Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1277/5.12.1994 Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων,υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές


Σχόλια: [Βλέπε και η οποία τροποποιεί την παρούσα ]


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1277/5.12.1994
Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων,υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές


Αθήνα, 5-12-1994
Αρ.Πρωτ.: 1137140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1277

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

2. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών σ΄ ότι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή τους και την επίπτωση των παραγόντων αυτών στο κόστος κατασκευής τους.

3. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών από πλευράς πολυτέλειας και κόστους, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής που ανεγείρονται.

4. Την ανάγκη εξεύρεσης των ελαχίστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε αναγειρόμενες οικοδομές, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994, περί κώδικος φορολογίας εισοδήματος και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1642/1986, περί φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά τρόπο αντικειμενικό.

5. Την ανάγκη προσδιορισμού του ελαχίστου ορίου των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994, περί κωδικός φορολογίας εισοδήματος.

6. Το πόρισμα της κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2238/1994 αρμόδιας Επιτροπής.

7. Την 1026431/266/0006/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 154).

8. Ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε


Αρθρο 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Ν. 2238/1994 νοούνται:

1. Ως Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδομής (ΚΚΟ), το κόστος που περιλαμβάνει την αξία αγοράς των υλικών και την αμοιβή εργασίας η οποία προσφέρεται απ' ευθείας ή μέσω υπεργολάβου, με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί σε αυτά και χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδομής περιλαμβάνονται επίσης οι κάθε είδους μεταφορές και οι μισθώσεις μηχανημάτων, που συνδέονται άμεσα με τις εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών της οικοδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αμοιβές μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.

2. Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ), το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομής, όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδομής, προ της εφαρμογής των Συντελεστών Αυξομείωσης.

Οι τιμές του ΚΕ (Κόστους Εκκίνησης) καθορίζονται, ως κατωτέρω:

α. κτήρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών) .............400 ευρώ/μ2

β. μονοκατοικίες....................................................................................460 « «

γ. κτήρια γραφείων - καταστημάτων....................................................360 « «

δ. σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια..........280 « «

ε. γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια - αποθήκες................................200 « «

στ. ξενοδοχεία - νοσηλευτήρια.............................................................650 « «

ζ. εκπαιδευτήρια...................................................................................350 « «

η. μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν

μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες...................500 « «

[Οπως η παράγραφος 1,2 τροποποιήθηκαν με την ]
[Οι παράγραφοι που αντικαταστάθηκαν είχαν ώς εξής

1. Ως Καθαρό Κόστος Κατασκευ­ής Οικοδομής (ΚΚΟ), το κόστος που περιλαμβάνει την αξία αγοράς των υλικών με το ΦΠΑ όταν δεν εκπίπτει ως φόρος εισροών και την αμοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απ΄ ευθείας ή μέσω υπεργολάβου, χωρίς ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. Στο Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδομής περιλαμβάνονται επίσης οι κάθε είδους μεταφορές και οι μισθώσεις μηχανημάτων, που συνδέονται άμεσα με τις εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών της οικοδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αμοιβές μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.

2. Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ),το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομής, όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδομής, προ της εφαρμογής των Συντελεστών Αυξομείωσης.

Οι τιμές του ΚΕ (Κόστος Εκκίνησης) καθορίζονται, ως κατωτέρω:

α. κτίρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών) .... 70.000 δρχ./μ2
β. μονοκατοικίες ......................................... 90.000 δρχ./μ2
γ. κτίρια γραφείων - καταστημάτων ........................ 65.000 δρχ./μ2
δ. σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια 45.000 δρχ./μ2
ε. γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες ........... 35.000 δρχ./μ2
στ. ξενοδοχεία - νοσηλευτήρια ............................. 80.000 δρχ./μ2
ζ. εκπαιδευτήρια ......................................... 50.000 δρχ./μ2
η. μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτίρια που δεν
μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες ...... 60.000 δρχ./μ23. Ως Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ),το άθροισμα των επιφανειών: α) των κύριων χώρων και γενικά των χώρων της οικοδομής, που υπολογίζονται στο Συντελεστή Δόμησης του οικοπέδου και β) των βοηθητικών και λοιπών χώρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πυλωτή, οι οποίοι, από άποψη κόστους ανέγερσης, ανάγονται σε ισοδύναμους κύριους χώρους, με τον πολλαπλασιασμό τους επί τους Συντελεστές Αναγωγής Βοηθητικών χώρων.

4. Οι Συντελεστές Αναγωγής Βοηθητικών χώρων (ΣΑΒ) είναι συντελεστές που κατά τα ανωτέρω ανάγουν τους βοηθητικούς χώρους σε ισοδύναμους κύριους χώρους. Οι ανοιγμένες αυτές επιφάνιες, αθροιζόμενες με τις επιφάνειες των κύριων χώρων, δίνουν το μέγεθος (ΜΟ) της εκάστοτε εξεταζόμενης οικοδομής. Οι τιμές των ΣΑΒ, εξαρτώνται από το είδος της οικοδομής και των βοηθητικών χώρων αυτής και δίδονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΡΊΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΡΊΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

Πολυκατοικίες Μονοκατοικίες κατηγ. α. & β.

Καταστήματα -γραφεία κατηγ. γ

Βιομηχανικά κλπ. Κτήρια κατηγ.δ & ε

λοιπά κτήρια κατηγ. στ, ζ και η

ΠΥΛΩΤΗ

0.35

0.35

-----

0.40

Είσοδος-Κλιμακοστάσια

1,00

1,00

1.30

1.00

Μηχανοστάσια-Λεβητοστάσια

0.35

0.35

1.00

0.40

Υπόγειες Αποθήκες

0.35

0.35

1.00

0.40

Χώροι στάθμευσης (μεμονωμ.)

0.35

0.35

1.00

0.405. Ως Συντελεστής Αυξομείωσης (ΣΑ), οι συντελεστές οι οποίοι πολλαπλασιαζόμενοι επί το γινόμενο του ΕΚ (Κόστος Εκκίνησης ανά μ2) και του ΜΟ (Μέγεθος της οικοδομής), εισάγουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης οικοδομής, τα οποία επηρεάζουν το κόστος κατασκευής της.

Οι συντελεστές αυτοί είναι:

α. Ο Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ), ο οποίος εισάγει την επιρροή του μεγέθους της οικοδομής στο κόστος κατασκευής της και έχει τιμές:

α.1. Για όλες τις κατηγορίες κτηρίων, πλην μονοκατοικιών ο ΣΜ είναι ίσος:

• με τη μονάδα, για κτήρια μεγέθους μέχρι 500 μ2,

• από 1,00 μέχρι 0,80 (γραμμικά μεταβαλλόμενος), για κτήρια μεγέθους από 500 μέχρι 2.500 μ2,

• και 0,80, για κτήρια πάνω από 2.500 μ2.

α.2. Για τις μονοκατοικίες, ο ΣΜ συναρτάται με το Συντελεστή Πολυτέλειας, που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ.

α.3. Ειδικά για κτήρια της κατηγορίας ε. (γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια - αποθήκες) επιφάνειας μέχρι 60 μ2, η τιμή του ΣΜ ορίζεται σε 0,70, ενώ για κτήρια της κατηγορίας αυτής, επιφάνειας άνω των 60 μ2, ισχύουν οι τιμές της παραπάνω περίπτωσης α.1.

β. Ο Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ), εισάγει την επιρροή που ασκεί το πλήθος των όψεων του κτηρίου στον προσδιορισμό του ΚΚΟ και έχει τιμές 1,00, για κτήρια με δύο (2) όψεις, 1,03, για κτήρια με τρεις (3) όψεις και 1,06, για κτήρια με τέσσερις (4) όψεις.

