ΠΟΛ.1278/2.12.1994

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 16, Ν.2227/1994

2 Δεκ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.:1136582/10386-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.6.12.1994/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1278

ΘΕΜΑ: “Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 16, Ν.2227/1994”.

1136582/10386-19/0016/ΠΟΛ. 1278/2.12.1994

Με το άρθρο 16, παραγρ. 6, του Ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/11.8.94, τευχ. Α'), προβλέπεται η διαγραφή καταλογισθέντων χρεών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, του ν.1256/1982.

Συγκεκριμένα η εν λόγω διάταξη ορίζει τα εξής: Στην διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγρ. 5 του άρθρου 16, του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) περιλαμβάνονται από την έναρξη της ισχύος της και οι αποκατασταθέντες με τις διατάξεις του ν.1447/1984 (ΦΕΚ 85 Α).

Καταλογισμοί, που έγιναν σε βάρος των προσώπων αυτών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ν.1256/1982, αίρονται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά μαζί με τις προσαυξήσεις διαγράφονται οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Ποσά, που έχουν επιστραφεί για την αιτία αυτή, δεν αναζητούνται από τους ενδιαφερόμενους. Υστερα από τα ανωτέρω η διαγραφή των εν λόγω χρεών, που τυχόν υφίστανται στις Υπηρεσίες σας, θα πραγματοποιείται οίκοθεν με την κατάρτιση πράξης διαγραφής και τετραπλοτύπων ατομικών φύλλων έκπτωσης (ΤΑΦΕ) σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 107, ΠΔ 16/89, ΥΚανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ κ.λπ.Φ, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαγραφής σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.


Taxheaven.gr