1053117/1045/Α0012/19.6.2007

Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.

19 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053117/1045/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.


Απαντώντας στο 148/25.5.2007 ερώτημά σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 της αριθ. 173/1957 εγκυκλίου διαταγής μας «περί καθορισμού του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος εργοληπτών κ.λπ.», στην έννοια των τεχνικών έργων, επί της αξίας των οποίων προκαταβάλλεται φόρος εισοδήματος εργοληπτών περιλαμβάνονται σε οικοδομικές κυρίως εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. Όμως, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας.

2. Με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων, αυτές θεωρούνται ως εργασίες τεχνικού έργου, εφόσον δεν υπάρχει το στοιχείο της πώλησης (πώληση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών ειδών).
Αντίθετα, αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελείται τεχνικό έργο.
Τα προαναφερόμενα, βέβαια, ως θέμα πραγματικό, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής αρχής, η οποία και κρίνει σχετικά (π.χ. περίπτωση εκτέλεσης εργασίας που θεωρείται επισκευή και όχι εγκατάσταση κ.λ.π.).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το άρθρο 12 του ν.3522/2006, που αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε., τα κέρδη των επιχειρήσεών σας, για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, που αναλαμβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά, προσδιορίζονται πλέον μόνο λογιστικά (έσοδα-έξοδα).

Taxheaven.gr