γ. Ο Συντελεστής Πολυτέλειας (Σ Π), εισάγει την «εξ αντικειμένου πολυτέλεια», στο κόστος των οικοδομών των κατηγοριών α, β και γ.

γ.1. Εάν η οικοδομή είναι κτήριο γραφείων -καταστημάτων ή κατοικιών, πλην μονοκατοικίας

και ανεγείρεται σε περιοχή ενταγμένη στο σύ­στημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων:

• Ο ΣΠ έχει τιμή ίση με 1,00, για περιοχές με ΤΖ μέχρι και τη μέση ΤΖ της Περιφέρειας (μΤΖ:μέσος αριθμητικός όρος του συνόλου των ΤΖ των ζωνών που περιλαμβάνονται στην Περιφέρεια). Ειδικά για την Αττική, μέχρι τη μέση ΤΖ (μΤΖ) του οικείου Νομαρχιακού Διαμερίσματος (Αθηνών και Πειραιώς), ή Νομαρχίας (Ανατολικής και Δυτικής Αττικής).

• Ο ΣΠ έχει τιμές που μεταβάλλονται γραμμικά από 1,00 μέχρι 1,50 για περιοχές με ΤΖ από ίσες με τη μΤΖ έως το διπλάσιο της.

• Για ΤΖ μεγαλύτερες, η τιμή του συντελεστή παραμένει 1,50.

Ο αριθμητικός μέσος όρος (μΤΖ) εξάγεται και δίνεται από τις Επιτροπές του άρθρου 41 του Ν. 1249/82, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των εκάστοτε αναθεωρημένων ΤΖ.

• Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή εκτός συστήματος ΑΑΑ, αλλά εντός ζώνης πλάτους τριών (3) χιλιομέτρων περί την εντός του συστήματος περιοχή, ως ΤΖ, για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ΣΠ, λαμβάνεται αυτή της πλησιέστερης ΤΖ.

Η απόσταση της οικοδομής από τα όρια της ζώνης καθορίζεται και βεβαιώνεται από το μηχανικό μελέτη του Τοπογραφικού Διαγράμματος της οικοδομικής αδείας κατά την έκδοση της.

• Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή εκτός συστήματος ΑΑΑ, και εκτός (πέραν της ως άνω ζώνης των τριών χιλιομέτρων, ο ΣΠ ορίζεται ίσος με 1,00.

Ο ΣΠ ορίζεται μια φορά προ της εκδόσεως της οικοδομικής αδείας και η τιμή του παραμένει σταθερή για την εξεταζόμενη οικοδομή, ανεξάρτητα από τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές των ΤΖ.

γ.2. Για οικοδομές της κατηγορίας β (μονοκατοικίες), ο ΣΠ είναι ανεξάρτητος της θέσης του

ακινήτου, συναρτάται με την επιφάνεια του και είναι ίσος:

- με τη μονάδα, για κτήρια μέχρι 200 μ2,

- από 1,00 μέχρι 1,60 (γραμμικά μεταβαλλόμενος) για κτήρια από 200 μέχρι 700 μ2

- και 1,60 για κτήρια πάνω από 700 μ2,

- και 1,60 για κτήρια πάνω από 700 μ2.

γ.3. Για οικοδομές της κατηγορίας γ (κτήρια γραφείων - καταστημάτων) των οποίων τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός τους, όπως το ενιαίο της εξυπηρέτησης, προβολής και προσέγγισης των καταστημάτων, και ο σχεδιασμός κοινοχρήστων χώρων, αίθριων, κυλιομένων κλιμάκων και γενικά μεγάλης αξίας κοινόχρηστου εξοπλισμού, προσδίδουν σε αυτές τον χαρακτήρα Εμπορικών Κέντρων, παράλληλα με τον ΣΠ της παραγράφου γ.1 ορίζεται και πρόσθετος Συντελεστής Πολυτέλειας ίσος με 1,20.

Όπου, για τον προσδιορισμό των ΣΑ αναφέρεται η επιφάνεια της οικοδομής, αυτή νοείται ως η αριθμητική τιμή του ΜΟ, όπως αυτό ορίζεται στην προηγούμενη παρ. 3.

6. Η έννοια της Τιμής Ζώνης (ΤΖ) είναι αυτή που ορίζεται στο σύστημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (ΑΑΑ).

Αρθρο 2
Γενικές Έννοιες - διαδικασίες - ποινές

1. Για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής των οικοδομών, τα κτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες:

α. Κτήρια με χρήση την κατοικία, πλην μονοκατοικιών

β. Μονοκατοικίες

γ. Κτήρια Γραφείων - Καταστημάτων

δ. Σταθμοί αυτοκινήτων - Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια

ε. Γεωργικά και Κτηνοτροφικά κτήρια - Αποθήκες

στ. Ξενοδοχεία - Νοσηλευτήρια

ζ. Εκπαιδευτήρια

η. Μουσεία και λοιπά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες.

Η υπαγωγή της οικοδομής στις ως άνω κατηγορίες στηρίζεται στο χαρακτηρισμό του κτηρίου από άποψη χρήσης κατά την αίτηση έκδοσης της αδείας οικοδομής.

Διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή της απόφασης αυτής:

α. Ως μονοκατοικίες θεωρούνται οι οικοδομές που περιλαμβάνουν μία μόνο κατοικία και τα τυχόν παραρτήματα της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, η οποία είναι μοναδική εντός του οικοπέδου ή γηπέδου, ή εντός τμήματος του όλου οικοπέδου ή γηπέδου, που καθορίζεται με πράξη κάθετης ιδιοκτησίας.

β. Σε περίπτωση οικοδομών με διαφορετικές χρήσεις (κτήρια μικτής χρήσης), η υπαγωγή των τμημάτων τους γίνεται χωριστά στην αντίστοιχη κατηγορία για κάθε χρήση. Ο ΣΜ όμως στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με βάση το ΜΟ του όλου κτηρίου.

2. Στις διάφορες κατηγορίες οικοδομών για τον υπολογισμό του ΚΚΟ και του ελάχιστου κόστους των επί μέρους εργασιών, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα:

α. Το ΕΝΤΥΠΟ (Α), για κτήρια κατοικίας πλην μονοκατοικίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1α.

β. Το ΕΝΤΥΠΟ (Β), για μονοκατοικίες, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1α.

γ. Το ΕΝΤΥΠΟ (Γ), για κτήρια Γραφείων -Καταστημάτων.

δ. Το ΕΝΤΥΠΟ (Δ), για κτήρια Σταθμών αυ­τοκινήτων - Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια -Γεωργικά και Κτηνοτροφικά κτήρια - Αποθήκες.

ε. Το ΕΝΤΥΠΟ (Ε), για Ξενοδοχεία - Νοση­λευτήρια.

στ. Το ΕΝΤΥΠΟ (ΣΤ), για Εκπαιδευτήρια -Μουσεία και λοιπά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των εντύπων από (Α) έως και (Ε).

Τα παραπάνω έντυπα επισυνάπτονται στην α­πόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμή­μα της. Επίσης, τα έντυπα αυτά μπορούν να εί­ναι μηχανογραφημένα, εφόσον έχουν την αυτή γενική διάταξη των στοιχείων και το αυτό περιε­χόμενο.

