1033600/610/Α0012/30.3.2007

Φορολογική μεταχείριση ατομικών επιχειρήσεων εκτέλεσης δημόσιων τεχνικών έργων.

30 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033600/610/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ατομικών επιχειρήσεων εκτέλεσης δημόσιων τεχνικών έργων.


Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή των εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, κι οι οποίες έχουν εφαρμογή για δημόσια τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά ορίζεται, ότι τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητα τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Π.Δ 609/1985 περί «κατασκευής δημοσίων έργων» ορίζεται, ότι μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ' αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ' αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η ατομική επιχείρηση η οποία εκτελεί δημόσιο τεχνικό έργο που αναλαμβάνει μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 προσδιορίζει το καθαρό της αποτέλεσμα με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) για το έργο αυτό. Επίσης, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει ζημία σε μία χρήση λόγω του γεγονότος ότι η καταμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο αυτό και η πιστοποίηση των οικείων λογαριασμών πραγματοποιείται σε επόμενη χρήση, τότε η ζημία αυτή μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό με τα λογιστικά κέρδη επόμενων χρήσεων, κι επομένως η εν λόγω επιχείρηση δεν θα επιβαρυνθεί φορολογικά (σχετ. 1035038/10347/Β0012/11.4.2003 διαταγή).
Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο φορέας της ατομικής επιχείρησης πραγματοποιεί δαπάνες κίνησης ή επισκευής για το επιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησής του, δύναται να εκπίπτει αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά της μέχρι τα ποσοστά που ορίζονται από την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (1153601/2045/Α0012/21.12.1993 έγγραφο). Αντίθετα εάν οι εν λόγω δαπάνες αφορούν δίτροχο όχημα, το σύνολο αυτών δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της (1100816/1876/Α0012/30.11.2005 έγγραφο).

6. Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω στην περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα στις τεχνικές επιχειρήσεις λόγω των μεταβολών που επέφερε ο ν.3522/2006 στον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους, αυτά θα εξετασθούν από την υπηρεσία μας.

Taxheaven.gr