1102432/2012/Α0012/19.11.2007

Ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε υποκινούμενους με εντολή Ν.Π.Δ.Δ..

19 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1102432/2012/Α0012

ΘΕΜΑ: Ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε υποκινούμενους με εντολή Ν.Π.Δ.Δ..

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4β του άρθρου 45 του ν.2238/1994 δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φορολογία, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α').

Taxheaven.gr