3. Για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 του Ν. 2238/1994, οι διαδικασίες πραγματοποιού­νται σε δύο στάδια:

Α. ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

α. Το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής (ΚΚΟ), για άδειες με ημερομηνία έκδοσης μετά την 31.12.1994 και για τις οικοδομές που ανεγείρονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση τις οικοδομές που κατασκευάζονται από πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και οι οποίες υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), υπολογίζεται κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής με την υποβολή σχετικών εντύπων. Ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής, κατά το πρώτο αυτό στάδιο, συνυποβάλλεται και Αρχικός Πίνακας Ποσοστών συμμετοχής στο συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών, για τον προσδιορισμό των ελάχιστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές. Υπόχρεοι για την υποβολή των σχετικών εντύπων είναι ο ιδιοκτήτης φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών για τις οικοδομές που δεν υπάγονται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι οποίοι ζητούν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Τα έντυπα αυτά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, κατά τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνουν και τα οποία αντλούνται από τα στοιχεία της μελέτης οικοδομής, από το μελετητή του έργου. Η υποβολή των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα του φακέλου και τη χορήγηση της άδειας οικοδομής. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή οι επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης οικοδομών για τις οικοδομές που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κωδ. Φ.Π.Α. (κυρ.ν.2859/2000).

Η υποχρέωση υποβολής των εντύπων αυτών υπάρχει για άδειες οικοδομών με ημερομηνία έκδοσης μετά την 31η Δεκεμβρίου 1994 και αφορούν νέες οικοδομές ή προσθήκες οικοδομών, οι οποίες δημιουργούν κλειστούς χώρους. Συνοπτικές οδηγίες για τις σχετικές υποχρεώσεις και τις διαδικασίες περιλαμβάνονται στα έντυπα των Αδειών οικοδομών.

Β. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)

Κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που ανήκει σε αυτήν ή καλύπτεται από την άδεια οικοδομής, προ της συνδέσεως της οικοδομής με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, δήλωση με το ΚΚΟ και τον Τελικό Πίνακα Ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών. Η βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι υπεβλήθη η δήλωση και ο Τελικός Πίνακας, αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Για τις οικοδομές οι οποίες εξαιρούνται από την πιο πάνω διαδικασία, δεν απαιτείται η βεβαίωση της ΔΟΥ για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Η ίδια υποχρέωση υποβολής των πιο πάνω στοιχείων υφίσταται κατά την αποπεράτωση και για προσθήκες οικοδομών, έστω και αν δεν τίθεται θέμα ηλεκτροδότησής τους. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο ιδιοκτήτης του έργου.

Τη συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων στα σχετικά έντυπα στον Τελικό Πίνακα υποχρεούται να πραγματοποιήσει και υπογράψει ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.

Για την παροχή στην οικοδομή ρεύματος εργοταξίου δεν απαιτούνται οι πιο πάνω διαδικασίες υποβολής δήλωσης και Τελικού Πίνακα.

Κατά το στάδιο αυτό, για τις σχετικές διαδικασίες, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
[Οπως οι παράγραφοι 3α και β εκτός των περιπτώσεων α,β,γ της παραγράφου β, τροποποιήθηκαν με την ]

[η παράγραφοι που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής

Α. ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

α. Ο προσδιορισμός του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής (ΚΚΟ), για άδειες που θα εκδοθούν μετά την 31.12.1994 (δεν περιλαμ­βάνονται τυχόν αναθεωρήσεις προγενέστερων αδειών), πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής, με την υποβολή σχετικών ε­ντύπων. Ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής, κατά το πρώτο αυτό στάδιο, συνυποβάλλεται και ο Αρχικός Πί­νακας Ποσοστών συμμετοχής στο συνολικό κό­στος των επί μέρους εργασιών, για τον προσ­διορισμό των ελαχίστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επι­τηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές. Υπόχρεοι για την υποβολή των σχετικών εντύ­πων είναι ο ιδιοκτήτης ή η επιχείρηση κατα­σκευής και πώλησης οικοδομών, οι οποίοι αι­τούνται την άδεια οικοδομής. Τα έντυπα αυτά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογγεγραμένα, κατά τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμ­βάνουν και τα οποία αντλούνται από τα στοι­χεία της μελέτης οικοδομής, από το μελετητή του έργου. Η υποβολή των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, αποτε­λεί προϋπόθεση για την πληρότητα του φακέ­λου και τη χορήγηση της αδείας οικοδομής.

Η υποχρέωση υποβολής των εντύπων αυτών υπάρχει για άδειες οικοδομών που θα εκδίδονται μετά τη 31 Δεκεμβρίου 1994 και θα αφο­ρούν νέες οικοδομές ή προσθήκες οικοδομών, οι οποίες δημιουργούν κλειστούς χώρους. Συ­νοπτικές οδηγίες για τις σχετικές υποχρεώσεις και τις διαδικασίες δύνανται να περιλαμβάνο­νται στα έντυπα των Αδειών οικοδομών.

β. Για τον καθορισμό του ελαχίστου κόστους οικοδομής, υπολογίζεται το ΜΟ με την άθροιση των επιφανειών των κύριων (περιλαμβανόμενων στο Συντελεστή Δόμησης) χώρων και των ανηγμένων μέσω των ΣΑΒ βοηθητικών χώρων. Το ΜΟ πολλαπλασιάζεται επί την τιμή του αντίστοι­χου για το είδος της οικοδομής ΚΕ (Κόστος Εκ­κίνησης) και επί τους αντίστοιχους στα χαρα­κτηριστικά της συγκεκριμένης οικοδομήςvΣΑ(Συντελεστές Αυξομείωσης).

γ. Για τον καθορισμό του κόστους των επί μέ­ρους εργασιών, συμπληρώνεται ο Αρχικός Πίνα­κας Ποσοστών. Συγκεκριμένα, ο μελετητής μη­χανικός συμπληρώνει τα ποσοστά για εργασίες για τις οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμός τους (π.χ. εκσκαφές) και υπάρχει κενό προς συμπλήρωση στο έντυ­πο. Επίσης, στο τέλος του πίνακα είναι δυνατό να προστεθεί εργασία που δεν αναφέρεται στο έντυπο, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη οικοδο­μή. Κατά τη συμπλήρωση του Αρχικού Πίνακα, τα αναγραφόμενα στο έντυπο ποσοστά επί μέ­ρους εργασιών μπορούν να τροποποιηθούν για την προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο έργο. Το σύνολο των ποσοστών πρέπει να είναι 1.000. Το κόστος των επί μέρους εργασιών προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των χιλιοστών, για κάθε εργασία, επί το ελάχιστο κόστος οικοδο­μής (ΚΚΟ).

δ. Εάν κατά τη διάρκεια του έργου πραγ­ματοποιηθεί αναθεώρηση της αρχικής αδείας οικοδομής, με την οποία αλλάζουν είτε η χρήση είτε τα ποσοτικά στοιχεία της οικοδομής (ΜΟ), ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει το σχετικό έ­ντυπο, με τροποποίηση του υπολογισμού του ε­λάχιστου κόστους οικοδομής (ΚΚΟ) και του Αρ­χικού Πίνακα. Η συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων γίνεται και στην περίπτωση αυτή από τον μελετητή του έργου, με βάση τους κανόνες που προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη περί­πτωση γ. Η υποβολή του σχετικού εντύπου α­ποτελεί απαραίτητο στοιχείο πληρότητας του φακέλου και αναγκαία προϋπόθεση για την έ­γκριση της Αναθεώρησης.

Β. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)

Κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που ανήκει σε αυτήν ή καλύπτεται από την ά­δεια οικοδομής, προ της συνδέσεως της οικο­δομής με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υ­ποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευ­ής και πώλησης οικοδομών, δήλωση με το ΚΚΟ και τον Τελικό Πίνακα Ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών. Η βεβαίωση της αρ­μόδιας ΔΟΥ ότι υπεβλήθη η δήλωση και ο Τελι­κός Πίνακας, αποτελεί προϋπόθεση για τη σύν­δεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Η ίδια υποχρέωση υποβολής των πιο πάνω στοιχείων υφίστανται κατά την αποπεράτωση και για προσθήκες οικοδομών, έστω και αν δεν τίθεται θέμα ηλεκτροδότησης τους. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο ιδιοκτήτης του έργου.

Τη συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων στα σχετικά έντυπα στον Τελικό Πίνακα υποχρεού­νται να πραγματοποιήσει και υπογράψει ο επι­βλέπων μηχανικός του έργου.

Για την παροχή στην οικοδομή ρεύματος ερ­γοταξίου δεν απαιτούνται οι πιο πάνω διαδικα­σίες υποβολής δηλώσεως και Τελικού Πίνακα.

Κατά το στάδιο αυτό, για τις σχετικές διαδι­κασίες, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:]
α. Εάν η οικοδομή αποπερατωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έ­τους εντός του οποίου συμπληρώ­νεται τριετία από την έκδοση της αδείας οικοδομής ο υπολογισμός του ΚΚΟ και η συμπλήρωση του Τελικού Πίνακα Πο­σοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες:

α.1. Το ΚΚΟ είναι το αυτό με το Α στάδιο, δηλαδή το Κόστος Εκκίνησης θεωρείται σταθε­ρό και ίσο με το ισχύον κατά το χρόνο έκδοσης της αδείας.

Στον Τελικό Πίνακα οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ή επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης οικοδο­μών οφείλουν να αναγράψουν τους αριθμούς και τα ποσά των παραστατικών που εκδόθηκαν, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύ­θυνση και Α.Φ.Μ.) των εργολάβων, υπεργολά­βων, προμηθευτών και λοιπών επιτηδευματιών που εκτέλεσαν το έργο.

α.2. Επίσης, ο ΤΠ μπορεί να περιλαμβάνει τροποποιήσεις των αρχικών ποσοστών συμμετο­χής των επί μέρους εργασιών, με την απαραίτη­τη προϋπόθεση ότι το ΚΚΟ καλύπτεται πλήρως από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, δηλα­δή ο Τελικός Πίνακας είναι ισοσκελισμένος.

α.3. Εάν ο ΤΠ δεν είναι ισοσκελισμένος και τα παραστατικά δεν καλύπτουν το ΚΚΟ, τα ποσο­στά των επί μέρους εργασιών του Αρχικού Πί­νακα είναι υποχρεωτικά.

α.4. Στην περίπτωση που επιδιώκεται η σύν­δεση με τη ΔΕΗ αποπερατωμένου αυτοτελούς μέρους της οικοδομής (οριζόντια ή κάθετη ιδιο­κτησία), υποβάλλεται επί μέρους Τελικός Πίνα­κας. Το ΚΚΟ για το συγκεκριμένο τμήμα υπολο­γίζεται ως ποσοστό του συνολικού με βάση το επί μέρους ΜΟ, στο οποίο συνυπολογίζεται και το αναλογούν μέρος των τυχόν κοινοχρήστων και βοηθητικών χώρων. Η ίδια αναλογία ισχύει και για το κόστος των επί μέρους εργασιών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο επί μέρους Τελι­κός Πίνακας εμφανίζεται ισοσκελισμένος από τα παραστατικά, επιτρέπεται η τροποποίηση των ποσοστών του Αρχικού Πίνακα, αλλά για το τμήμα του ΚΚΟ που αφορά το συγκεκριμένο αυτοτελές μέρος της οικοδομής, διαφορετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη πε­ρίπτωση α.3.

Εάν, στην πιο πάνω περίπτωση, τα παραστα­τικά του Πίνακα αναφέρονται στο σύνολο της οικοδομής, ο Πίνακας Ποσοστών θεωρείται Τε­λικός για το επί μέρους αποπερατωμένο τμήμα της οικοδομής και για το μέρος του ΚΚΟ που αντιστοιχεί σ΄ αυτό. Επίσης θεωρείται Τελι­κός και για το κόστος των επί μέρους εργασιών που αντιστοιχούν στο ποσοστό του αποπερατω­μένου τμήματος σε σχέση με το συνολικό επί μέρους κόστους της κάθε εργασίας. Ο ίδιος Πί­νακας, κατά τα υπόλοιπα στοιχεία και ποσά, τα πέραν του αποπερατωμένου τμήματος, θεωρεί­ται Προσωρινός για το υπολειπόμενο τμήμα της οικοδομής, και ακολουθείται γι΄ αυτό η διαδικα­σία που ορίζεται πιο κάτω.

β. Εάν η οικοδομή δεν έχει αποπε­ρατωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συ­μπληρώνεται τριετία από την έκ­δοση της αδείας οικοδομής, οι υπό­χρεοι οφείλουν να υποβάλλουν εντός διμήνου από το τέλος του έτους αυτού, Προσωρινό Πί­νακα με το ΚΚΟ και τα ποσοστά επί μέρους ερ­γασιών του Αρχικού Πίνακα. Στον Προσωρινό αυτό Πίνακα, οφείλουν να περιλάβουν τους α­ριθμούς και τα ποσά των παραστατικών που εκ­δόθηκαν, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυ­μο, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.) των εργολάβων, υ­περγολάβων, προμηθευτών και λοιπών επιτη­δευματιών, για όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες εντός του χρονικού αυτού διαστήματος. Η υπο­βολή του Προσωρινού Πίνακα κατοχυρώνει το κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών με βάση το αρχικό ΚΚΟ. Εάν η αποπεράτωση της οικο­δομής δεν πραγματοποιηθεί, και κατά τη διάρ­κεια της δεύτερης τριετίας, επιβάλλεται η υπο­βολή και δεύτερου Προσωρινού Πίνακα εντός διμήνου από το τέλος της δεύτερης τριετίας. Ο δεύτερος αυτός Προσωρινός Πίνακας θα περι­λαμβάνει το κόστος των εργασιών που εκτελέ­στηκαν στη δεύτερη τριετία, όπως αυτό θα προκύπτει με βάση το ΚΚΟ που ισχύει στην αρ­χή της τριετίας αυτής, και λοιπά στοιχεία όπως προηγουμένως αναφέρονται παραπάνω κοκ.

Η υποβολή δήλωσης και Προσωρινού Πίνακα ποσοστών δεν συνεπάγεται δικαίωμα σύνδεσης με την ΔΕΗ, αλλά κατοχυρώνει το κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση με το χρόνο εκτέλεσης τους.

Κατά την υποβολή του Τελικού Πίνακα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και κατά τη δια­δικασία ρευματοδότησης της οικοδομής, το ΚΚΟ, βάσει του οποίου θα καθοριστεί το κό­στος των υπολειπόμενων εργασιών, υπολογίζε­ται με βάση τις ισχύουσες τιμές του ΚΕ (Κό­στος Εκκίνησης) κατά την έναρξη της τριετίας μέσα στην οποία γίνεται η υποβολή του Τελικού Πίνακα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 2238/94 και αναλυτικότερα, κατά τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α.2. και α.3..

Εάν οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν τους τυχόν απαιτούμενους κατά τα ανωτέρω Προσωρινούς Πίνακες, στον Τελικό Πίνακα, το ΚΚΟ υπολογί­ζεται με βάση το ισχύον κατά το χρόνο της υ­ποβολής ΚΕ. Στην περίπτωση αυτή, είτε ο Τ.Π. είναι ισοσκελισμένος είτε όχι, το κόστος των επί μέρους εργασιών υπολογίζεται με βάση το ΚΕ που αντιστοιχεί στο χρόνο του πρώτου φορολο­γικού στοιχείου του υπεργολάβου της συγκεκρι­μένης επί μέρους εργασίας.

