ΠΟΛ.1283/21.12.1994

Απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών.

1 Δεκ 1994

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1142972/1252/0015

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1283

ΘΕΜΑ :''Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.1994 ''

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του π.δ. 186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" (ΦΕΚ Α' 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γκ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75).

3. Το γεγονός ότι με τις πιο πάνω διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (δεύτερο εδάφιο), απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής μόνο για την 31.12.1994, οι επιτηδευματίες που τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν θα υπερβούν το ποσό των 80.000.000 δρχ.

4. Την αριθμ. 1026431/268/2.3.1994 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών, που είτε αντιμετωπίζουν οβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης, ώστε η απογραφή τους να μην παρουσιάζει
ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού

Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/1994 θα υπερβούν το ποσό των 80.000.000 δρχ., έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων), μια από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31η Δεκεμβρίου 1994:


1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατομικών προϊόντων).

2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς, εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά.
5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.
6. Βιβλιοδετείο.
7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
13. Ελαιοτριβείο.
14. Αλευρόμυλος.
15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
18. Ανθοπωλείο.
19. Ο επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπαρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λοιπά συναφή.
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
21. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
22. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική - λιανική).
23. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελλοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως
και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).
24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά.
25. Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
26. Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.
27. Εργαστήριο τυροπιττών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική).
28. Φαρμακείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr