1102477/15085/Γ0012/20.11.2007

Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.Σχόλια:


20 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 ΑΡΘΡΟ 32

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1102477/15085/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.16626/17.10.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Στους ισχύοντες πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.), οι οποίοι σας κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1018/2007 εγκύκλιο μας, έχει περιληφθεί ο Κ.Α 9002α, που αφορά το κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφελείας και ν.π.δ.δ., με μ.σ.κ.κ. 14%.
Όσον αφορά το ερώτημα που θέτετε αν το κυλικείο εντός του νοσοκομείου θα διαχωρίσει τα ακαθάριστα έσοδα ανά μ.σ.κ.κ. των πωλουμένων ειδών (και συγκεκριμένα των τσιγάρων, περιοδικών, τηλεκαρτώχ χαρτικών και ειδών διατροφής) και θα εφαρμόσει κατά την περαίωση χωρίς έλεγχο της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης οικον. έτους 2007 το μεσοσταθμικό συντελεστή (ν.3296/2004), σας πληροφορούμε ότι εφόσον έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ. για την περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ. 14%, του Κ.Α 9002 α.

Taxheaven.gr