για να εγγραφούν ως μέτοχοι, μέχρι τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των
έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά
για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ".
(Γ-2.) Εκδότριες Εταιρίες Δεύτερης Κατηγορίας
Ως προς τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε όσες από τις Εκδότριες Εταιρίες
έχουν και φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών (μετοχών στο κομιστή), οιασδήποτε
κατηγορίας, που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποθετήρια
έγγραφα στο κομιστή (ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα), οιασδήποτε επίσης κατηγορίας.
Κάθε εκδότρια εταιρία που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να
καταθέσει στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά τη συγκεκριμένη Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου,
όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" τα
ακόλουθα:
Ι) Ο,τι ακριβώς θα προσκομίσουν στην "ΑΕΑΠΟΘ" οι εκδότριες εταιρίες που
εμπίπτουν στην ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και αναλυτικά αναφέρονται στο στοιχείο (Γ-1.)
παραπάνω. Δηλαδή, το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της κατά τα ειδικότερον
διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (Γ-1.), υποστοιχείο Ι), αναλυτική κατάσταση
μετοχολογίου κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (Γ-1.) υποστοιχείο
ΙΙ), βεβαίωση περιεχομένου αναλόγου κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο
στοιχείο (Γ-1.), υποστοιχεία ΙΙΙ), ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της Γ.Σ. που
αποφάσισε τη μετατροπή κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (Γ-1.),
υποστοιχείο IV), ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. κατά τα ειδικότερον
διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (Γ-1.), υποστοιχείο V), εξουσιοδότηση περιεχομένου
αναλόγου κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (Γ-1.), υποστοιχείο
VI).
ΙΙ) Επιπλέον, κάθε εκδότρια εταιρία που εμπίπτει στην παρούσα Δεύτερη
Κατηγορία, θα παραδώσει στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά την Ημερομηνία Παράδοσης
Μετοχολογίου, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", και τα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, οιασδήποτε κατηγορίας - εφόσον
η εκδότρια εταιρία έχει πλείονες της μίας κατηγορίας - τα οποία θα έχει
συγκεντρώσει από τους κατόχους τους κατά την εγγραφή τους στο Μετοχολόγιο ως
μετόχων, συντασσομένου σχετικού Πρωτοκόλλου Παραδόσεως και Παραλαβής. Στο
Πρωτόκολλο αυτό, η εκδότρια εταιρία, μέσω του νομίμως προς τούτο
εξουσιοδοτημένου προσώπου (ή προσώπων) της δεσμευτικά θα δηλώνει προς την
"ΑΕΑΠΟΘ" ότι:
α) η συνολική ποσότητα (ο αριθμός) των μετοχών που τα παραδιδόμενα ανώνυμα
αποθετήρια έγγραφα αντιπροσωπεύουν περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατάσταση
μετοχολογίου (παραπάνω υπό Ι) που προσκομίζει η εκδότρια εταιρία στην "ΑΕΑΠΟΘ"
και
β) τα παραδιδόμενα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, τα οποία θα εξειδικεύονται στο
Πρωτόκολλο ως προς τα αξιογραφικά στοιχεία τους, παραδίδονται στην "ΑΕΑΠΟΘ"
λόγω της αναγκαστικής μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της εκδότριας εταιρίας σε
ονομαστικές και νομιμοποιείται να τα κατέχει για την αιτία αυτή και
γ) όλοι οι πρώην κάτοχοι των συγκεκριμένων και παραδιδομένων στην "ΑΕΑΠΟΘ"
ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων έχουν εγγραφεί ως μέτοχοί της στο μετοχολόγιό της
και περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση (παραπάνω υπό Ι) που η εκδότρια
εταιρία παραδίδει στην "ΑΕΑΠΟΘ" και
δ) παρέχει την ανέκκλητη εντολή προς την "ΑΕΑΠΟΘ" να ακυρώσει τα παραδιδόμενα
και αναλυτικά περιγραφόμενα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα και να επιθέσει με
μηχανικό μέσο επί του συνολικού (ών) μετοχικού (ών) τίτλου (ων) ανωνύμων
μετοχών που είναι κατατεθειμένοι στην "ΑΕΑΠΟΘ" την ένδειξη:
"Ο παρών συνολικός μετοχικός τίτλος ανωνύμων μετοχών μειούται, με τη συναίνεση
της εκδότριας εταιρίας, κατά ...... (ποσότητα) μετοχές, λόγω αναγκαστικής
μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της εκδότριας εταιρίας σε ονομαστικές, σύμφωνα
με το άρθρο 24 του ν. 2214/1994, την από ....... (ημερομηνία) Απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εκδότριας εταιρίας και το από ........
(ημερομηνία) και με αριθμ. πρωτ. .... (αριθμός) Πρωτόκολλο Παραδόσεως και
Παραλαβής ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων".
Υπό την ένδειξη αυτή, η οποία θα ημεροχρονολογείται, θα υπογραφούν ομού και
αδιαίρετα και ιδιοχείρως υπό την εταιρική επωνυμία αφενός οι νομίμως
εξουσιοδοτηθέντες προς υπογραφή ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων υπάλληλοι της
υπηρεσίας Εκκαθαρίσεως των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Φύλαξης τίτλων της
"ΑΕΑΠΟΘ" και αφετέρου οι νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή
εκπρόσωποι της εκδότριας εταιρίας.
Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρία έχει περισσότερες της μιας κατηγορίας
μετοχών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από την "ΑΕΑΠΟΘ" και ανώνυμα αποθετήρια
έγγραφα αντίστοιχων κατηγοριών κατά την Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου, όπως
αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", θα
συντάσσονται και αντίστοιχα Πρωτόκολλα.
ΙΙΙ) Και επί των εκδοτριών εταιριών που εμπίπτουν στην παρούσα Δεύτερη
Κατηγορία εφαρμόζονται όσα αναλυτικά παραθέσαμε στο στοιχείο (Γ-1.),
υποστοιχείο VII) παραπάνω, με την προσθήκη ότι, σε περίπτωση που, μετά την
Ημερομηνία Παράδοσης Ονομαστικών Αποθετηρίων Εγγράφων, όπως αυτή θα καθορίζεται
χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", παραδίδονται από την
εκδότρια εταιρία στην "ΑΕΑΠΟΘ" και νέα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, θα
συντάσσεται Πρωτόκολλο περιεχομένου αναλόγου με αυτό που προβλέπεται υπό ΙΙ
παραπάνω και θα σφραγίζεται (ονται) ο συνολικός ή συνολικοί μετοχικοί τίτλοι
ανωνύμων μετοχών, κάθε κατηγορίας, της εκδότριας εταιρίας - εφόσον η εκδότρια
εταιρία έχει περισσότερες της μίας κατηγορίες μετοχών - και είναι
κατατεθειμένος (οι) στην "ΑΕΑΠΟΘ", μειούμενος (οι) κατά την αντίστοιχη ποσότητα
ανωνύμων μετοχών της κατηγορίας εκείνης που θα αντιπροσωπεύουν τα εκ μέρους της
εκδότριας εταιρίας παραδιδόμενα στην "ΑΕΑΠΟΘ" νέα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα.
IV) Είναι πρόδηλο ότι η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται και στις περισσότερες
της μίας κατηγορίες μετοχών της εκδότριας εταιρίας, καθώς και σε κάθε περίπτωση
που θα εμφανίζονται στην εκδότρια εταιρία και άλλοι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών ή
και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων για να εγγραφούν ως μέτοχοι, μέχρι τη
συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία
Μετατροπής όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ".
(Γ-3.) Εκδότριες Εταιρίες Τρίτης Κατηγορίας
Ως προς τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε όσες από τις Εκδότριες Εταιρίες
έχουν αποκλειστικά και μόνο αποθετήρια έγγραφα στο κομιστή (ανώνυμα αποθετήρια
έγγραφα), οιασδήποτε κατηγορίας.
Κάθε εκδότρια εταιρία που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να
καταθέσει στην "ΑΕΑΠΟΘ" κατά τη συγκεκριμένη Ημερομηνία Παράδοσης Μετοχολογίου,
όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ό,τι
ακριβώς αναφέρεται στο στοιχείο (Γ-2.) σε συνδυασμό και με το στοιχείο (Γ-1.)
παραπάνω. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, mutatis mutandis,
όσα αναφέρονται στο στοιχείο (Γ-2.) σε συνδυασμό και με το στοιχείο (Γ-1.)
παραπάνω.
Δ) Τμήμα Τέταρτο
Εκποίηση και λοιπές ρυθμίσεις
α) Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε εκδότρια εταιρία στο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" και εφόσον ανώνυμες μετοχές, οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής
(φυσικά σώματα ανωνύμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) δεν
εμφανιστούν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, στις εκδότριες εταιρίες προς
μετατροπή τους σε ονομαστικές με αντίστοιχη έκδοση ονομαστικών αποθετηρίων
εγγράφων κατά τα παραπάνω διαλαμβανόμενα (ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ, και ΤΡΙΤΟ),
κάθε εκδότρια εταιρία, η οποία, με την πάροδο της προθεσμίας των έξι (6) μηνών
από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για κάθε
εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", έχει εκδοθέντα στην επωνυμία της ονομαστικά
αποθετήρια έγγραφα, αντιπροσωπεύοντα ποσότητα ονομαστικών μετοχών, μη
προσκομισθέντων προς μετατροπή ανωνύμων μετόχων της ή και ανωνύμων αποθετηρίων
εγγράφων εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, θα προβεί
σε πώληση χρηματιστηριακώς του συνόλου των μετοχών αυτών.
β) Το αντίτιμο της πωλήσεως αυτής θα κατατεθεί από την κάθε εκδότρια εταιρία
που εμπίπτει στην παραπάνω περίπτωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
λογαριασμό των μη εμφανισθέντων, εντός της παραπάνω (υπό α) εξαμήνου
προθεσμίας, κατόχων ανωνύμων μετοχών ή και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων. Κάθε
κάτοχος ανωνύμων μετοχών ή και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων που θα εμφανίζεται
στην εκδότρια εταιρία, μετά την πάροδο της παραπάνω (υπό α) αποκλειστικής
εξαμήνου προθεσμίας, εφόσον προσκομίζει στην εκδότρια εταιρία ανώνυμες μετοχές
ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα ή και άλλο υπό το νόμου αναγνωριζόμενο
νομιμοποιητικό έγγραφο, διαγνωστικό του μετοχικού του δικαιώματος (π.χ.
αμετάκλητη δικαστική απόφαση), θα εφοδιάζεται από την εκδότρια εταιρία με
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους της
εκδότριας εταιρίας ή τους προς τούτο εξουσιοδοτηθέντες προστηθέντες της,
προκειμένου να εισπράξει το προϊόν της πωλήσεως των μετοχών του από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
γ) Από την επόμενη της Ημερομηνίας Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά
για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", και μέχρι της λήξεως της
αποκλειστικής προθεσμίας των έξι (6) μηνών - που ορίζει ο ν. 2275/1994 -
αρχόμενης από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή θα καθορίζεται χωριστά για
κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", κάθε φυσικό σώμα ανώνυμης μετοχής ή και
ανώνυμο αποθετήριο έγγραφο ή και άλλο υπό του νόμου αναγνωριζόμενο
νομιμοποιητικό έγγραφο, διαγνωστικό του μετοχικού δικαιώματος, θα επέχει θέση
αποκλειστικά και μόνο νομιμοποιητικού εγγράφου προς εγγραφή του κατόχου του στο
Μετοχολόγιο της εκδότριας εταιρίας.
δ) Μετά την ενέργεια της εκποιήσεως που προβλέπεται στις παραγράφους α και β
παραπάνω από όσες εκδότριες εταιρίες εμπίπτουν στη Δεύτερη και Τρίτη Κατηγορίες
που προβλέπονται στο Τρίτο Τμήμα παραπάνω, η "ΑΕΑΠΟΘ" θα παραδώσει, μετά από
αίτησή τους, το συνολικό (ούς) μετοχικό (ούς) τίτλο (ους) ανωνύμων μετοχών,
συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής, εκτός και εάν,
εντός της αποκλειστικής εξαμήνου προθεσμίας από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως
αυτή θα καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", προσκομισθούν
από την εκδότρια εταιρία στην "ΑΕΑΠΟΘ" όλα τα ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, είτε
μίας είτε περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών της - σε περίπτωση που η εκδότρια
εταιρία έχει πλείονες της μίας κατηγορίες μετοχών - για τις οποίες έχουν
εκδοθεί ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα, οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, η
"ΑΕΑΠΟΘ", μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, θα παραδώσει σε αυτήν τον
(τους) αντίστοιχο (ους) συνολικό (ούς) μετοχικό (ούς) τίτλο (ους) ανωνύμων
μετοχών.
ε) Κατά τα λοιπά και ως προς ειδικότερα ζητήματα ισχύουν οι διατάξεις της
χρηματιστηριακής, περί αποθετηρίου και κοινής νομοθεσίας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης