1038971/10482/Β0012/11.6.2007

Η οικονομική ενίσχυση (επιδότηση) που χορηγείται σε επιχείρηση για να προβεί στην παύση της καλλιέργειας καπνού, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της ενισχυόμενης επιχείρησης της χρήσης εντός της οποίας εισπράττεται.Σχόλια:


11 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1038971/10482/Β0012

ΘΕΜΑ: Η οικονομική ενίσχυση (επιδότηση) που χορηγείται σε επιχείρηση για να προβεί στην παύση της καλλιέργειας καπνού, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της ενισχυόμενης επιχείρησης της χρήσης εντός της οποίας εισπράττεται.

ΣΧΕΤ: Η από 19.04.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι όπως έχει γίνει δεκτό με τις αριθ. 1114043/11027/Β0012/18.12.2003 και 1143194/2274/Α0012/1999 διαταγές μας, οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις με βάση τον 2078/1992 Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) για να προβούν στην παύση της καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων, αποτελούν φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα των ενισχυομένων επιχειρήσεων της χρήσης εντός της οποίας εισπράττονται.

Taxheaven.gr