1069086/10778/Β0012/31.7.2007

Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

31 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1069086/10778/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

ΣΧΕΤ: Το από 10/7/2007 τηλεαντιγράφημά σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2.Με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β') ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και καθορίσθηκε η λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα, δικαιώματα κατανέμονται από κάθε κράτος μέλος στις «εγκαταστάσεις» ενώ αυτά μπορούν να μεταβιβάζονται μεταξύ των επιχειρήσεων προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα δικαιώματα αυτά διανέμονται δωρεάν ενώ προβλέπεται διαδικασία για τη χορήγηση άδειας, εγγραφή σε Εθνικό Μητρώο κ.λπ..

3. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ειδικές φορολογικές διατάξεις ή ειδικοί φορολογικοί συντελεστές για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή αντιθέτως απαλλακτικές διατάξεις. Συνεπώς ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 για το εισόδημα που προκύπτει από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Όσον αφορά την αρχική μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκπομπής από το Κράτος προς τις επιχειρήσεις και επειδή το θέμα είναι πρωτότυπο άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι ως προς τη νομική φύση και τη φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω δικαιώματος θα πρέπει να αναμένουμε την επίσημη θέση της Ε.Ε..

Taxheaven.gr