1060945/1246/Α0012/21.12.2007

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης αστικής εταιρίας.

21 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1060945/1246/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης αστικής εταιρίας.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3525/2007, ως «Πολιτιστική χορηγία» νοείται η χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού.
Ως «Χορηγός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, του ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε πολιτιστική χορηγία.
Ως «Αποδέκτης χορηγίας» νοείται το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, διακρίνεται η πολιτιστική χορηγία από την «επιχορήγηση», η οποία αποτελεί καταβολή από το Δημόσιο χρηματικής ενίσχυσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.λπ., για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος.

3. Όπως έχει ερμηνευτεί από τη Διοίκηση (1130809/2255/Α0012/27.2.1998 έγγραφό μας) η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις γενικά.

4. Εξάλλου, όπως πάγια έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις γενικά, για αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ανέγερση οικοδομών, αγορά μηχανημάτων κ.τ.λ.), δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων (Σχετική η 10719087 1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998).

5. Επίσης, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1115957/2532/Α0012/24.3.04) ότι στην κατηγορία των επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται και οι ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις, δηλαδή ποσά που λαμβάνει η επιχείρηση, σύμφωνα με σχετικά προγράμματα, από οποιονδήποτε φορέα (ΟΑΕΔ, Ε.Ε. κ.λπ.) για εκπαίδευση προσωπικού ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή για κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων της, δηλαδή οι επιδοτήσεις επιχορηγήσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν μειωτικά στοιχεία των εξόδων της επιχείρησης που τις λαμβάνει.

6. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσεται το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2003 στους νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν.1262/1982.

7. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα προαναφερόμενα, τα ποσά, περαιτέρω επιχορηγήσεων που δεν καταβάλλονται στην αστική εταιρία, που αναφέρεσθε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και προσαυξάνουν το ακαθάριστο εισόδημα αυτής.
Αναφορικά, τέλος, με την περίπτωση που η αστική εταιρία αποκτά εισόδημα από διαφορετικές δραστηριότητες, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών κάθε δραστηριότητας, θα ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που βαρύνουν κάθε δραστηριότητα δηλαδή οι δαπάνες που μπορεί να εξειδικευθούν ανά κλάδο που βαρύνουν, ενώ κοινές δαπάνες που δεν μπορούν να εξειδικευθούν επιμερίζονται με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα προς τα έσοδα του κλάδου αυτού.

Taxheaven.gr