1067635/1359/Α0012/23.7.2007

Φορολογική μεταχείριση των πρόσθετων αποδοχών που εισπράττουν μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. λόγω εκπαιδευτικής άδειας.

23 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1067635/1359/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των πρόσθετων αποδοχών που εισπράττουν μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. λόγω εκπαιδευτικής άδειας.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 16238/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Επίσης, σύμφωνα με την 256/27.11.1990 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1017662/208/Α0012/ΠΟΛ.1051/20.2.1992 διαταγή μας, οι διπλές αποδοχές που χορηγούνται λόγω εκπαιδευτικής άδειας στην αλλοδαπή σε δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και εν προκειμένω σε εκπαιδευτικό, αποτελούν εξ ολοκλήρου φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 45 ν.2238/1994) (σχετ. το 1096386/2019/Α0012/24.10.03 έγγραφό μας).

3. Συνεπώς, η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε υπαλλήλους για τη μετεκπαίδευσή τους (είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί ανάθεση σ' αυτούς διαταγμένης υπηρεσίας κατά την έννοια τουλάχιστον της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. και επομένως αφού δεν συντρέχει η θεμελιώδης αυτή προϋπόθεση εφαρμογής της περίπτωσης αυτής, το ποσό που καταβάλλεται στους υπαλλήλους επιπλέον των αποδοχών τους αποτελεί προσαύξηση αυτών και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (σχετ. Τ. 3358πε/20.6.1989 έγγραφο). Δηλαδή, τα εν λόγω ποσά δεν φορολογούνται αυτοτελώς, συνυπολογίζονται στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών των υπαλλήλων στους οποίους καταβάλλονται και στις βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει τα εν λόγω ποσά να αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ II (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ).

Taxheaven.gr