Αποτελέσματα live αναζήτησης

1071153/1409/Α0012/9.10.2007 Παρακράτηση φόρου σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται αναδρομικά.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1071153/1409/Α0012/9.10.2007
Παρακράτηση φόρου σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται αναδρομικά.


1071153/1409/Α0012/9.10.2007 Παρακράτηση φόρου σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται αναδρομικά.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071153/1409/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται αναδρομικά.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ.πρωτ.Φ.800/ΑΔ.930678/Σ. 1205/6.7.07 έγγραφο.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π.δ.200/1993(ΦΕΚ 75 Α').

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 άρθρο 1 και με την αριθμ. πρωτ.: 1036149/632/Α0012/ΠΟΛ.1110/27.3.97 διαταγή μας, ως δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου για μετακινήσεις αναγνωρίζονται:
α) Το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων.
β) Η δαπάνη έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών, καθώς και η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.
γ) Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση για δαπάνες διατροφής.
δ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης.
ε) Τα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την υπηρεσία.

3. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δικαστική απόφαση που επισυνάπτεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη χρονική περίοδο από 08.7.1996 έως 10.8.1998, υπηρέτησε στην Ιταλία και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αλλοδαπή του καταβλήθηκαν - πέραν του μισθού του - και:
α) ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, β) ποσοστό επί της εν λόγω αποζημιώσεως για έξοδα διανυκτέρευσης.
Στις εν λόγω αποζημιώσεις - πλην των εξόδων διανυκτέρευσης - διενεργήθηκαν κρατήσεις, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την αριθμ. «...» Απόφαση υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στον εν λόγω υπαξιωματικό, για το ως άνω χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στις υπέρ Μ.Τ.Α. και Τ.Α.Σ.Α. κρατήσεις, επί της ημερήσιας αποζημιώσεως του εξωτερικού, που διενεργήθηκαν μη νόμιμα και μάλιστα νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής του έως την εξόφληση.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, το ποσό που αντιστοιχεί στις υπέρ Μ.Τ.Α. και Τ.Α.Σ.Α. κρατήσεις που διενεργούνται επί ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, οριζόμενη με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο ν.2346/1995), και το οποίο ποσό επιστρέφεται αναδρομικά στον ανωτέρω υπαξιωματικό κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

5. Τέλος, το ποσό των τόκων του ανωτέρω επιδικασθέντος ποσού που επιδικάζονται και αυτοί με δικαστική απόφαση, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από κινητές αξίες (περ.γ' παρ.1 άρθρου 24 ν.2238/1994). Σε αυτό το εισόδημα ενεργείται παρακράτηση έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή 20% (παρ.4 άρθρου 54 ν.2238/1994).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης