1033410/642/Α0012/21.5.2007

Φορολογική μεταχείριση Συνεργαζομένων Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος.

21 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 21 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033410/642/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση Συνεργαζομένων Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος.

ΣΧΕΤ.: Το 120/1.1/7.7-23/3/2007 έγγραφο
Το 1107112/2494/Α0012/22.2.07 έγγραφο


Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή ή ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου, ενώ με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το εισόδημα από υπηρεσίες του ελευθέριου επαγγέλματος του ερευνητή.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατάταξη του εισοδήματος των συνεργαζόμενων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου «Δημόκριτος» συνεπώς και η φορολογική του μεταχείριση, σε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή από ελευθέριο επάγγελμα εξαρτάται από το εργασιακό τους καθεστώς το οποίο εσείς ως εργοδότης των προσώπων αυτών γνωρίζετε.

Taxheaven.gr