1104850/15091/Γ0012/20.11.2007

Διενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης.

20 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1104850/15091/Γ0012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης.


ΣΧΕΤ: Η από 2.11.2007 αίτησή σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 299/2003, με το οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων, η διενέργεια των αποσβέσεων κατ' έτος και με τα οριζόμενα δια του π.δ/τος είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας άρχισαν την παραγωγική λειτουργία τους, έχουν τη δυνατότητα είτε να μην πραγματοποιήσουν καθόλου αποσβέσεις για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, είτε να πραγματοποιήσουν αποσβέσεις γι' αυτά, αλλά με συντελεστή το ήμισυ εκείνου που προβλέπεται από το παραπάνω διάταγμα.
Η επιλογή της μη διενέργειας ή της διενέργειας μειωμένων κατά το ήμισυ αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρώτης χρήσης και αφετέρου και τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Αντίθετα, για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι επιχειρήσεις αρχίζουν την παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να διενεργήσουν αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους με τους ισχύοντες συντελεστές.
Με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι τα ποσοστά αποσβέσεων αφορούν ετήσια απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
Επίσης με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 11 του ίδιου π.δ/τος ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισμού γενικά (έπιπλα, σκεύη κ.λπ.) των λοιπών επιχειρήσεων ορίζεται σε 15% και 20% αντίστοιχα.

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν και οποιονδήποτε άλλον ενδιάμεσο ακέραιο συντελεστή μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων.

3. Με την αίτησή σας μας γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας, που έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου, έκανε έναρξη εργασιών στις 15.7.2003, ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στις 4.12.2003 και μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, (τα οποία συνίστανται σε έπιπλα και σκεύη). Με βάση αυτά τα δεδομένα θέτετε το ερώτημα για ποιες χρήσεις η εν λόγω επιχείρηση έχει χάσει το δικαίωμα διενέργειας (και έκπτωσης) των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων της.

4. Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου ότι η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική, υπό την έννοια ότι αν αυτές δεν διενεργηθούν η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε, συνάγεται ότι η επιχείρησή σας για τη χρήση 2003 και συγκεκριμένα για το μήνα Δεκέμβριο (ένα δωδέκατο) έχει χάσει το δικαίωμα αποσβέσεων της αξίας των παγίων στοιχείων της, (συγκεκριμένα μόνο των επίπλων, συσκευών κ.λπ. εφόσον το ακίνητο δεν είναι ιδιόκτητο) και βεβαίως την έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα.
Όσον αφορά στις χρήσεις της τριετίας 2004, 2005 και 2006, δεδομένου ότι η επιχείρηση σας είναι νέα, έχει χάσει το δικαίωμα διενέργειας (και έκπτωσης) των αποσβέσεων στην περίπτωση που θα είχε επιλέξει να πραγματοποιήσει τις αποσβέσεις με το 50% του συντελεστή (που θα επέλεγε μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου). Εάν είχε επιλέξει μηδενικό συντελεστή, όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα για τη τριετία αυτή.
Τέλος για τη χρήση 2007 έχει το δικαίωμα να διενεργήσει αποσβέσεις με το συντελεστή που θα επιλέξει μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Taxheaven.gr