1026371/527/Α0012/24.4.2007

Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

24 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24/4/2007
Αρ. Πρωτ.: 1026371/527/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.


Απαντώντας στο από 2.3.2007 ερώτημα σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.
Επίσης δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

2. Με την 1005428/26/Α0012/ΠΟΛ.1020/16.1.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό της εισαγωγής συναλλάγματος το πρωτότυπο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος της αρμόδιας Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. μέσω των οποίων έχει εισαχθεί από το δικαιούχο το ελεύθερο συνάλλαγμα στην Ελλάδα.

3. Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 εγκύκλιο, η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος έπαψε να αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγματος για εισαγωγές που πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και μετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος ορίσθηκε το πρωτότυπο του κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται) με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του ποσού που εισάγεται, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1014151/306/16.2.2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών η τεκμαρτή δαπάνη καλύπτεται και με το έντυπο της δήλωσης εισαγομένων μετρητών και αξιών, στην περίπτωση που γίνεται εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό με φυσική μεταφορά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να δηλωθούν τα νομίσματα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης, δεδομένου ότι για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη ευρώ και συνάλλαγμα.
Το εν λόγω έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα μας.

5. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συνάλλαγμα το οποίο εισάγεται με φυσική μεταφορά και αποδεικνύεται η εισαγωγή του με το έντυπο της δήλωσης εισαγομένων μετρητών και αξιών από το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας του γραφείου συναλλάγματος του τμήματος Κακαβιάς γίνεται δεκτό για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης εφόσον ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού. Σε περίπτωση που τα εισοδήματα αποκτήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που ήταν κάτοικος Ελλάδος τότε υπάρχει υποχρέωση δήλωσής τους σαν εισοδήματα από αλλοδαπή, στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.
Επιπλέον στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί δαπάνη εκτός από το παραστατικό αυτό, απαιτείται στην περίπτωση που εισήχθησαν δραχμές και το αποδεικτικό στοιχείο μετατροπής αυτών, δεδομένου ότι το επίσημο νόμισμα της Αλβανίας είναι διαφορετικό από το νόμισμα της συγκεκριμένης πραγματοποιούμενης δαπάνης.

Taxheaven.gr