1077413/1508/Α0012/19.9.2007

Φορολογική μεταχείριση σε περίπτωση αδιάθετων ακινήτων ατομικής εργολαβικής επιχείρησης κατά την παύση εργασιών της.

19 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1077413/1508/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση σε περίπτωση αδιάθετων ακινήτων ατομικής εργολαβικής επιχείρησης κατά την παύση εργασιών της.

Απαντώντας στην από 6.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα στις εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Η έννοια των πιο πάνω διατάξεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 της Ε.11524/Εγκ.19/21.12.78 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του ν.814/1978, είναι ότι ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από οριστικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μέσα σε μια συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πράξεις συμφωνήθηκαν με μετρητά ή με πίστωση. Επίσης, στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης περιλαμβάνεται και κάθε έσοδο που η επιχείρηση, λόγω της επαγγελματικής της δραστηριότητας, εδικαιούτο να εισπράξει, ανεξάρτητα από το αν το έσοδο τούτο δεν πραγματοποιήθηκε είτε γιατί η επιχείρηση παραιτήθηκε από αυτό με τη θέλησή της, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο (αδυναμία είσπραξης κ.τ.λ.).

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.

4. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

5. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα παραπάνω, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ατομικής εργολαβικής επιχείρησης τα εμπορεύσιμα αγαθά, δηλαδή τα τυχόν διαμερίσματα που δεν έχουν πωληθεί, παραμένουν στην κυριότητα του φυσικού προσώπου, καθόσον είναι ο μοναδικός φορέας της επιχείρησης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, σε περίπτωση παύσης των εργασιών της ατομικής επιχείρηση, δεν αποκτάται ακαθάριστο έσοδο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου. Όμως, το κέρδος που, τυχόν, θα προκύψει από την πώληση, μελλοντικά, των πιο πάνω διαμερισμάτων αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994. (Σχετική η Π.21336/ΠΟΛ.269/19.12.1960 διαταγή και το 1092052/1632/Α0012/22.9.1997 έγγραφο μας).
Τα παραπάνω θέματα, ως πραγματικά, ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος και αποφαίνεται σχετικά.

6. Τέλος, παρακαλούμε, στις αιτήσεις σας, που διατυπώνετε θέματα γενικά και αόριστα, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη υπόθεση (επωνυμία και λοιπά στοιχεία επιχείρησης κ.τ.λ..), που απαιτείται και έλεγχος, των πραγματικών δεδομένων, να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να σας απαντήσει σχετικά και σε περίπτωση αμφιβολιών να θέτονται, από αυτή, υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

7. Η Δ.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με τη σχετική αίτηση του φορολογούμενου παρακαλείται αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης να απαντήσει στο φορολογούμενο γνωρίζοντας σχετικά και σε μας.

Taxheaven.gr