1045987/888/Α0012/17.5.2007

Προσδιορισμός του ακαθ. εισοδ. από δωρεάν παρ/ση. 2. Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης.

17 Μάι 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 17 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1045987/888/Α0012

ΘΕΜΑ: 1. Προσδιορισμός του ακαθ. εισοδ. από δωρεάν παρ/ση. 2. Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης.

Απαντώντας στο από 9.5.2007 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, σχετικά με τα παραπάνω θέματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. σε περίπτωση που η οικοδομή με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, πάντως, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5% ούτε μικρότερο από το 3,5% της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.1249/1982. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παρ. 1.

2) Όσον αφορά το 2ο ερώτημα σας, σχετικά με την μείωση της προκαταβολής του προηγουμένου έτους, σας γνωρίζουμε ότι η προκαταβολή του επόμενου έτους (οικ. έτους 2006) 692,80 ευρώ προέκυψε μετά την αφαίρεση κατά το ποσό της μείωσης λόγω ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης που αναλογούσε στο ποσό αυτής (703,35 Χ 1,5%) = 10,55 (703,35 - 10,55 = 692,88).
Στην περίπτωσή σας, η προκαταβολή των 703,35 ευρώ διαμορφώνεται σε 692,88 ευρώ ύστερα από τον επιμερισμό της μείωσης, ώστε το ποσό που συμψηφίζεται (επιστρέφεται) να ανταποκρίνεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό για να μην επιστραφούν χρήματα που δεν έχετε καταβάλει.

Taxheaven.gr