1093284/1807/Α0012/3.10.2007

Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων σε περίπτωση ανακρίβειας βιβλίων του Κ.Β.Σ..

3 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093284/1807/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων σε περίπτωση ανακρίβειας βιβλίων του Κ.Β.Σ..

Σε απάντηση του αριθ.πρωτ.21558/7.9.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή/ και μη έκδοση στοιχείων ή/ και έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισμα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως ακολούθως:

α) κατά 4%, εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) κατά 8%, εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την 1058329/1851/ΔΕ-Α7ΠΟΛ.1087/10.6.2005 διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, το κατά περίπτωση ποσοστό προσαύξησης εφαρμόζεται στο άθροισμα των βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων και των ποσών που προκύπτουν από την απόκρυψη ή τη μη έκδοση ή την έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων, τα οποία ποσά και διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων μέσα στην ίδια χρήση.
Σε ό,τι αφορά στις μεταβολές αυτές, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ως απόκρυψη για την εφαρμογή των ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε, ανεξαρτήτως προελεύσεως, απόκρυψη ακαθάριστου εισοδήματος και ότι ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός των ποσών που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες παραβάσεις εφαρμόζεται εφόσον η επανάληψη των παραβάσεων αυτών διαπιστώνεται από διαφορετικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένου και του διενεργούμενου τακτικού ελέγχου. Ειδικά ως προς τις παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως αν πρόκειται για στοιχεία αξίας ή διακίνησης.

3. Ακόμα, με την ίδια πιο πάνω διαταγή μας, στις λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων που επισύρουν μεν ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων κατά τις οικείες διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004, εξακολουθεί βεβαίως να υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, επί των οποίων σημειωτέον δεν επήλθε καμία μεταβολή, θεωρείται ωστόσο σκόπιμο κατά τον προσδιορισμό της κατ' έλεγχο προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων να συνεκτιμούνται, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004 ποσοστά προσαύξησης, αφού με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

4. Από τα στοιχεία που παραθέτετε στο έγγραφό σας, για τη συγκεκριμένη επιχείρηση που ελέγχετε, δεν διαπιστώνεται επανάληψη των παραβάσεων οι οποίες να προέρχονται από διαφορετικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένου και του διενεργούμενου τακτικού ελέγχου, καθόσον οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αποτελούν συνέχεια του αρχικού (προληπτικού) ελέγχου. Επιπλέον δεν προκύπτει πρόθεση του φορολογούμενου για μη συμμόρφωσή του. Οι διαπιστωθείσες από τον τακτικό έλεγχο 554 περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου, πραγματοποιήθηκαν από 2.1.2005 έως 9.7.2005, χρονικό διάστημα προγενέστερο του προληπτικού ελέγχου από το ΣΔΟΕ στις 10.7.2005.
Στην προκείμενη περίπτωση, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004 ως προς το διπλασιασμό του ποσού που προκύπτει από τις προαναφερόμενες παραβάσεις, για να προστεθεί στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2005.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη χρήση 2003, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004.

Taxheaven.gr