Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1284/21.12.1994 Απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-1994 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1284/21.12.1994
Απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών.


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1142973/1253/0015

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1284

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση της απόφασης 1142972/1252/0015/ του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ( αποθεμάτων ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Ι. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της παραπάνω απόφασης παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

ΓΕΝΙΚΑ: Οπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ., όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν. 2214/1994 οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας (εσόδων - εξόδων) και τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά τη διαχ. περίοδο 1/1 - 31/12/1994 υπερβαίνουν τα 80.000.000 δρχ. πρέπει για τα αποθέματα της 31.12.1994, να τηρήσουν βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων αγαθών, (αποθεμάτων) κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ.
Επειδή, όμως, υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών που είτε αντιμετωπίζουν αξεπέραστα προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής, λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών τους, είτε δεν διαθέτουν από τη φύση των εργασιών τους αξιόλογα αποθέματα αγαθών, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι από τους υπόχρεους επιτηδευματίες από την κατάρτιση απογραφής κατά την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Ειδικότερα:
1. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/1994 ξεπέρασαν το ποσό των 80.000.000 δρχ., έχουν δε ως κύριο αντικείμενο εργασιών τους (δηλαδή ποσοστό πάνω από το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους), μια από τις παρακάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορευσίμων αγαθών (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31η Δεκεμβρίου 1994.
1. Εκμετάλλευση λατομείου. Περιλαμβάνονται μόνο τα λατομεία που ενεργούν απλή εξόρυξη αργών λίθων και επεξεργασία λατομικών προϊόντων, παραγωγή δηλαδή αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή έτοιμου μπετόν. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα λατομεία εξόρυξης μαρμάρων.
2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά. Στην έννοια του Τυπογραφείου περιλαμβάνονται το κοινό τυπογραφείο, το καλλιτεχνικό τυπογραφείο, χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο, φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φίλμς λιθογραφείου κ.λπ.
4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς, εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά.
5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.
6. Βιβλιοδετείο.
7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνεται ο αρτοποιός (κατασκευαστής κάθε είδους αρτοποιίας) και τα πρατήρια άρτου και κάθε είδους αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Δεν περιλαμβάνονται τα εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής και τα πρατήρια ειδών Ζαχαροπλαστικής που διαθέτουν εργαστήριο.
9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνονται Γαλακτοζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία γενικά, όπως επίσης και τα καταστήματα τύπου "ΕΒΓΑ".
10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνονται μόνο τα παντοπωλεία είτε λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση (SELF SERVICE), είτε όχι. Δεν περιλαμβάνονται τα κρεοπωλεία, καταστήματα πώλησης, κύρια κρεάτων, αλλαντικών, τυροκομικών προϊόντων κ.λπ. που δεν έχουν τη μορφή παντοπωλείου.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα καταστήματα πώλησης ειδών υγιεινής διατροφής.
11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
13. Ελαιοτριβείο. Με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιό μας 3/1992 παρ. 10.1.2β για τις ποσότητες ελαιολάδου, που είτε ανήκει σε παραγωγούς, είτε ανήκει σε εμπόρους, εφόσον τα ελαιοτριβεία δεν λαβαίνουν αμοιβή για τη φύλαξη αυτή, έχουν υποχρέωση καταχώρησης σε βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Αν όμως αποθηκεύουν με αμοιβή ποσότητες ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση η' του άρθρου 10
του ίδιου Κώδικα (τήρηση δηλαδή βιβλίου αποθήκευσης κ.λπ.). Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής για τον ελαιόκαρπο που παραλαμβάνουν από τους παραγωγούς για έκθλιψη.
14. Αλευρόμυλος. Επίσης διευκρινίζεται ότι, εάν αλευρόμυλοι παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση προϊόντα για άλεση και περαιτέρω εμπορία τότε θα πρέπει να καταχωρούν αυτά στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής. Για αγαθά που παραλαβαίνουν για επεξεργασία (άλεση) από αγρότες, μη επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλίο ποσοτικής παραλαβής για τα αγαθά αυτά. (Εγκ. 3/1992 παρ. 10.1.2γ).
15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
18. Ανθοπωλείο. Δεν περιλαμβάνεται η πώληση μη φυσικών ανθέων και φυτών (πλαστικά, υφαντά, χάρτινα κ.λπ.).
19. Περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί παλαιότερα σε αγορανομική κατάταξη όπως αυτές προσδιορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου 190 της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989 (ΦΕΚ 343/11.5.1989 τ.Β'), δηλαδή τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ζυθοεστιατόρια, μπαρ, καφεμπάρ, κέντρα διασκέδασης, μαγειρεία γενικά, οινομαγειρεία, καφετέρειες, καφενεία, κυλικεία, αναψυκτήρια και λοιπά συναφή.
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως CAMPING.
21. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων γενικά (τεχνικές επιχειρήσεις). Περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολογίας τους, είτε φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955 (άρθρο 34 ν. 2238/1994) είτε με τις γενικές διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος.
22. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (χονδρικώς και λιανικώς). Περιλαμβάνεται η εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) κάθε είδους βιβλίου (Ελληνικά, Ξενόγλωσσα, Επιστημονικά, Παιδικά κ.λπ.).
23. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελλοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (χονδρικώς και λιανικώς). Περιλαμβάνεται η εμπορία όλων των ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, μπλοκ, μολύβια, μαρκαδόροι, τετράδια, γραφική ύλη γενικά κ.λπ.). Επίσης, περιλαμβάνονται όλα τα είδη σχεδιάσεως και συναφή όργανα (χάρακες, διαβήτες, ειδικοί μαρκαδόροι σχεδιάσεως κ.λπ.).
24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά. Περιλαμβάνεται η έκδοση κάθε είδους βιβλίων (Ελληνικά, Ξενόγλωσσα, Επιστημονικά, Παιδικά κ.λπ.).
25. Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
Απαλλάσσεται από την κατάρτιση απογραφής τόσο για αγαθά των τρίτων όσο και για τα δικά του υλικά που χρησιμοποιεί.
26. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογ/σμό τρίτων.
27. Εργαστήριο τυροπιττών και συναφών ειδών (χονδρικώς - λιανικώς).
28. Φαρμακείο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης