1033066/002/Α0012/29.3.2007

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.Σχόλια:


29 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1033066/002/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. η 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος). Συνεπώς, με βάση τα αναφερόμενα, η επιχορήγηση για αγορά παγίων στα βιβλία Β' κατηγορίας, καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση (σχετ. το 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφο).

2. Με βάση τα παραπάνω, η επιχορήγηση που έλαβε η επιχείρησή σας, η οποία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο αλλά μειωτικό στοιχείο του κόστους ανέγερσης του κτηρίου και καταχωρείται αρνητικά στην αξία ανέγερσης του κτιρίου κατά τη χρήση 2006.
Σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, η επιχορήγηση δε θα συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδά σας, θα δηλωθεί όμως στη πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, στον κωδικό 904. Σε ό,τι αφορά στον κωδικό 811, που αναφέρεται στις αγορές των παγίων χρήσης, θα αναγραφεί το κόστος ανέγερσης του κτηρίου μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται μια σημείωση φορολογουμένου που θα διευκρινίζει πώς προκύπτει το ποσό του κωδικού 811.

Taxheaven.gr