1100211/11407/Β0012/3.01.2007

Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για την ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της.

3 Ιαν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007
Αριθμ. πρωτ.: 1100211/11407/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για την ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της.

ΣΧΕΤ: Η από 13.11.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στην από 13.11.06 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 οι παροχές σε Χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή, λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ. 1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν, εκπίπτουν ως γενικά έξοδα διαχείρισης. Τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι για τα εισοδήματα της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994, γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, για τα εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Στα ίδια εισοδήματα, που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2006, έως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29% (προηγουμένως παρακρατείτο φόρος με 35% και 32%).
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

4. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων, επί των οποίων διενεργείται παρακράτηση με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994. Περαιτέρω όμως, επειδή τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από την ανώνυμη εταιρεία στην ασφαλιστική εταιρεία καθαρά, δηλαδή ελεύθερα φόρου, συνάγεται ότι η παρακράτηση πρέπει να γίνεται στο ποσό των ασφαλίστρων που προκύπτει μετά την αναγωγή τους, σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Επίσης, δεδομένου ότι το ποσό της αποταμίευσης θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους μόνο στη λήξη του ασφαλιστικού προγράμματος και δεν θα καταβάλλεται σ' αυτούς κανένα ποσό ετησίως, συνάγεται ότι αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης και επομένως τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (1008502/10145/Β0012/27-3-2006 έγγραφό μας). Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι στη λήξη του ασφαλιστικού προγράμματος που θα καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους, είτε με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης είτε με τη μορφή εφάπαξ, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος (1098033/2283/Α0012/18.12.2006 έγγραφό μας).

Taxheaven.gr