1093121/1813/Α0012/2.11.2007

Απογραφή ακινήτου επιχείρησης σε αξία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

2 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1093121/1813/Α0012

ΘΕΜΑ: Απογραφή ακινήτου επιχείρησης σε αξία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

Απαντώντας στις από 13.8.07 και 3.10.07 αιτήσεις σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις περ. ζ' της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 (πρώην παρ. 2 άρθρου 34 ν.δ.3323/1955) θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί με την αριθ.129/1955 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.δ.3323/1955, στην περίπτωση που η επιχείρηση περιέλαβε το περιουσιακό στοιχείο στην απογραφή σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να απογραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (νυν Κ.Β.Σ.), στην περίπτωση αυτή η προκύπτουσα υπερτίμηση αποτελεί κέρδος για την επιχείρηση υποκείμενο σε φόρο.

3. Από τα στοιχεία που θέσατε υπόψη με τις σχετικές αιτήσεις σας προκύπτει, ότι έχετε στην κατοχή σας από το 1984 ένα ακίνητο το οποίο εκμισθώνετε ως επαγγελματική στέγη και τηρείτε βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Περαιτέρω, πρόκειται να τηρήσετε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προαιρετικά κατά την επόμενη χρήση.

4. Σύμφωνα με το 1079312/517/0015/18.10.2007 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Β.Σ. στην πιο πάνω περίπτωση πρέπει να απογράψετε στα βιβλία Γ' κατηγορίας, το μεν κτίσμα στην αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς μειωμένη με τις αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το δε οικόπεδο στην αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγορά καθόσον η αξία του οικοπέδου δεν αποσβένεται.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που περιλάβετε στην απογραφή σας το εν λόγω ακίνητο σε αξία μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να απογραφεί με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με το πιο πάνω έγγραφο της Κ.Β.Σ., τότε η προκύπτουσα υπερτίμηση (επιπλέον αξία που απογράφεται) αποτελεί κέρδος για την επιχείρησή σας, και θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις στο όνομα της εταιρίας σας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

Taxheaven.gr