Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1294/29.12.1994 Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1994 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1294/29.12.1994
Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών


 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1145053 / 10968-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 2.1. 1.1995/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Εισπρ. Δημοσίων Εσοδων (Δ16)
2. Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
3. Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13)
4. ΦΠΑ & Ε.Φ (Δ14)

ΠΟΛ 1294

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση πλημμυροπαθών οφειλετών.

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. 1029946/2353-20/0016/ΠΟΛ.1069 15-3-94 εγκύκλιός μας.
β) Η αριθμ. 1046702/3795-20/0016/ΠΟΛ.1093 19-4-94 εγκύκλιός μας.

Σας κοινοποιούμε, ως έχουν, τις διατάξεις των παραγράφων 1-4 του άρθρου 5 της τροπολογίας - προσθήκης στο σχέδιο νόμου ΥΚύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε (5) δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου κα της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξειςΦ, που κατατέθηκε και ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με τις οποίες γίνονται ρυθμίσεις των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, για να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε σύμφωνα με αυτές.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες:

Ι. Των Βεβαιωμένων Χρεών
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού έγινε ρύθμιση των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και ληξιπροθέσμων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 χρεών προς το Δημόσιο, καθώς επίσης και των χρεών που συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυτά, τα οποία οφείλονται από κατοίκους των περιοχών που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες που έγιναν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 1994 σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της κάθε μιας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ.
Για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ, στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του, το αργότερο μέχρι 16 Ιανουαρίου 1995 (ημέρα Δευτέρα).
β) Να προσκομισθεί από αυτόν βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέστη ζημίες από τις πλημμύρες αυτές, καθώς επίσης και το ύψος των ζημιών αυτών.
γ) Να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 1995 και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών.

Διευκρινίζουμε ότι αν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου και προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας χωρίς όμως να καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης, δεν επέρχονται τα αποτελέσματα της ρύθμισης καθόσον δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σημειώνουμε ότι στην έννοια των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπάγονται και οι τυχόν συμβατικοί τόκοι, που υπολογίζονται επί των φόρων κεφαλαίου που καταβάλλονται σε 3 μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις.

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω σας παραθέτουμε παραδείγματα φορολογουμένων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.

i) Οι φορολογούμενοι Α και Β οφείλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ ληξιπρόθεσμα χρέη το ύψος των οποίων (κεφάλαιο) ανέρχεται στις 31.12.1994 στις 600.000 δρχ. και 7.200.000 δρχ. αντίστοιχα. Επειδή τα χρέη αυτά δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής θα ρυθμιστούν και θα καταβληθούν
του μεν πρώτου σε 20 ίσες μηνιαίες δόσεις των 30.000 δρχ. εκάστη (600.000 : 20 = 30.000) και του δεύτερου σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις των 300.000 δρχ. εκάστη (7.200.000 : 24 = 300.000).

ii) Ο φορολογούμενος Γ έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρων κεφαλαίου ύψους 4.000.000 δρχ., στις οποίες αναλογούσαν συμβατικοί τόκοι ύψους 800.000 δρχ. Ο φορολογούμενος αυτός θα ρυθμίσει και θα καταβάλει το συνολικό ποσό των παραπάνω χρεών του σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις των 200.000 δρχ. εκάστη (4.000.000 + 800.000 = 4.800.000 : 24 = 200.000).
Επισημαίνουμε ότι στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, και οι δόσεις των χρεών των πλημμυροπαθών οφειλετών, που έχουν ήδη ρυθμιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2198/94, οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη, ύστερα από την κατάθεση σχετικής αίτησης του
ενδιαφερομένου, χωρίς να γεννάται αξίωση κατά του Δημοσίου για τυχόν καταβληθέντα μέχρι σήμερα ποσά προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Για τις εξαιρέσεις από τη ρύθμιση, την απώλεια του δικαιώματος αυτής, τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και τα λοιπά ευεργετήματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 11 του άρθρου 15 του ν.2198/1994, όπως σας έχουν κοινοποιηθεί με τις ανωτέρω α' και β' σχετικές εγκύκλιες διαταγές μας.

ΙΙ. Των Χρεών που έπρεπε να καταβληθούν με Δήλωση
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου ρυθμίζονται τα χρέη των παραπάνω πλημμυροπαθών οφειλετών της χώρας, που έπρεπε να καταβληθούν, με βάση δήλωση των υποχρέων, στο χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 1995 και των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής μέχρι 20 Απριλίου 1995 με την αριθ. 1121866/9116-20/0016/31.10.1994 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
Τα χρέη της κατηγορίας αυτής δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του υποχρέου και καταβάλλονται σε έξι (6) ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει:
α) Να προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες η προαναφερθείσα βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 1994, καθώς επίσης και το ύψος των ζημιών αυτών, ύστερα
από εκτίμηση της αρμόδιας Επιτροπής και
β) Να υποβληθεί σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Απριλίου 1995.
Ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος (δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων) πρέπει να υποβληθεί μια ενιαία δήλωση κατά φορολογία και κατά χρήση.
Επισημαίνουμε ότι, για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις όσες είναι και οι αντίστοιχες φορολογικές περίοδοι από 10 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 1995, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις λόγω της χορηγηθείσας παράτασης. Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί κανονικά η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 1994, μέχρι την 20η Απριλίου 1995.
γ) Να καταβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της σχετικής δήλωσης και η πρώτη δόση της ρύθμισης, οι δε υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.

Σημειώνεται ότι, η παράλειψη καταβολής δύο (2) δόσεων της ρύθμισης αυτής έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της οφειλής εφάπαξ, επιβαρυνομένου αυτού του ποσού με τις αναλογούσες σ' αυτό κατά του ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης, δηλαδή από 30 Απριλίου 1995.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου ΥΚύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε (5) δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξειςΦ


Αρθρο 5
Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών

1. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, καθώς και χρέη προς τρίτους, που συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία έγιναν ή θα γίνουν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 και οφείλονται από κατοίκους των περιοχών που υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 1994, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ'ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς να επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτά κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται:
α. Κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη, στην αρμόδια ΔΟΥ στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη, μέχρι 16 Ιανουαρίου 1995.
β. Προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας από την οποία να προκύπτει η ζημία και το ύψος αυτής, που υπέστη ο οφειλέτης από τις πλημμύρες αυτές.
γ. Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 1995 και καταβολή των υπολοίπων δόσεων την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 15 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α' 94).
4. Χρέη προς το Δημόσιο των οφειλετών της παραγράφου 1, στους οποίους χορηγήθηκε η βεβαίωση του εδαφίου β' της παρ. 2, τα οποία έπρεπε να καταβληθούν στις ΔΟΥ από 10 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995 με βάση δήλωση των υποχρέων, η προθεσμία υποβολής της οποίας παρατάθηκε με την αριθ. 1121866/9116-20/0016/31.10.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι 20 Απριλίου 1995, μπορούν να καταβληθούν σε έξι (6) ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 1995 και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών.
Η παράλειψη καταβολής δύο (2) δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος καταβολής σε δόσεις και την καταβολή του υπολοίπου ποσού της οφειλής εφάπαξ, επιβαρυνομένου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης.
Ειδικότερα για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρέπει να υποβληθούν ισάριθμες με τις φορολογικές περιόδους δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει από 10 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 1995.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης