1033991/653/Α0012/23.4.2007

Εκτέλεση μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από φυσικό πρόσωπο μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας.

23 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033991/653/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από φυσικό πρόσωπο μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας.


Απαντώντας στην από 2.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. όπως ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους με το άρθρο 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή για δημόσια τεχνικά έργα, που έχουν αναληφθεί πριν από την 1.1.2007, επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου (του Δημοσίου, δήμων, δημ. επιχειρήσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και νομ. προσώπων δημοσίου δικαίου) σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας.
Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

2. Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του νόμου, δεν θεωρείται ότι συντρέχει θέμα υπεργολαβίας, οσάκις ο ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος εισφέρει όλο ή μέρος του αναληφθέντος έργου σε εταιρία ή κοινοπραξία που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι, ο εισφέρων το έργο ανάδοχος είναι απαραιτήτου μέλος της εταιρίας η κοινοπραξίας στην οποία και εισφέρεται το αναληφθέν έργο.

3. Συνεπώς, ύστερα από τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρεσθε, της εισφοράς εκτέλεσης μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από την ανάδοχο κοινοπραξία (στην οποία μετέχουν δύο ατομικές επιχειρήσεις) στα μέλη της φυσικά πρόσωπα, η εισφορά αυτή θεωρείται υπεργολαβία.

Taxheaven.gr