1047067/967/Α0012/13.2.2007

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

13 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1047067/967/Α0012

ΘΕΜΑ: Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

ΣΧΕΤ.: Το από 23.4.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας από τη Γεν. Δ/νση Oικ/κής Πολιτικής (με το «...» και σε θέματα που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως έχει διευκρινισθεί με την 1044822/804/Α0012/ΠΟΛ.1110/7.4.1995 Διαταγή μας, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην 339899/5.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης (ιδιοκτήτης, μισθωτής ή εργολήπτης της γεωργ. εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως), λαμβάνει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού του εισοδήματος από την απασχόλησή τους στη γεωργική εκμετάλλευση και απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου απασχόλησής του. Η ανωτέρω Διαταγή δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 43, 44 του ν.2238/1994, σχετικά με τις εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις και τις απαλλαγές του ίδιου εισοδήματος.

2. Αντιθέτως, δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έστω και αν αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις:
α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας.
β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτοί ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., συνταξιούχοι στο Ι.Κ.Α., συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών και λοιποί επιτηδευματίες.
γ) Εκείνοι, που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της γεωργικής επιχείρησης ή έχουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται με την γεωργία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

3. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω ορισμός είναι αποδεκτός από την υπηρεσία μας για φορολογικούς και μόνο σκοπούς.
Τα υπόλοιπα θέματα που θίγετε στην επιστολή σας, και συγκεκριμένα η εφαρμογή της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 39/04 είναι πέρα από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Taxheaven.gr