γ. Ειδικές περιπτώσεις:

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή δήλω­σης και Τελικού Πίνακα, για μη πλήρως αποπε­ρατωμένη οικοδομή ή για αυτοτελές τμήμα αυ­τής (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), ώστε να εί­ναι δυνατή η σύνδεση της με τη ΔΕΗ, εφόσον διαπιστώνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, η ακρί­βεια του Πίνακα σχετικά με το στάδιο των ερ­γασιών. Στην περίπτωση αυτή από το ΚΚΟ α­φαιρούνται τα κόστη των ανεκτέλεστων ερ­γασιών τα οποία υπολογίζονται με βάση τα χι­λιοστά που αντιστοιχούν σ΄ αυτές στον Αρχικό Πίνακα. Ανεκτέλεστες εργασίες θεωρούνται αυ­τές που δεν έχουν εκτελεστεί καθόλου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, μετά την αποπεράτωση των εργασιών αυτών, ο­ποτεδήποτε κι αν εκτελεστούν, να υποβάλει συ­μπληρωματική δήλωση με το κόστος τους, υπο­λογιζόμενο με βάση τα χιλιοστά του Αρχικού Πί­νακα και ΚΚΟ που ισχύουν κατά το χρόνο εκτέ­λεσης των εργασιών αυτών. Ως χρόνος εκτέλε­σης θεωρείται, η ημερομηνία εκδόσεως του πρώτου φορολογικού στοιχείου υπεργολάβου, που αφορά στην συγκεκριμένη επί μέρους ερ­γασία. Σε περίπτωση αποπεράτωσης αυτοτε­λούς μέρους οικοδομής το ΚΚΟ που αντιστοιχεί στο αυτοτελές μέρος λαμβάνεται αναλογικά με βάση το λόγο του επί μέρους ΜΟ προς το ΜΟ του συνόλου της οικοδομής.

4. Ποινές σε περίπτωση ανακρίβειας

Στην περίπτωση που υποβάλλεται τελικός πίνακας, ο οποίος περιέχει ανακριβή στοιχεία, ως προς τα μεγέθη του έργου, τα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, καθώς και ως προς την αξία των εκδοθέντων και δηλωθέντων φορολογικών στοιχείων ή μη εκδοθέντων στοιχείων, επιβάλλεται επιπλέον, σε βάρος του υπόχρεου ιδιοκτήτη ή επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών ή του εκδότη αυτών, κατά περίπτωση, πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 35 του ν.2238/1994.

Ειδικώς, για ανακρίβεια που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι τριακόσια (300) ευρώ σε βάρος του εκδότη αυτών ή, εφόσον η ανακρίβεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκδότη, σε βάρος του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών.

Τα πιο πάνω πρόστιμα συμβιβαζόμενα περιορίζονται στο 1/3 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.2523/1997 και καταβάλλονται εφάπαξ.
[Οπως η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε με την ]
[η παράγραφος που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής

4. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που υποβάλλεται τελικός πί­νακας, ο οποίος περιέχει ανακριβή στοιχεία, ως προς τα μεγέθη του έργου, τα στοιχεία των ερ­γολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, κα­θώς και ως προς την αξία των εκδοθέντων και δηλωθέντων φορολογικών στοιχείων, εφαρμόζο­νται σε βάρος του υπόχρεου ιδιοκτήτη ή επιχει­ρήσεως κατασκευής και πώλησης οικοδομών ή του εκδότη αυτών, κατά περίπτωση, οι διατά­ξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2238/1994.

Ειδικώς, για ανακρίβεια που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ε­κατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, σε βάρος του εκδότη αυτών ή, εφόσον η ανακρίβεια δεν οφεί­λεται σε υπαιτιότητα του εκδότη, σε βάρος του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών.

Για την εν γένει διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.2238/1994.

Αρθρο 3
Ακαθάριστα έσοδα

1. Το προσδιοριζόμενο ελάχιστο συνολικό κό­στος κατασκευής και τα ελάχιστα κόστη των επί μέρους εργασιών αποτελούν τη βάση προσ­διορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών του άρθρου 36 του Ν. 2238/94.

Συνεπώς, το ελάχιστο κόστος οικοδομής και τα συνιστώντα αυτό ελάχιστα κόστη των επί μέ­ρους εργασιών, με βάση τα χιλιοστά του Αρ­χικού Πίνακα ή τα τροποποιημένα, μετά από αι­τιολόγηση, στον Τελικό Πίνακα, οφείλουν να κα­λύπτονται από τα παραστατικά υλικών, μεταφο­ρών και εργασίας (τιμολόγια υλικών, μεταφορι­κών μέσων, φατούρας, μισθώσεως μηχανημά­των και παροχής υπηρεσιών).

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για επί μέρους εργασίες που δηλώνεται ότι έγιναν χωρίς την ανάθεσή τους σε εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη χρησιμοποίηση ημερομισθίων τεχνιτών και εργατών, αυτό γίνεται δεκτό για συνολικό ποσό κατά μέγιστο μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του ΚΚΟ. Στην περίπτωση αυτή ως παραστατικά δαπάνης θεωρούνται οι μισθολογικές καταστάσεις και οι καταστάσεις του Ι.Κ.Α., που αναφέρονται στις συγκεκριμένες επί μέρους εργασίες. Το παραπάνω ποσοστό δεν ισχύει για επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα απασχολούν δικό τους προσωπικό για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, το μόνιμο προσωπικό τους σε τεχνίτες και εργάτες είναι επαρκές, κατά ειδικότητα και αριθμό, για την εκτέλεση της σχετικής εργασίας σε εύλογο χρόνο.

Επίσης, όταν ο ιδιοκτήτης είναι επιτηδευματίας εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομών, τότε, για τις εργασίες που καλύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν απαιτούνται τιμολόγια υπεργολάβων, αλλά λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που καταβλήθηκαν για ημερομίσθια, όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες μισθολογικές καταστάσεις και τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α., που αφορούν τις συγκεκριμένες εργασίες. Για τους ίδιους πραγματικούς λόγους, σε οικισμούς μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, όπου είναι συνήθης η προσωπική συμμετοχή του ιδιοκτήτη ως επιστάτη εργατοτεχνιτών, το ως άνω ποσοστό του 20% αυξάνεται σε 40%, εφόσον η συνολική επιφάνεια της οικοδομής δεν υπερβαίνει τα 150μ2, και σε 30% για οικοδομή με επιφάνεια άνω των 150 μ2.

3. Εάν το ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ) δεν καλύπτεται από το άθροισμα των σχετικών παραστατικών:

α. Για τις επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης οικοδομών που ανεγείρουν οικοδομές για τις οποίες δεν υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (άρθρ.6 ν.2859/2000): Τα δηλούμενα στοιχεία θεωρούνται ανακριβή και τα προκύπτοντα επί πλέον ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994. Δηλαδή, για τις επιχειρήσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα ορίζονται μεν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, τίθεται, όμως, ως ελάχιστο όριο των ακαθάριστων εσόδων τους, το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο ΚΚΟ.

Σε περίπτωση μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινές της παρ.3 του άρθρου 35 του ν.2238/94, οι ως άνω επιχειρήσεις, οφείλουν πρόστιμο που επιβάλλεται με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου υποβολής του τελικού πίνακα που αναλογεί στη διαφορά (άνοιγμα) του μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα, και το οποίο είναι ίσο με το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας, του οποίου ο κατασκευαστής διέφυγε την καταβολή προς τους προμηθευτές του.

β. Για τον ιδιώτη ιδιοκτήτη: τα δηλούμενα στοιχεία θεωρούνται ανακριβή και επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο, που επιβάλλεται με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, ισόποσο με τον αναλογούντα επί της διαφοράς Φ.Π.Α.

γ. Τα πιο πάνω πρόστιμα δεν επιδέχονται συμβιβασμό, βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ, για την επιβολή τους εφαρμόζονται, όπου απαιτείται, οι διατάξεις του ν.2238/1994.

4. Ο υπολογισμός της διαφοράς Φ.Π.Α. πραγματοποιείται ως εξής:

Αθροίζονται τα ποσά των παραστατικών του υποβληθέντος μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα, που αφορούν σε αγορές υλικών, μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, ελεύθερα εργατικά (μέχρι του προβλεπόμενου κατά περίπτωση ορίου) και τιμολόγια εργολάβων. Η διαφορά του συνολικού αυτού ποσού από το Κ.Κ.Ο. είναι το άνοιγμα του μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα και θεωρείται ότι όφειλε να καλύπτεται από τιμολόγια εργολάβων επί μέρους εργασιών. Συνεπώς, η διαφορά αυτή αποτελεί το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος για τιμολόγια εργολάβων, Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια επί μέρους εργασιών μπορεί να αφορούν μόνο εργασία (τιμολόγια φατούρας) ή εργασία με υλικά.

[Οπως οι παράγραφοι 2,3,4 τροποποιήθηκαν με την ]
[οι παράγραφοι που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για επί μέρους εργασίες που δηλώνεται ότι έγιναν χωρίς την α­νάθεση τους σε εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη χρησιμοποίηση ημερομισθίων τεχνιτών και εργατών, η δήλωση αυτή γίνεται δεκτή για συ­νολικό ποσό κατά μέγιστο μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του ΚΚΟ. Στην περίπτωση αυτή ως παραστατικά δαπάνης θεωρούνται οι μισθολογι­κές καταστάσεις και οι καταστάσεις του Ι ΚΑ, που αναφέρονται στις συγκεκριμένες επί μέ­ρους εργασίες. Το παραπάνω ποσοστό δεν ι­σχύει για επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα απα­σχολούν δικό τους προσωπικό για το σκοπό αυ­τό. Δηλαδή, το μόνιμο προσωπικό τους σε τε­χνίτες και εργάτες είναι επαρκές, κατά ειδικότη­τα και αριθμό, για την εκτέλεση της σχετικής εργασίας σε εύλογο χρόνο.

Επίσης, όταν ο ιδιοκτήτης είναι επιτηδευμα­τίας εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομών, τό­τε, για τις εργασίες που καλύπτει η επαγγελμα­τική του δραστηριότητα, δεν απαιτούνται τιμο­λόγια υπεργολάβων, αλλά λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που καταβλήθηκαν για ημερομίσθια, ό­πως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες μι­σθολογικές καταστάσεις και τις καταστάσεις του ΙΚΑ, που αφορούν τις συγκεκριμένες ερ­γασίες. Για τους ίδιους πραγματικούς λόγους, σε οικισμούς μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοί­κους, όπου είναι συνήθης η προσωπική συμ­μετοχή του ιδιοκτήτη ως επιστάτη εργατοτεχνιτών, το ως άνω ποσοστό του 20% αυξάνεται σε 30%, εφόσον η συνολική επιφάνεια της οικοδο­μής δεν υπερβαίνει τα 150μ2.

3. Εάν το ελάχιστο κόστος οικο­δομής (ΚΚΟ) δεν καλύπτεται από το άθροισμα των σχετικών παρα­στατικών:

α. Για τις επιχειρήσεις κατασκευ­ής και πώλησης οικοδομών: Τα δη­λούμενα στοιχεία θεωρούνται ανακριβή και τα προκύπτοντα επιπλέον ακαθάριστα έσοδα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 2238/94, θεωρούνται ως ακαθάριστα έ­σοδα της χρήσης που ορίζεται από τις διατά­ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του πα­ραπάνω νόμου. Δηλαδή, για τις επιχειρήσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα ορίζονται μεν σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994, τίθεται, όμως, ως ελάχιστο όριο των ακαθάριστων εσόδων τους, το κατά τα ανωτέ­ρω οριζόμενο ΚΚΟ.

Σε περίπτωση μη ισοσκελισμένου Τελικού Πί­νακα, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινές της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2238/94, οι ως άνω επιχειρήσεις, οφείλουν πρόστιμο ίσο με το ποσό του Φ.Π.Α, που αναλογεί στη διαφορά (ά­νοιγμα) του μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα, της διαχειριστικής περιόδου υποβολής του Τελι­κού Πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του παραπάνω νόμου.

β. Για τον ιδιώτη ιδιοκτήτη: τα δη­λούμενα στοιχεία θεωρούνται ανακριβή και επι­βάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ισόποσο με τον αναλογούντα επί της διαφοράς Φ.Π.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Για την εφαρμογή της προηγουμένης πα­ραγράφου, ο υπολογισμός της διαφοράς Φ.Π.Α. πραγματοποιείται ως εξής: Αθροίζονται τα ποσά των παραστατικών του υποβληθέντος μη ισο­σκελισμένου Τελικού Πίνακα, που αφορούν σε αγορές υλικών, μεταφορές, παροχές υπηρε­σιών, ελευθέρα εργατικά (μέχρι του προβλεπό­μενου κατά περίπτωση ορίου) και τιμολόγια υ­περγολάβων. Η διαφορά του συνολικού αυτού ποσού από το ΚΚΟ είναι το άνοιγμα του μη ισο­σκελισμένου Τελικού Πίνακα και θεωρείται ότι όφειλε να καλύπτεται από τιμολόγια υπεργολά­βων επί μέρους εργασιών. Συνεπώς, η διαφορά αυτή αποτελεί το ποσό επί του οποίου υπολογί­ζεται ο οφειλόμενος για τιμολόγια υπεργολά­βων, Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι, τα τιμολόγια επί μέρους εργασιών μπορεί να αφορούν μόνο ερ­γασία (τιμολόγια φατούρας) ή εργασία με υ­λικά.

5. Εάν το ελάχιστο κόστος των επί μέρους εργασιών δεν καλύ­πτεται από το άθροισμα των σχετι­κών με τις εργασίες αυτές παρα­στατικών:

Το ακαθάριστο έσοδο του εργολάβου ή υ­περγολάβου και εν γένει επιτηδευματία, που ε­κτελεί συγκεκριμένη εργασία σε ανεγειρόμενη οικοδομή, εφόσον δεν υπάρχει καταφανής έλ­λειψη παραστατικών σε άλλα συστατικά στοι­χεία της εργασίας αυτής (π.χ. των απαραίτητων υλικών, σε περίπτωση «φατούρας»), ισούται με το ελάχιστο κόστος της επί μέρους εργασίας του Τελικού Πίνακα, μετά την αφαίρεση του πο­σού των τυχόν παραστατικών για αγορά υλι­κών, μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες εκτός του τιμολογίου του υπεργολάβου.

Εάν διαπιστωθεί καταφανής έλλειψη παρα­στατικών σε απαραίτητα συστατικά στοιχεία της επί μέρους εργασίας, τότε, για τη φορολογία εισοδήματος και του ΦΠΑ του υπεργολάβου, από το συνολικό ποσό της επί μέρους ερ­γασίας, λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στη συνήθη συμμετοχή του είδους της εργολα­βικής σύμβασης (φατούρας ή εργασίας με τα υλικά).

6. Το ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που οφείλουν να έχουν καταβάλλει οι εργολάβοι, υ­περγολάβοι και εν γένει επιτηδευματίες, που ε­κτελούν επί μέρους εργασίες σε οικοδομές, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που προκύπτει από το ελάχιστο κόστος της αντί­στοιχης επί μέρους εργασίας, όπως αυτό προσ­διορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 4. Ο υ­πολογισμός της διαφοράς Φ.Π.Α, πραγματοποι­είται όπως στην παράγραφο 4 αυτού του άρ­θρου, με εκκίνηση το ελάχιστο κόστος της επί μέρους εργασίας του Τελικού Πίνακα και με τα παραστατικά που αφορούν αποκλειστικά τη συ­γκεκριμένη επί μέρους εργασία.

Αρθρο 4
Ποσοστά επί μέρους εργασιών

Τα ποσοστά των επί μέρους εργασιών κατά κατηγορία οικοδομής καθορίζονται σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ α&β (ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΝΟΙΚ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ

............

2

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΣΚΥΡΟΛΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ κλπ.)

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΝ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ή ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΕΡΟΥΣ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΑΙΡ. .ΣΚΥΡΟΛΕΜ. ΜΑΝΔΡΑ-/ ΑΔΡΑΝΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ

180

3

ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ)

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΤΟΥΡΑ)

ΠΡΌΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΗΣ

50

4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ (ΦΑΤΟΥΡΑ)

ΜΑΝΔΡΑ ΣΟΒΑΤΖΗΣ

70

5

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΕΖΟΥΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΒΥΛΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΝΔΡΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΤΟΜΑΤΖΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

100

6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΞΥΛΟ ΚΛΠ. )

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

15

7

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

60

8

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

15

9

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (ΠΟΡΤΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)


ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

40

10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

40

11

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

20

12

ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΠ.


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

10

13

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΖΑΜΑΣ

10

14

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΩΤΉΣ-ΠΛΑΚΑΣ

20

15

ΣΙΛΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ


16

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΥΔΡΕΥ./ΑΠΟΧΕΤ./ΚΑΥΣ. ΑΕΡΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

30

17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

30

18

ΘΕΡΜΑΝΣΗ /ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

....................

19

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ.................

20

.............................

.......................................

............................

................

21

.............................

.......................................

............................

.................Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΠΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΝΟΙΚ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ. ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ

............

2

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ κλπ.)

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ή ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΤΊΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΑΙΤ..ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΜΑΝΔΡΑ- ΑΔΡΑΝΗ

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ/ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ

ΚΤΙΣΤΗΣ

200

3

ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ)

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΑΤΟΥΡΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΗΣ

50

4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΑΤΟΥΡΑ)

ΜΑΝΔΡΑ ΣΟΒΑΤΖΗΣ

70

5

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΕΖΟΥΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΞΥΛΑ, ΜΑΡ­ΜΑΡΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΜΑΝΔΡΑΠΛΑΚΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΖΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

100

6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΞΥΛΟ ΚΛΠ.).

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

15

7

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΛΙΚΑΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

100

8

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

20

9

ΞΥΛΟΥΡΠΚΑ (ΠΟΡΤΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)


ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

40

10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΏΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

50

11

ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΠ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

10

12

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΖΑΜΑΣ

10

13

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ-ΠΛΑΚΑΣ

20

14

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ


15

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

30

16

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

30

17

ΘΕΡΜΑΝΣΗ /ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

.............

18

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ.............

19.......................................

.............

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ δ & ε (ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ)

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡ.ΣΙΔΗΡΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΒΗ

..............

..............

2

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΛ. ή ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

650

460

3

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

..............

..............

4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

..............

..............

5

ΔΑΠΕΔΑ/ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΔΙΕΣ/ΠΕΖΟΥΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

30

6

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

50

100

7

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


..............


8

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ


..............


9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ


20

20

10

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ


..............


11

ΜΟΝΩΣΕΙΣ/ΣΤΕΓΗ


..............

100

12

ΣΙΛΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥ


..............

..............

13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ


10

10

14

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ


20

20

15

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


..............

..............

16..............

..............

17..............

..............

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΊΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ)

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΤΊΣΤΗΡΗ

ΕΡΓ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΝΟΙΚ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ. ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ

..............

2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ &ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤ. .ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

220

3

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΗΣ

40

4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΜΑΝΔΡΑ ΣΟΒΑΤΖΗΣ

80

5

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΕΖΟΥΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΞΥΛΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΜΑΝΔΡΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΖΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

80

6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΑ ΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΞΥΛΟ ΚΛΠ.)

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗβΕΥΤΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

20

7

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

40

8

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ20

9

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (ΠΟΡΤΕΣ. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)


ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

45

10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

30

11

ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΠ.


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

5

13

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΖΑΜΑΣ

5

14

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ-ΠΛΑΚΑΣ

20

15

ΣΙΛΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΣΙΔΕΡΑΣ

10

16

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΥΔΡΕΥ./ΑΠΟΧΕΤ./ΚΑΥΣ. ΑΕΡΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

40

17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

45

18

ΘΕΡΜΑΝΣΗ /ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

.............

19

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
20

21

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζ & η (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ και λοιπά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες α έως και ζ)

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ


1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΠΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΟΝ ΕΝΟΙΚ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ. ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ

..................


2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ &ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤ. .ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

220


3

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΗΣ

40


4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΜΑΝΔΡΑ ΣΟΒΑΤΖΗΣ

80


5

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΙΕΣ ΠΕΖΟΥΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΞΥΛΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΜΑΝΔΡΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΖΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

80


6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΞΥΛΟ ΚΛΠ.)

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

20

7

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

40

8

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ20

9

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (ΠΟΡΤΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)


ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

45

10

ΕΞΩΤΕΡ1ΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

30

11

ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΛΠ.


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

5

13

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΖΑΜΑΣ

5

14

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΦΑΤΟΥΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ--ΠΛΑΚΑΣ

20

15

Σ1ΛΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ10

16

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΥΔΡΕΥ./ΑΠΟΧΕΤ./ΚΑΥΣ. ΑΕΡΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

40

17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

45

18

ΘΕΡΜΑΝΣΗ /ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

..............

19

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ..............

20

..............................

....................................

..............................

..............

21

..............................

.....................................

...............................

..............


Αρθρο 5
Κτίρια κατοικίας πλην μονοκατοικιών

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (Α) και προκύ­πτει ως γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής επί το μέγε­θος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντίστοι­χους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που επη­ρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το προσ­διοριζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα, κάθε φορά, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι Συντελεστές Αναγωγής Βοηθητικών Χώ­ρων λαμβάνονται από την πρώτη στήλη του Πί­νακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ)

α. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ). Ο ΣΜ ορίζεται κατά την παρ. 5-α του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι 500 μ2 ΣΜ = 1,00

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2 ΣΜ =

ΜΟ - 500 χ 0,20

2.000

για κτίρια άνω των 2.500 μ2 ΣΜ = 0,80

β. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ)

Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-β του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03

για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

γ. Συντελεστής Πολυτέλειας(ΣΠ)

Ο ΣΠ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-γ του άρθρου 1, ως εξής:

γ1. Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή ε­κτός συστήματος Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 χιλιομέ­τρων από τα όρια της εντός ΑΑΑ εγγύτερης ζώνης, ΣΠ = 1,00.

γ2. Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή ε­ντός συστήματος ΑΑΑ ή εκτός, αλλά εντός ζώ­νης πλάτους 3 χιλιομέτρων, που περιβάλλει την περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα ΑΑΑ:

ΣΠ = 1,00 εφόσον ΤΖ < μΤΖ

όπου ΤΖ είναι η τιμή ζώνης της περιοχής της οικοδομής (ή της εγγύτερης ζώνης, εάν η οικο­δομή είναι εκτός συστήματος ΑΑΑ) και μΤΖ εί­ναι η μέση αριθμητική τιμή των ζωνών της Περι­φέρειας ή ειδικά για την Αττική, του οικείου Νο­μαρχιακού Διαμερίσματος (Αθηνών, Πειραιώς), ή Νομαρχίας (Ανατολικής, Δυτικής Αττικής),

• ΣΠ = 1 + ΤΖ — μΤΖ χ 0,50

μΤΖ

εφόσον η ΤΖ της οικοδομής είναι μεταξύ της μΤΖ και του δι­πλασίου αυτής και τέλος,

• ΣΠ = 1,50 για ΤΖ μεγαλύτερη του διπλασίου της μΤΖ.

Ο ΣΠ στη συγκεκριμένη οικοδομή ορίζεται μία φορά προ της εκδόσεως της οικοδομικής α­δείας και η τιμή του παραμένει σταθερή, ανε­ξάρτητα από τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβο­λές των ΤΖ.

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 6
Μονοκατοικίες

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται

στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (Β) και ισούται με το γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής, επί το μέ­γεθος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντί­στοιχους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που ε­πηρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το οριζόμε­νο κάθε φορά από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι ΣΑΒ λαμβάνονται από την πρώτη στήλη του Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της πα­ρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ)

Ως ΣΑ λαμβάνονται

α. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ) Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παρ. 5-β του άρ­θρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι δύο όψεων σε δρόμους ή κοινό­χρηστους γενικά χώρους της πόλης ΣΟΨ = 1,00 για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03 για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

β. Συντελεστής Πολυτέλειας (ΣΠ).

Ο ΣΠ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-γ του άρθρου 1, και είναι ανεξάρτητος της θέσης του ακινήτου, συναρτάται όμως με την επιφάνεια του και είναι ίσος:

για κτίρια μέχρι 200 μ2 ΣΠ = 1,00,

για κτίρια από 200 μέχρι 700 μ2 ΣΠ = 1,00 +

ΜΟ - 200 χ 0,60,

500

για κτίρια μεγαλύτερατων 700 μ2 ΣΠ = 1,60,

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 7
Κτίρια Γραφείων - Καταστημάτων

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (Γ) και προκύ­πτει ως γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής επί το μέγε­θος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντίστοι­χους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που επη­ρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το οριζόμε­νο κάθε φορά από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι ΣΑΒ λαμβάνονται από την δεύτερη στήλη του Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της πα­ρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ)

α. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ).

Ο ΣΜ ορίζεται κατά την παρ. 5-α του άρθρου

1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι 500 μ2 ΣΜ = 1,00

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2 ΣΜ = 1,00

ΜΟ - 500 χ 0,20

2.000

για κτίρια άνω των 2.500 μ2 ΣΜ = 0,80

β. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ).

Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-β του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι δύο όψεων σε δρόμους ή κοινό­χρηστους γενικά χώρους της πόλης ΣΟΨ = 1,00 για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03 για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

γ. Συντελεστής Πολυτέλειας (ΣΠ)

Ο ΣΠ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-γ του άρθρου 1, ως εξής:

γ1. Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή ε­κτός συστήματος Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 χιλιομέ­τρων από τα όρια της εντός ΑΑΑ εγγύτερης ζώνης ΣΠ = 1,00

γ. Εάν η οικοδομή ανεγείρεται σε περιοχή ε­ντός συστήματος ΑΑΑ ή εκτός, αλλά εντός ζώ­νης πλάτους 3 χιλιομέτρων που περιβάλλει την περιοχή όπου ισχύει το σύστημα ΑΑΑ.

ΣΠ = 1,00 εφόσον ΤΖ <ΤΖ

όπου ΤΖ είναι η τιμή ζώνης της περιοχής της οικοδομής και μΤΖ είναι η μέση αριθμητική τιμή των ζωνών της Περιφέρειας.

ΣΠ = 1 + ΤΖ - μΤΖ χ 0,60

.................μΤΖ

εφόσον η ΤΖ της οικοδομής είναι μεταξύ της μΤΖ και του διπλασίου της και τέλος ΣΠ = 1,60 για ΤΖ μεγαλύτερη του διπλασίου της μΤΖ

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 8
Σταθμοί αυτοκινήτων - Βιομηχανι­κά και Βιοτεχνικά κτίρια Αγροτικά και Κτηνοτροφικά κτίρια - Αποθήκες

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (Δ) και προκύ­πτει ως γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής επί το μέγε­θος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντίστοι­χους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που επη­ρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το οριζόμε­νο κάθε φορά από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι ΣΑΒ λαμβάνονται από την τρίτη στήλη του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ).

α. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)

Ο ΣΜ ορίζεται κατά την παρ. 5-α του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι 500 μ2 ΣΜ = 1,00

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2 ΣΜ = 1,00 -

ΜΟ - 500 χ 0,20

2.000

για κτίρια άνω των 2.500 μ2 ΣΜ = 0,80

Ειδικά για κτίρια Αγροτικά και Κτηνοτροφικά, όπως και αποθήκες επιφάνειας μέχρι 60 μ2, ε­φαρμόζεται παράλληλα πρόσθετος ΣΜ = 0,70.

β. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ).

Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-β του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι δύο όψεων σε δρόμους ή κοινό­χρηστους γενικά χώρους της πόλης ΣΟΨ =1,00

για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03

για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 9
Ξενοδοχεία - Νοσηλευτήρια

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε) και προκύ­πτει ως γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής επί το μέγε­θος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντίστοι­χους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που επη­ρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το οριζόμε­νο κάθε φορά, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­

λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι ΣΑΒ λαμβάνονται από την τέταρτη στήλη του Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της πα­ρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές. Αυξομείωσης (ΣΑ)

α. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)

Ο ΣΜ ορίζεται κατά την παρ. 5-α του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι 500 μ2 ΣΜ = 1,00

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2 ΣΜ = 1,00

ΜΟ - 500 χ 0,20

2.000

για κτίρια άνω των 2.500 μ2 ΣΜ = 0,80

β. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ).

Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-β του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι δύο όψεων σε δρόμους ή κοινο­χρήστους γενικά χώρους της πόλης ΣΟΨ=1,00 για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03 για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 10
Εκπαιδευτήρια - Μουσεία και γενι­κά μη κατονομαζόμενα κτίρια, που δεν υπάγονται στις κατηγο­ρίες των άρθρων 5 έως 9

1. Ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ)

Το ελάχιστο κόστος οικοδομής υπολογίζεται στο πρώτο μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ (ΣΤ) και προ­κύπτει ως γινόμενο του Κόστους Εκκίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομής επί το μέγεθος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντί­στοιχους Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ), που ε­πηρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική δια­μόρφωση του ΚΚΟ.

2. Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ)

Ως Κόστος Εκκίνησης λαμβάνεται το οριζόμε­νο κάθε φορά, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)

Ως Μέγεθος Οικοδομής λαμβάνεται το άθροι­σμα των εμβαδών των κύριων (εντός του Σ.Δ.) χώρων της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της προς έκδοση αδείας και των ανηγμένων σε κύριους χώρους εμβαδών των βοηθητικών χώρων, όπως αυτοί προκύ­πτουν από τα στοιχεία της αδείας, με τον πολ­λαπλασιασμό τους επί τους αντίστοιχους Συντε­λεστές Αναγωγής (ΣΑΒ).

4. Συντελεστές Αναγωγής Βοη­θητικών Χώρων (ΣΑΒ)

Οι ΣΑΒ λαμβάνονται από την τέταρτη στήλη του Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 της πα­ρούσης απόφασης.

5. Συντελεστές Αυξομείωσης (ΣΑ)

α. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)

Ο ΣΜ ορίζεται κατά την παρ. 5-α του άρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι 500 μ2 ΣΜ =1,00

για κτίρια από 500 έως 2.500 μ2 ΣΜ = 1,00-

ΜΟ - 500 Χ 0,20

2.000

για κτίρια άνω των 2.500 μ2 ΣΜ = 0,80

β. Συντελεστής Όψεων (ΣΟΨ).

Ο ΣΟΨ ορίζεται κατά την παράγραφο 5-β τουάρθρου 1, ως εξής:

για κτίρια μέχρι δύο όψεων σε δρόμους ή κοινό­χρηστους γενικά χώρους της πόλης ΣΟΨ = 1,00

για κτίρια τριών όψεων ΣΟΨ = 1,03

για κτίρια τεσσάρων όψεων ΣΟΨ = 1,06

6. Πίνακας ποσοστών επί μέ­ρους εργασιών

Ο Πίνακας ποσοστών επί μέρους εργασιών είναι ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, με τον οποίο υπολογίζονται τα ελά­χιστα κόστη των επί μέρους εργασιών.

Αρθρο 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης