1073200/1435/Α0012/23.7.2007

Αντικειμενικά κριτήρια.

23 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα 23 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1073200/1435/Α0012

ΘΕΜΑ: Αντικειμενικά κριτήρια.


Σας στέλνουμε την από 25.4.2007 αίτηση του φορολογουμένου κ.«....», σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν για τα οικονομικά έτη 1995 έως 1998, οι διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων των παραγράφων 1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησης τους δεν πραγματοποίησαν αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων.

2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής με την 1032610/656/Α0012/ΠΟΛ.1080/13.3.1996 διαταγή έγινε δεκτό ότι η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρμόζεται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, είτε υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου και νόμου.

3. Όπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση (1044482/848/Α0012/9.6.1995 έγγραφο), οι διατάξεις, περί αντικειμενικών κριτηρίων, δεν έχουν εφαρμογή, στην περίπτωση κατά την οποία η εμπορική επιχείρηση, ευρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας της που αφορά την ολοκλήρωση π.χ. κτηριακών εγκαταστάσεων, έκδοση σχετικών αδειών λειτουργίας και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει.

4. Σύμφωνα με την παραπάνω αίτησή του, ο φορολογούμενος διαμαρτύρεται για εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων κατά το οικονομικό έτος 1999 (χρήση 1998), ενώ, ισχυρίζεται, ότι δεν άσκησε ποτέ ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης θαλασσίων ποδηλάτων, επειδή δεν του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Λιμεναρχείο η απαραίτητη προς τούτο άδεια εκμετάλλευσης, επειδή, στην περίπτωση του δεν υφίσταντο οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα της εξαίρεσης ή μη από τα αντικειμενικά κριτήρια, του εν λόγω φορολογουμένου, είναι πραγματικό και πρέπει από την Υπηρεσία σας να διαπιστωθεί ή μη δυνατότητα λειτουργίας της επιχείρησης λόγω μη έκδοσης άδειας από την αρμόδια δημόσια αρχή, ύστερα και από έλεγχο, περαιτέρω, των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης (μήπως, δηλαδή, σε περίπτωση που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογουμένου τα πάγια της επιχείρησης - (θαλάσσια ποδήλατα) - εκμίσθωνε αυτά σε τρίτους ή τα εκμεταλλευόταν με άλλο τρόπο).

Taxheaven.gr