1071244/1408/Α0012/29.8.2007

Φορολογική μεταχείριση προμηθειών ασφαλιστικού συμβούλου που καταβάλλονται μετά τη λύση της σύμβασής του με την ασφαλιστική εταιρία.

29 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1071244/1408/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση προμηθειών ασφαλιστικού συμβούλου που καταβάλλονται μετά τη λύση της σύμβασής του με την ασφαλιστική εταιρία.

ΣΧΕΤ.: Το 07.903.0750/16.7.07 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια του 1028443/536/Α0012/22.6.07 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, το οποίο συνίσταται στη διαμεσολάβηση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και ασφαλιστών, δεν περιλαμβάνεται στα περιοριστικά κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., αλλά αποτελεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (σχετ. το 1116946/1864/Α0012/21.12.01 έγγραφο).

2. Επίσης, με την Α.9934/ΠΟΛ.176/23.6.1977 διαταγή ορίζεται η έκδοση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπων εκκαθαρίσεων για τις προμήθειες και τα λοιπά δικαιώματα στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό της προμήθειας. Στις περιπτώσεις αυτές παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις προμήθειες που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, ασφαλιστικούς συμβούλους (τέως παραγωγούς ασφαλειών) μεσίτες ασφαλειών, ασφαλιστικούς υπαλλήλους πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% ο οποίος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της προμήθειας, γιατί αφενός οι υπόψη προμήθειες δεν περιλαμβάνονται σ' εκείνες οι οποίες εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου και αφετέρου με την παραπάνω διαταγή ορίζεται ότι παρέλκει η υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων στοιχείων ή η τυχόν έκδοση ΤΠΥ από αυτούς δεν αναιρεί τα παραπάνω (σχετ. 1092652/1815/Α0012/1815/Α0012/18.11.2002, 1022686/453/Α0012/3.7.2002 και 1096158//10820/Β0012/14.11.2001 έγγραφα).

3. Στη συμπληρωματική αίτησή σας μας διευκρινίζετε ότι η ασφαλιστική σύμβουλος, μετά τη λύση της συνεργασίας της με την εταιρία σας δε μεταβίβασε το χαρτοφυλάκιο της ούτε εκχώρησε το δικαίωμα είσπραξης της προμήθειάς της στην εταιρία. Επιπλέον το 80% των προμηθειών που λαμβάνει δεν αποτελεί εφάπαξ καταβολή αλλά θα καταβάλλεται διαρκώς μετά τη λύση της συνεργασίας με βάση το κάθε φορά σε ισχύ χαρτοφυλάκιό της.

4. Συνεπώς, εφόσον η ασφαλιστική σύμβουλος εξακολουθεί να εισπράττει τις προμήθειες από το χαρτοφυλάκιο που είχε και πριν τη λύση της παραγωγικής συνεργασίας, γίνεται δεκτό το εισόδημα από τις προμήθειες αυτές να θεωρηθεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

5. Μετά τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις που μας γνωρίσατε και την συνέπεια αυτών, νέα θέση της Υπηρεσίας, το
αριθμ. 1028443/536/Α0012/22.6.2007 έγγραφό μας παύει να ισχύει.

Taxheaven.gr