Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350/29.8.2008 Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350/29.8.2008
Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών


Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350/29.8.2008 Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29/08/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Οικονόμου Βασιλική
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 29/08/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Όλα τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών».

ΣΧΕΤ : 1) η με αριθμ. 75/08 εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
2) Το με αριθμ. πρωτ.Ε57/42/1.8.2008 Γενικό Έγγραφο.

Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3655/08, σύμφωνα με τις οποίες ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.), εντάχθηκε από 1/8/08 στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ιδιαίτερα με την με αριθμ 75/08 εγκύκλιο μας, παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με τα υπαγόμενα πρόσωπα, τα ποσοστά ασφάλισης, τον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., καταβολής τρεχουσών εισφορών κ.τ.λ.

Με το παρόν έγγραφο μας, σας παρέχονται οδηγίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα για τη διαχείρισης των ενεργών ρυθμίσεων. Για την αντιμετώπιση των λοιπών θεμάτων ήτοι, της μετάπτωσης των οφειλών, της επαναβεβαίωσης των, των μηνυτήριων αναφορών και αναγκαστικών μέτρων, θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ρύθμιση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Τ.Α.Ξ.Υ., που αφορούν καθυστερούμενες εισφορές υπέρ του τ. Ταμείου και ανάγονται σε χρονικές περιόδους μέχρι 31/7/08, για τις οποίες είχαν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις από τις υπηρεσίες του ταμείου αυτού καθώς και των οφειλών από αυτοτελή πρόσθετα τέλη οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, θα γίνεται συγχρόνως με τις τυχόν οφειλές αυτών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης), από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, τα οποία θα εκδίδουν μία απόφαση ρύθμισης για το σύνολο των οφειλομένων εισφορών με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ ενεργές ρυθμίσεις τόσο στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., η αντιμετώπιση τους θα γίνεται ως ακολούθως :

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ. .: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99 (πάγιες διατάξεις για λοιπούς φορείς πλην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06 (ευνοϊκές διατάξεις) ή του άρθρου 13 Ν.3385/05 (ευνοϊκές διατάξεις)
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/04 (& άρθρο 6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. μέχρι 30/6/2005

4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/2006 (Ευνοϊκές διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/1999 (Πάγιες διατάξεις)
α) για οφειλές χρονικής περιόδου από 1/11/06.

β) για οφειλές μέχρι 10/06.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ρύθμιση ως εξής :
α) προκειμένου να συνεχισθεί η ρύθμιση με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να εξοφληθεί το ποσό της ρύθμισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3518/2006 απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι η προηγούμενη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/11/06 (σχετ.εγκ.71/06).

Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή της μη εξόφλησης αυτών θα επέλθει απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και εν συνεχεία εκ νέου ρύθμιση, στο συνολικό πλέον ποσό κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.3232/2004 και με την αμέσως επόμενη κατηγορία ρύθμισης όσον αφορά το ποσοστό προκαταβολής.
β) στην περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των οφειλών της ρύθμισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ. είναι μέχρι 31/10/06 στο σύνολο της, τότε θα αντιμετωπιστεί με ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/1999 (πάγιες διατάξεις).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/04 οι οποία θα περιλαμβάνει την συνολική οφειλή υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες δόσεις της ρύθμισης των οφειλών υπέρ του τ. Τ.Α.Ξ.Υ. (με την υποχρέωση καταβολής ποσού προκαταβολής).

6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α– Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/2004 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/2004 (& άρθρο 6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Όπως η περίπτωση 4 αφού ως τρέχουσες και άρα απαιτητές θεωρηθούν οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από 1/7/2005 και εφεξής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

--Για όσες εκ των ανωτέρω περιπτώσεων προβλέπεται έκδοση απόφασης με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων οι Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στην ΒΆ φάση Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να επικοινωνούν με το Help Desk για την προσαρμογή του συστήματος.

-- Για την ορθή ενημέρωση των υπηρεσιών μας όσο αφορά τα στοιχεία των ενήμερων με ρύθμιση οφειλετών στο τ. Ταμείο, θα πρέπει να προσκομίζεται υπηρεσιακό σημείωμα από το κλιμάκιο του τ. Ταμείου όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :
α) διατάξεις νόμου ρύθμισης.
β) υπόλοιπο αριθμού δόσεων.
Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση, θα θεωρούνται τρέχουσες εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχιστεί αυτή.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Μέχρι την μετάπτωση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Ταμείου στις αντίστοιχες πινακίδες οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων του τ. Ταμείου, θα εισπράττονται από τα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως τρέχουσες εισφορές, με χειρόγραφο ΓΕΤΕ, φωτοαντίγραφο του οποίου θα τίθεται στο ΒΕΕ του εργοδότη με ειδική σημείωση, ενώ αντίγραφο του γραμματίου θα τηρείται μέχρι τον χρόνο

μετάπτωσης των οφειλών σε ειδικό φάκελο με ευθύνη των προϊσταμένων του Γραφείου εσόδων.
Συνημμένος ο πίνακας διανομής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης