1097503/1902/Α0012/19.11.2007

Φορολογική μεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.

19 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1097503/1902/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.

ΣΧΕΤ.: Το αρ.5695/25.09.07 έγγραφο


Σε απάντηση του β' ερωτήματος που τίθεται με το ανωτέρω σχετικό και το οποίο μας διαβιβάσθηκε με το αρ.2/59580/0026/10.10.07 έγγραφο αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), μεταξύ άλλων ορίζουν ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως «πρόσθετη αμοιβή» ή ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ.96/2007 (άρθρο 131 π.δ.351/2003) ορίζεται ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και προεδρικού διατάγματος, ορίζεται ότι οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε ιδιώτες θεωρούνται ως έξοδα κίνησης.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης που χορηγείται στους συμμετέχοντες στα ειδικά συνεργεία που συγκροτούνται από υπαλλήλους για την προσφορά πραγματικής εργασίας και σε αντάλλαγμα αυτής, εφόσον δεν καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.3 του παρόντος, δηλαδή με βάση τις διατάξεις του ν.2685/1999 και του π.δ.200/1993, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και όχι αυτοτελώς. Κατά την καταβολή του στους δικαιούχους θα παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% ο οποίος μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του (παρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994).
Η Υπηρεσία που καταβάλλει το εν λόγω ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης θα χορηγήσει στους δικαιούχους βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ II (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) με αναγραφή του παρακρατηθέντος και αναλογούντος φόρου, προκειμένου αυτό το ποσό να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση των δικαιούχων μαζί με τις τακτικές τους αποδοχές (σχετ. το 1018300/354/Α0012/28.3.2007 έγγραφό μας).

Taxheaven.gr