1089640/1745/Α0012/9.11.2007

Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ακινήτων του οικονομικού έτους 2007 (χρήση 2006).

9 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089640/1745/Α0012

ΘΕΜΑ: Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ακινήτων του οικονομικού έτους 2007 (χρήση 2006).

Απαντώντας στο ερώτημά σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, και για τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994 από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν οι δαπάνες ασφαλίστρων κατά κινδύνου πυρκαγιάς ακινήτων, οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και δικηγορικών αμοιβών για δίκες απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, μέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με εισοδήματα άλλων ακινήτων ή με άλλα θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπ. Οικονομικών καθορίζονται ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Συγκεκριμένα ορίζεται:

α. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει γίνει η ασφάλιση, από την οποία προκύπτει ποιο ακίνητο ασφαλίζεται (το είδος του ακινήτου, η διεύθυνση, ο όροφος, τα τετραγωνικά μέτρα), για ποιο ποσό, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης, το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλομένου. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων αρκεί να αναγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η προηγούμενη βεβαίωση.
Με την 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών προστέθηκε ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

β. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων δαπανών για έξοδα επισκευής και συντήρησης (αγορά υλικών, ανταλλακτικών κτλ. και παροχή υπηρεσιών), καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994, παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολών ασφάλισης, θεωρημένο από το Ι.Κ.Α., καθώς και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που πρόσφερε τις υπηρεσίες, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.

δ. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.τ.λ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος του ημερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, από την οποία θα προκύπτει το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης με συνημμένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών δαπανών θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του.

ε. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, το δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Τέλος, το παρόν με φωτοτυπία της αίτησης κοινοποιείται στη Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η οποία παρακαλείται ν' απαντήσει απευθείας στον ενδιαφερόμενο για τα θέματα αρμοδιότητας της ενημερώνοντας σχετικά τη Δ/νσή μας.

Taxheaven.gr