1063025/10736/Β0012/16.10.2007

Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δημόσιους χώρους, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

16 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063025/10736/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δημόσιους χώρους, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

ΣΧΕΤ.: Η από 21/6/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.

2. Με την σχετική αίτησή σας, μας γνωρίσατε ότι ανώνυμη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ), διατηρεί καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.
Κατά την ανέγερση καταστημάτων σούπερ μάρκετ σε ιδιόκτητα οικόπεδα, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους (π.χ. οδικές λωρίδες, κόμβους δρόμων, τοποθέτηση φαναριών, πεζοδρόμια κ.ο.κ), τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει στο Δημόσιο/ Δήμους χωρίς αμοιβή. Η υποχρέωση κατασκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας, από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (Πολεοδομίες, Δήμους, Νομαρχίες).

3. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε, ότι εφόσον οι εν λόγω δαπάνες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας σας από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, μπορούν να θεωρηθούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης και να αποσβεστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Taxheaven.gr