1069921/10799/Β0012/22.10.2007

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί.

22 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1069921/10799/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ.: 342/10.07.2007 αίτησή σας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την σχετική αίτησή σας, μας γνωρίσατε ότι η εταιρεία σας καταβάλλει σε μισθωτούς υπαλλήλους της, που πραγματοποιούν κατ' εντολή της ταξίδια στην αλλοδαπή, ποσό αποζημίωσης προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης και διαμονής τους.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ.1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.4, του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..

3. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., με την από 15-10-2007 συνεδρίασή της αποφάνθηκε, ότι αναφορικά με την αποζημίωση που καταβάλλετε σε υπαλλήλους σας για δαπάνες υπηρεσίας που τους ανατίθεται, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., το ύψος όμως των ποσών αυτών, άπτεται πραγματικών περιστατικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων και ως εκ τούτου ως θέμα πραγματικό θα πρέπει να εξεταστεί από τον έλεγχο.

Taxheaven.gr