1079488/1556/Α0012/18.12.2007

Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

18 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1079488/1556/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.2.2000 εγκύκλιό μας η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας, της οποίας κατέχει μετοχές, εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.η' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής γιατί, η συγκεκριμένη ζημία αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη.
Περαιτέρω όμως, επειδή στο λογαριασμό των «συμμετοχών» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και μετοχές που είχαν αποκτηθεί δωρεάν (εμφανισθείσες με την ονομαστική τους αξία) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή, με βάση τους νόμους 542/77, 1249/82, 1838/89 και 2065/92, της αξίας των ακινήτων της λυθείσης ανώνυμης εταιρίας, το ποσό της ζημίας που θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση της αξίας των πιο πάνω μετοχών με χρέωση των αποθεματικών που έχει σχηματίσει κατά την δωρεάν λήψη των μετοχών (σχετ. το 1053028/10269/Β0012/1991 έγγραφό μας).

2. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «.....» η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατέχει μετοχές ανώνυμης εταιρείας η οποία θα προβεί σε κάλυψη των ζημιών της με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Για το σκοπό αυτό κάθε μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας θα επιστρέψει σ' αυτή ένα ποσοστό των μετοχών της που κατέχει, προκειμένου να ακυρωθούν.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζημία που θα προκύψει σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας από την ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη. Κατά συνέπεια, όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.5.2000 εγκύκλιό μας και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν εφαρμογή και στην εν λόγω περίπτωση.

Taxheaven.gr