1123173/2400/Α0012/28.12.2007

Φορολογική μεταχείριση του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην αξία των κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

28 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1123173/2400/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην αξία των κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

ΣΧΕΤ: 1)Το αριθ. 1013439/1029/254/Α0014/13-6-2007 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α.
2) Η από 7/2/2007 αίτησή σας


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περιπτ.ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τους, των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους.

2. Όπως έχει διευκρινιστεί με την Π.4336/3162/10/10.7.1987 ερμηνευτική εγκύκλιο, ο Φ.Π.Α. είναι ένας γενικά έμμεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας και επιρρίπτεται στους καταναλωτές. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων, καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) και της εμπορίας των αγαθών (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) και υπολογίζεται στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών δηλαδή στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του φόρου εκροών (πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών) και φόρου εισροών (αγορών, λήψη υπηρεσιών).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000, όπως ισχύει) ορίζεται, ότι ο υποκείμενος στο φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (φόρο εκροών), το φόρο με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του (αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών εμπορευσίμων και πάγιων αγαθών, παρασχεθείσες υπηρεσίες).

4. Η Δ/νση Φ.Π.Α. με το αρ.πρωτ: 1013439/1029/254/Α0012/13-6-2007 έγγραφό της, σας γνώρισε, ότι ο εργολάβος κατασκευαστής προκειμένου να παραδώσει τα κτίσματα στον οικοπεδούχο για να λάβει ως αμοιβή χιλιοστά οικοπέδου, στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής επί οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο στοιχείο με τίτλο «παράδοση κτισμάτων» στον οικοπεδούχο. Στο στοιχείο αυτό η αξία των παραδιδόμενων κτισμάτων από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο αποτελεί τη φορολογητέα βάση εφαρμογής του ανάλογου συντελεστή Φ.Π.Α., προκειμένου να προκύψει το ποσό φόρου που επιρρίπτεται στον οικοπεδούχο και αποδίδεται στο Δημόσιο από τον εργολάβο.
Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι η κατασκευαστική επιχείρησή σας δεν θα εισπράξει τον πιο πάνω Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην αξία των κτισμάτων που δίδονται στον οικοπεδούχο.

5. Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί στο στοιχείο παράδοσης κτισμάτων στο οικοπεδούχο δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη για την εταιρεία σας, καθόσον ο φόρος αυτός είναι επιρριπτόμενος και επομένως δεν βαρύνει βάσει νόμου την επιχείρησή σας.

Taxheaven.gr