ΠΟΛ.1279/9.12.1994

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2084/1992

9 Δεκ 1994

Taxheaven.gr
 Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1133530/1141/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ 1279

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2084/1992

Σχετ. : Εγκύκλιοί μας:
α) 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992
β) 1060739/408/0015/
γ) 1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993
δ) 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/.8.9.1993
ε) 1054940/403/0015/ΠΟΛ.1206/31.8.1994

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας

α) 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992,

β) 1060739/408/0015/,

γ)1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993,

δ) 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/8.9.1993,

ε) 1054940/403/0015/ΠΟΛ.1206/31.8.1994, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από τα έγγραφα Φ.35/996/19.9.1994 και Φ.35/οικ. 1332/25.11.1994 του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτ/νων) σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις, σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του ν.2084/1992, για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, από τα έγγραφα αυτά προκύπτουν τα εξής:

Α. Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων Διπλωματούχων Μηχανικών (Εγγρ. Φ.35/οικ. 1332/25.11.1994 Υπουρ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2084/1992, δημιουργήθηκε πρόβλημα με τους διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι παράλληλα με το κύριο επάγγελμά τους, για το οποίο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, ασχολούνται και με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, την κατασκευή έργων με το σύστημα της αντιπαροχής κ.λπ., δεδομένου ότι, πράγματι πολλές φορές, είναι δυσχερές και δυσδιάκριτο αν η δεύτερη αυτή απασχόλησή τους αποτελεί δραστηριότητα που εμπίπτει στον κύκλο της επιστημονικής ενασχόλησής τους, για την οποία υπάγονται μόνο στην υποχρεωτική ασφάλιση του ή όχι, οπότε στην περίπτωση αυτή η δεύτερη ενασχόλησή τους θεωρείται παράλληλη, υπαγόμενη στην ασφάλιση ετέρου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ).

2. Κατόπιν τούτου και επειδή ενίοτε η θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων των επιχειρήσεων των προσώπων αυτών είναι επείγουσα, προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές μεταξύ της Διοίκησης και των διοικουμένων, ενόψει μάλιστα και των διαφορετικών απόψεων των ασφαλιστικών φορέων και ΤΕΒΕ και μέχρι της δημιουργίας πάγιας νομολογίας από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ή νομοθετικής ρυθμίσεως του προκύψαντος θέματος, παρακαλούμε να δέχεστε, κατά την προσκόμιση για θεώρηση των βιβλίων ή στοιχείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις, για το τρέχον (1994) αλλά και το επόμενο (1995) έτος, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των προσώπων αυτών μόνον από το ΤΣΜΕΔΕ.

3. Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις στις οποίες εκτός των διπλωματούχων μηχανικών μετέχουν και άλλα πρόσωπα, απαραίτητη είναι γι' αυτά η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου Ασφαλιστικού φορέα με την επιφύλαξη των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων, οπωσδήποτε όμως και στις
ανωτέρω επιχειρήσεις απασχολείται προσωπικό, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, υφίσταται πάντοτε η υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ ή του αρμόδιου φορέα.

Β. Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ (Εγγρ. Φ.35/996/19.9.1994
Υπουρ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Ως γνωστό από παλαιότερα έχουν συσταθεί αλλά και μέχρι σήμερα υφίστανται ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί μέσω των οποίων ασφαλίστηκαν στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα (Διάφορες κατηγορίες επιτηδευματιών, επαγγελματιών, μικροπωλητών κ.λπ.).

Για τα αυτοτελώς απασχολούμενα αυτά πρόσωπα που συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού και μόνο γι' αυτά ο οικείος ασφαλιστικός φορέας από τον οποίο απαιτείται να χορηγηθεί και να προσκομισθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων η
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας είναι το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν οφειλές στο ΙΚΑ ή έχουν διακανονισθεί, τόσο για την ασφάλισή τους όσο και για την ασφάλιση τυχόν απασχολουμένων μισθωτών τους και την οποία χορηγεί το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους ή της επαγγελματικής στέγης.

Συνεπώς κατά την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού, να ζητάτε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 63 ν.2084/1992) από το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να ενημερώσουν τα αρμόδια Τμήματα και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των επιτηδευματιών, προς αποφυγή ταλαιπωριών και παραπόνων τόσο των Υπηρεσιών όσο και των ενδιαφερομένων, να λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιό μας.Taxheaven.gr