1081606/1594/Α0012/20.9.2007

Οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο.

20 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1081606/1594/Α0012

ΘΕΜΑ: Οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο.

Απαντώντας στην από 28.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι προσωπικές εταιρείες από 1.1.2007 και μετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1043571/850/Α0012/4.6.2007 έγγραφό μας, κρίσιμος χρόνος προκειμένου για την εφαρμογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισμού των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, είναι η ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης ανάληψης του έργου.

3. Εξάλλου, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οικοδομήματα ή μηχανήματα ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων, δεν θεωρούνται τεχνικά έργα (1006603/118/Α0012/9.2.99, Α.1333/6.7.1988, Μ.3812/26.10.1982 έγγραφά μας).

4. Από τα ανωτέρω ανάγεται, ότι και οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων ιστών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, δεν αποτελούν τεχνικό έργο. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη από τις εν λόγω εργασίες που πρόκειται να εκτελέσετε υπεργολαβικά προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σύμβαση ανάληψης του έργου έχει υπογραφεί πριν από την 1.1.2007.


Taxheaven.gr