Αποτελέσματα live αναζήτησης

1103826/15089/Γ0012/15.11.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1103826/15089/Γ0012/15.11.2007
Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.


1103826/15089/Γ0012/15.11.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1103826/15089/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ.: Το από 31.10.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 οι επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παραπάνω νόμου σε περίπτωση απόρριψης των τηρουμένων βιβλίων τους τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων τους, με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) που έχει καθοριστεί για τη δραστηριότητα που ασκεί. Ο συντελεστής αυτός σε περίπτωση ανακρίβειας προσαυξάνεται κατά 40% (ή 50% - άρθρο 10 παραγρ.3 του ν.3296/2004) ή διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στην παραγρ.2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994.
Τέλος ο μ.σ.κ.κ. συγκρίνεται με το συντελεστή που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών (μετά την προθήκη των λογιστικών διαφορών) και εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου μ.σ.κ.κ.. Εφόσον τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται λογιστικά είναι μεγαλύτερα από τα προσδιοριζόμενα με την εφαρμογή του μ.σ.κ.κ., ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλασίου του οικείου μ.σ.κ.κ.

2. Με τα ανωτέρω σχετικά μας γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας «...», στην οποία διενεργείται τακτικός έλεγχος (από το Δ.Ε.Κ) για τις χρήσεις 2000 έως 2005 και της οποίας τα βιβλία έχουν απορριφθεί, είχε ως αντικείμενο εργασιών μέχρι και τη χρήση 2001 την παρασκευή τυροπιτών κλπ και την εμπορία αυτών λιανικώς ή χονδρικώς. Από τη χρήση 2000 η επιχείρησή σας, σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, σαφώς προκύπτει ότι λειτουργεί ως εργοστάσιο.
Από τη χρήση όμως 2002 δεν προβαίνει σε παραγωγή των παραπάνω ειδών, αλλά αγοράζει έτοιμα τα πωλούμενα (χονδρικώς ή λιανικώς) είδη.

3. Στην ΠΟΛ.1039/24.1.2000, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι τότε ισχύοντες πίνακες μ.σ.κ.κ. έχουν περιληφθεί μεταξύ των άλλων και μ.σ.κ.κ για τα ακόλουθα επαγγέλματα.
Κ.Α. 5027: Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών,
πώληση χονδρική - μ.σ.κ.κ. 14%
Κ.Α. 5326: Έμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών,
πώληση λιανική - μ.σ.κ.κ. 18%.
Με την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 Υπουργική απόφαση καθορίστηκαν μ.σ.κ.κ και για τα ακόλουθα επαγγέλματα, οι οποίοι ισχύουν από τη χρήση 2005.
Κ.Α. 5027: Εργαστήριο τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών,
πώληση χονδρική - μ.σ.κ.κ. 14%
Κ.Α. 5075: Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή
καταϊφιού κ.λπ.-μ.σ.κ.κ. 8%
Κ.Α 5326: Έμπορος τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών,
λιανικώς - μ.σ.κ.κ. 18%.

4. Μετά από όσα προαναφέρθηκαν και προκειμένου η επιχείρησή σας να προσδιορίσει εξωλογιστικά τα καθαρά της κέρδη για τις χρήσεις 2000 και 2001, για τις οποίες θέσατε και το σχετικό ερώτημα, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθοι μ.σ.κ.κ..
Κατά τις χρήσεις αυτές υπήρξε παραγωγή τυροπιτών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και εμπορία αυτών.
Επομένως για τη λιανική πώληση θα εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ. 18% του Κ.Α 5326 (της ΠΟΛ.1039/24.1.2000) που αφορά τον έμπορο τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανικώς.
Όσον αφορά όμως την παραγωγή των παραπάνω ειδών και δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, κατά τις παραπάνω χρήσεις η επιχείρηση σας λειτούργησε ως εργοστάσιο, (με βάση όσα μας εκθέσατε), σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει προβλεφθεί μ.σ.κ.κ. για το εργοστάσιο τυροπιτών κ.λπ. (με την ΠΟΛ.1039/24.1.2000), αλλά για το εργαστήριο τυροπιτών κ.λπ..
Κατά συνέπεια για την παραγωγή και χονδρική πώληση των τυροπιτών και συναφών ειδών είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ 8% του Κ.Α 5075 (της ΠΟΛ.1004/19.1.2006) που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ., με την προϋπόθεση ότι το επάγγελμα αυτό θα κριθεί συναφές ή συγγενές προς το εργαστήριο τυροπιτών, θέμα όμως που είναι πραγματικό και εναπόκειται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

5. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρησή σας έχει και άλλο κλάδο (καφετέρια κ.λπ.) ή εμπορεύεται και άλλα είδη θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχοι μ.σ.κ.κ. που ίσχυαν για κάθε χρήση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης