Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.151/13.5.1987 διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. - Β 261.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1987 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.151/13.5.1987
διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. - Β 261.


Υ.Α. Π. 3082/2516
ΠΟΛ.11 της 13/21.5.1987.
διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986. - (Β' 261).

ΠΟΛ 11

Εχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125Α'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5του άρθρου 27.

β) Της παραγράφου 12 του άρθρου 20, και της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

γ) Των άρθρων 23, 24 και 25 και της παραγράφου 3 του άρθρου 58.


Αποφασίζουμε:

1. Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προκύπτει μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών μέσα σε μία φορολογική περίοδο, επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο, εφόσον αυτό προέρχεται από τις πράξεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τη διαδικασία της απόφασης αυτής.

2. Δικαίωμα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν οι υποκείμενοι στο φόρου που ενεργούν:

α) Πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή.

β) πωλήσεις επενδυτικών αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασής μας Π. 2869/389/ καθώς και λοιπές πράξεις για τις οποίες από σχετικές αποφάσεις μας προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,

γ) εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών για τις οποίες ο επενδυτής δε ακολούθησε τη διαδικασία της απόφασή μας Π.2869/2389/ , καθώς και λήψεις υπηρεσίων που συνδέονται άμεσα με επενδυτικά αγαθά γενικά.

3. Το ποσό του προς επιστροφή φόρου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Για την επιστροφή του φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο υποκείμενος στο φόρο, υποβάλλει αίτηση επιστροφής, στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Οικονομική Εφορο. Η αίτηση αυτή δεν μπορεί να αφορά χρονική περίοδο μικρότερη της μιας φορολογικής περιόδου και μεγαλύτερη της μιας διαχειριστικής περιόδου και περιλαμβάνει:

α) Τα πλήρη στοιχεία του υποκείμενου, τον Α.Φ.Μ. του και τον αριθμό φακέλου σε όσες περιπτώσεις υπάρχει,

β) Τη χρονική περίοδο που καλύπτει η αίτηση αυτή,

γ) Τη σχετική διάταξη του νόμου με βάση την οποία δικαιούνται την επιστροφή και

δ) Τα συνολικά ποσά του φόρου εκροών και εισροών, το ποσό του φόρου εισροών που δεν συμψηφίστηκε στην δια χρονική περίοδο και το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή της προσωρινής ή της εκκαθαριστικής κατά περίπτωση δήλωσης.

5. Το ποσό του φόρου, του οποίου ζητείται η επιστροφή, δεν μπορεί να μεταφερθεί, στην επόμενη φορολογική περίοδο για συμψηφισμό, εκτός ανακληθεί εγγράφως η αίτηση της επιστροφής.

6. Με την αίτηση της ανωτέρω παραγράφου 4 ο υποκείμενος υποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα των περιοδικών εκκαθαρίσεων όλων των προηγούμενων φορολογικών περιόδων, της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στον οικονομικό έφορο.

β) αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης επιστροφής, μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, ή της εκκαθαριστικής δήλωσης, κατά περίπτωση και των σχετικών αποδείξεων όταν αυτές υποβάλλονται στα ΕΛ - ΤΑ.

γ) Προκειμένου για πράξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου2 της απόφασης αυτής, αναλυτικό εις διπλούν πίνακα των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου25 του Ν.1642/1986, για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν, από τον οποίο να προκύπτουν:

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, η συνολική αξία αυτού καθώς και το ποσό του ΦΠΑ.

- το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του εκδότητου παραστατικού ή το αρμόδιο τελωνείο έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής, κατά περίπτωση.

Ο υποκείμενος στο φόρο που τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί αντί του παραπάνω πίνακα, να υποβάλλει φωτοαντίγραφο της στήλης των εξόδων του βιβλίου αυτού.

δ) Προκειμένου για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής, ο υποκείμενος υποβάλλει:

- Κυρωμένα αντίγραφα των σχετικών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής ή των κατά περίπτωση σχετικών παραστατικών του Κ.Φ.Σ. προκειμένου για αγορές στο εσωτερικό ή λήψης υπηρεσιών, από τα οποία να φαίνεται ο αναλογών Φ.Π.Α., και

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι τα αγαθά θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσομένων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης, ολικά ή μερικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης των επενδυτικών αυτών αγαθών.

ε) Προκειμένου για εξαγωγές τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά εξαγωγής κυρωμένα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της εξαγωγής και αντίγραφα των δηλώσεων - τιμολογίων εξαγωγής θεωρημένα από την τράπεζα που μεσολάβησε.

στ) Προκειμένου, για τις πράξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής με εξαίρεση τις πράξεις του προηγουμένου εδαφίου ε' αναλυτικό πίνακα εις διπλούν για το σύνολο των πράξεων αυτών, από τον οποίο να προκύπτουν:

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και ο αριθμόςκαι η ημερομηνία έκδοσης του πιστωτικού σημείωματος για την τυχόν πίστωση του φόρου.

- Το Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια εφορία του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών,

- Το είδος και η ποσότητα των αγαθών, το είδος των υπηρεσιών, η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές.

Στον πίνακα αυτό επισυνάπτονται και τα αντίγραφα των τυχόν δικαιολογητικών (τελωνειακών κτλ.), τα οποία κατέχει ο υποκείμενος για τη δικαιολόγηση των απαλλασσομένων αυτών πράξεων.

ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος περί της ορθότητας του αιτήματος της επιστροφής. 7. Για τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου1 του άρθρου 22 για τις οποίες προβλέπεται έμμεση απαλλαγή, το δικαίωμα της επιστροφής ασκείται από τον υποκείμενο ο οποίος λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες αυτές.

8. Ο Οικονομικός Εφορος υποχρεούται:

α) Να ενερεγήσει σύντομο προσωρινό έλεγχο στα υποβαλλόμενα ή επιδεικνυόμενα σ' αυτόν δικαιολογητικά για την επιστροφή και συντάσσει συνοπτική έκθεση από την οποία πρέπει να προκύπτει η ικανοποίηση ή μη,ολικά ή μερικά του αιτήματος και το ποσό του προς επιστροφή φόρου,

β) Να εκδόσει απόφαση περί της ιKανοποίησης ή μη ολικά ή μερικά του αιτήματος, το βραδύτερο εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, και να συντάσσει το ειδικό "ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ (Τ.Α.Φ.Ε) που αναφέρεται στην απόφασή μας Π.1489/1465/1987, το οποίο διαβιβάζει στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο για το ποσό του φόρου που κρίθηκε προς επιστροφή. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γίνεται ρητή μνεία ότι η επιστροφή του φόρου τελεί υπό την επιφύλαξη του οριστικού ελέγχου.

γ) Σε περίπτωση μη ικανοποίησης ολικά ή μερικά του αιτήματος επιστροφής να κοινοποιήσει στον υποκείμενο την απόφασή του και αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

δ) Να καταχωρεί τις αποφάσεις επιστροφής σε ειδικό βιβλίο "ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ" το οποίο περιλαμβάνει κατά χρονολογική σειρά:

- τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης, ο οποίος είναι και ο αριθμός της σχετικής απόφασης,

- τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής,

- το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. του αιτούντος,

- τη χρονική περίοδο που καλύπτει η αίτηση,

- το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή,

- το ποσό που επιστρέφεται σύμφωνα με την απόφαση,

- τον αριθμό και την ημερομηνία του ειδικού ΤΑΦΕ,

ε) Να θέτει και διατηρεί στον ατομικό φάκελλο του υποκείμενου την απόφαση και τη σχετική έκθεση ελέγχου, το ειδικό ΤΑΦΕ και τα δικαιολογητικά της παρ.6 προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια του οριστικού τακτικού ελέγχου.

9. Το αρμόδιο για την επιστροφή δημόσιο ταμείου υποχρεούται:

α) Εφόσον εκκρεμούν για εξόφληση από τον υποκείμενο ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις, από οποιοδήποτε φόρο, μέχρι του χρόνου της επιστροφής, να ενεργήσει συμψηφισμό των δόσεων αυτών και επιστρέψει στον υποκείμενο την τυχόν εναπομένουσα διαφορά προς επιστροφή, βάσει του ειδικού ΤΑΦΕ που του έχει διαβιβάσει ο οικονομικός Εφορος.

β) Να διαβιβάσει στο ΜΗΚΥΟ, κάθε μήνα και μέχρι τις 10 του επόμενου, αντίγραφα των ΤΑΦΕ που έχει εκτελέσει μέσα στο μήνα,αναφέροντας συγχρόνως το συνολικό αριθμό των ΤΑΦΕ και το συνολικό ποσό αυτών.

10. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης