Αποτελέσματα live αναζήτησης

1071438/1354/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1071438/1354/Α0012/18.7.2007
Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.


1071438/1354/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071438/1354/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.Απαντώντας στην από 2.7.07 επιστολή σας προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας μέσω του Γραφείου Υφυπουργού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως «πρόσθετη αμοιβή» ή ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Περαιτέρω, τα εισοδήματα που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο καθορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των περιπτώσεων της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..
Επίσης, για να απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα πρέπει είτε να εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., είτε η απαλλαγή από το φόρο να αναφέρεται ρητώς στη διάταξη του νόμου που την χορηγεί.
Τέλος, οι περιπτώσεις της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε..

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται, ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς οι υπηρεσίες που καταβάλλουν τα εν λόγω ποσά, υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση φόρου σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε., και να τα συμπεριλαμβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν στους δικαιούχους (σχετ. τα 1109099/2552/Α0012/4.1.06, 1011494/254/Α0012/12.4.07 έγγραφά μας).

6. Τέλος επισημαίνεται ότι δικαστικές αποφάσεις επί του θέματος, δεν δεσμεύουν τη Διοίκηση και περιορίζονται μόνο στο άτομο ή ομάδα ατόμων που έκανε τις ανάλογες προσφυγές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης