Αποτελέσματα live αναζήτησης

1062094/1248/Α0012/7.9.2007 Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου, του οποίου η πλήρης κυριότητα μεταβιβάστηκε με συμβόλαιο γονικής παροχής και παρακρατήθηκε το δικαίωμα οίκησης από τον παρέχοντα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1062094/1248/Α0012/7.9.2007
Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου, του οποίου η πλήρης κυριότητα μεταβιβάστηκε με συμβόλαιο γονικής παροχής και παρακρατήθηκε το δικαίωμα οίκησης από τον παρέχοντα.


1062094/1248/Α0012/7.9.2007 Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου, του οποίου η

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1062094/1248/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου, του οποίου η πλήρης κυριότητα μεταβιβάστηκε με συμβόλαιο γονικής παροχής και παρακρατήθηκε το δικαίωμα οίκησης από τον παρέχοντα.


Απαντώντας στην από 22.6.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί, με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί, με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1183-1185 ΑΚ η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου οίκησης να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης αυτής (π.χ. εγκατάστασης επαγγελματικής στέγης, εκμίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης της άσκησης οικήσεως κ.τ.λ.).

3. Σε περίπτωση σύστασης της προσωπικής δουλείας της οίκησης, η κυριότης του ακινήτου εξακολουθεί να παραμένει ανέπαφη χωρίς να διασπάται σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία.

4. Με το 1050651/982/Α0012/29.6.2005 έγγραφο μας έγινε δεκτό ότι, αν ο κύριος κάποιου ακινήτου μεταβιβάσει σε τρίτο το δικαίωμα οίκησης αυτού με οριστικό συμβόλαιο, δικαστική απόφαση ή χρησικτησία, αυτός που έχει το δικαίωμα οίκησης, αποκτά το εισόδημα του υπόψη ακινήτου, εφόσον το χρησιμοποιεί ο ίδιος ως κατοικία.
Σε περίπτωση εκμίσθωσης του υπόψη ακινήτου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων, ανεξάρτητα από το ποιος το έχει εκμισθώσει (ο κύριος ή αυτός που έχει το δικαίωμα της οίκησης), το εισόδημα από την εκμίσθωση αυτή αποκτά ο κύριος του ακινήτου και αυτός έχει υποχρέωση να δηλώνει και να φορολογείται για το συγκεκριμένο εισόδημα.

5. Με το 13301/23.3.2007 συμβόλαιο σας γονικής παροχής η κυρία «...» μεταβίβασε στην κόρη της «...» την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου με το εντός αυτού ευρισκόμενο κτίσμα, παρακρατώντας η ίδια το δικαίωμα οίκησης εφόρου ζωής.
Το κτίσμα αυτό αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α' όροφο και δώμα. Κατά τον χρόνο σύνταξης του οικείου συμβολαίου το διαμέρισμα του Α' ορόφου ήταν ήδη μισθωμένο.

6. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μεταγραφή του οικείου συμβολαίου και μετά, το εισόδημα από την εκμίσθωση του διαμερίσματος του Α' ορόφου αποκτά η «...» στην οποία μεταβιβάστηκε η πλήρης κυριότητα αυτού και κατά συνέπεια έχει υποχρέωση να δηλώνει τα μισθώματα και να φορολογείται γι' αυτά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης