1063081/10735/Β0012/18.10.2007

Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

18 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063081/10735/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. πρωτ: 4573/25-6-2007 και 6747/8-10-2007 έγγραφά σας.


Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.9 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι υπόψη διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τόκους δανείων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

3. Εξάλλου, με την αριθμ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την εξόφληση είτε κατά την αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

4. Από την αίτησή σας, προκύπτει, ότι η ημεδαπή εταιρεία «...» έχει συνάψει σύμβαση δανείου με εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της, με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου επί της Λεωφόρου «...» . Η εισαγωγή κεφαλαίων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2687/1953 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" καθώς και στις διατάξεις του ν.4171/1961 "Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας".

5. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, με την από 11/10/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω επιχείρησης, τόσο οι δεδουλευμένοι τόκοι των δανείων αυτών όσο και οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν είτε κατά την εξόφληση είτε κατά την αποτίμηση των υπόψη δανείων.

Taxheaven.gr